หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 55
เมื่อวาน 979
ทั้งหมด 277,488
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 66
เมื่อวาน 994
ทั้งหมด 315,406

PS-028 : การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

(Warehouse Management)


 วิทยากร

วิทยากร :อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์  
 - MBA Logistics Management  ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)
             เครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น  อุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม - อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(การบริหารงานและการจัดการภาคอุตสาหกรรม) และวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง ได้แก่ วิทยากรพิเศษกลุ่มหลักสูตรการบริหารจัดการการผลิต, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

          การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound) รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในส่วนขาออก (Outbound) เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มกับการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมและเพิ่มความรวดเร็วในการการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในคลังสินค้า 
2. เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่การจัดการปริมาณสินค้าคงคลังจำนวนมาก 
3. เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ 
4. เพื่อสามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่21 -วันพุธที่              17 เมษายน      2567        โรงแรมแบรนด์ สุขุมวิท18 / ZOOM Online
รุ่นที่22 -วันอังคารที่         18 มิถุนายน      2567        โรงแรมแบรนด์ สุขุมวิท18 / ZOOM Online
รุ่นที่23 -วันจันทร์ที่          26 สิงหาคม      2567        โรงแรมแบรนด์ สุขุมวิท18 / ZOOM Online
รุ่นที่24 -วันพฤหัสบดีที่     24 ตุลาคม        2567        โรงแรมแบรนด์ สุขุมวิท18 / ZOOM Online
รุ่นที่25 -วันพฤหัสบดีที่     19 ธันวาคม      2567        โรงแรมแบรนด์ สุขุมวิท18 / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา


เวลา 9.00 - 16.00

1. การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังของคลังสินค้าและการจัดการการไหล                - 
- การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า
- การวัดอัตรารอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)

เวลา 10.45 - 12.00 น.
2. การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ
- การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
- Economic Order Quantity (EOQ) การสั่งซื้อที่ประหยัด
- การกำหนดค่า Safety Stock และจุดการสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point) ที่เหมาะสม
เวลา 13.00-14.30 น.
3. การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังแบบ ABC
- การตรวจนับสินค้าตามรอบระยะเวลา (Cycle Count inventory)
- วิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบ Stock Card
- การแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto 
- การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง Type A, B และ C 

พัก 15 นาที เวลา 14.30 - 14.45 น.

เวลา 14.45 - 16.00 น.
4. เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า
- การใช้ Barcode & RFID ในการบ่งบอกสินค้า 
- การใช้ระบบ WMS (Warehouse Management System)
5. กรณีศึกษา การลดต้นทุนการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างได้ผล
- การใช้ระบบ Pick face เพื่อการหยิบสินค้า 

วิธีการสัมมนา การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ  และร่วมอภิปราย
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการคลังสินค้า/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต วิศวกร

ค่าอบรม ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท (Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Zoom - Online)

PROMOTION !! หลักสูตรจัดซื้อ อบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท อบรม 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท อบรม 5 ท่าน ท่านละ 2,900 บาท หรือ 4 ท่านฟรี 1 ท่าน

วิธีการชำระเงิน 1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3 (พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน ) *หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953 
เว็บสำเร็จรูป
×