หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
📢📣 รับสมัครพนักงาน
📌พนักงานขาย และการตลาด​ (Partime)​ 1​ ตำแหน่ง
- ​มีประสบการณ์การทำงาน 
หรือรางวัลผลงาน​ มีconnection
ที่ดี มีรางวัลการันตี

สนใจติดต่อ ☎️/
092-835-2953,092-775-5853
ผู้ชม
วันนี้ 59
เมื่อวาน 232
ทั้งหมด 288,701
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 65
เมื่อวาน 319
ทั้งหมด 327,843

เกี่ยวกับเรา


        บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่บริหารจัดการโดยกลุ่มวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำงานกว่า 10 ปี ที่มีความสามารถในการบริการให้คำปรึกษา ฝึกอบรมด้านระบบคุณภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงกลยุทธ์งานจัดซื้อ การบริหารงานพัสดุ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ซึ่งร่วมกับบริษัทพันธมิตร ในส่วนของการอบรมแบบ Public ซึ่งต่างพันธะกิจ แต่อัตราค่าอบรมเดียวกันในส่วนของหมวดจัดซื้อ ซึ่งทีมวิทยากรมีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี โดยมี คุณรมณีย์ กองแก้ว เป็นกรรมการผู้จัดการ


ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

1. บริการให้คำปรึกษา และฝึกอบรม ด้านระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ จัดซื้อ HR MIS  ทั้งภาคอุตสาหกรรม และบริษัทฯ ต่างๆ ทั่วประเทศ  โดยมีหลักสูตรที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้
 • ระบบการจัดการคุณภาพ
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพงาน เพื่อลดต้นทุน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • กลยุทธ์การจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มีประสิทธิภาพ
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อความมีประสิทธิผลในการผลิต และการทำงาน

2. บริการตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับรอง หรือเพื่อการปรับปรุงหรือลดต้นทุนการผลิต
3. ผู้ช่วยปรับปรุงปัญหาจากกระบวนผลิต เพื่อลดต้นทุน ทั้งภาคอุตสาหกรรม และบริษัทฯ ต่างๆ ทั่วประเทศ 
4. บริการจัดอบรมทั้งภายใน ( In-house ) และภายนอกองค์กร ( Public ) โดยสามารถออกแบบหลักสูตรได้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือองค์กร

In-house Training

Public Training
Consulting and training services
 • Quality system 
 • productivity improvement 
 • logistic & supply chain / HR
บรรยายโดยเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ จากการประยุกต์ใช้จริง และกรณีศึกษา


หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรด้านระบบการจัดการคุณภาพ ( Quality  Management System ) 

 • ข้อกำหนดมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
           เป็นมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ขั้นพื้นฐาน (  Basic Requirement ) ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆองค์กร ซึ่งในการจัดทำระบบดังกล่าวจะเป็นการวางระบบพื้นฐาน ซึ่งถ้าวางระบบไม่ดี ซับซ้อนโอกาสในการปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือระบบที่ " สูงขึ้นจะค่อนข้างยุ่งยาก 
 • การตรวจติดตามภายในที่มุ่งเน้นกระบวนการ 
           การตรวจติดตามภายในถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งใน ISO9001 การตรวจติดตามภายในจะต้องเป็นการตรวจที่มุ่งเน้นกระบวนการไม่ใช่ตรวจตามข้อกำหนด 
 • การประยุกต์กระบวนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001 
           ISO9001 เป็นมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐาน (Basic Requirement) ที่ประยุกต์ใช้สำหรับทุกๆองค์กร ซึ่งในระบบบริหารดังกล่าวมีข้อกำหนดที่สำคัญได้แก่ข้อกำหนดด้านการจัดซื้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อไม่เข้าใจถึงข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001 ที่เกี่ยวข้องกับแผนกจัดซื้อ ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการทำงาน


“ เรามีทีมวิทยากร มีความสามารถในการถ่ายทอดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุก ความเพลิดเพลิน แบบได้สาระ การเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย และง่ายต่อการจดจำเนื้อหาหลักสูตร ”


หลักสูตรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ( Productivity Improvement )
 • กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ เพื่อปรับปรุงการผลิตที่มีประสิทธิผล
           กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเป็นกิจกรรมกลุ่มคนขนาดเล็ก ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ทำงานเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย หรือเหนือความคาดหวัง
 • การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคนิค  Why Why Why
           Why-Why Analysis เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์หรือปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ไม่ให้เกิดการตกหล่น ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ถึงต้นตอของปัญหาได้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดซ้ำ


ทุกหลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการของลูกค้า

 • การแก้ปัญหาและการป้องกันปัญหาอย่างมีประสิทธิผล
           ปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรส่วนใหญ่ คือความสามารถในการแก้ไขปัญหาของบุคลากร ซึ่งบุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างความแตกต่างของ การแก้ไขปัญหา และการป้องกันปัญหา ทำให้การนาระบบต่างๆมาใช้ไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ การให้ความรู้และแนวทางแก่บุคลากรในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหา  จะเป็นแนวทางที่ช่วยให้องค์กรหลุดพ้นจากปัญหาเดิมๆ และนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


หลักสูตรด้านกลยุทธ์งานจัดซื้อโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (Purchasing Strategic & Logistic/Supply chain)
 • การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
           กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกบริษัทมีขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและสูญเปล่าแอบแฝงอยู่ตามจุดต่างๆในกระบวนการ นี่คือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มและเป็นไขมันส่วนเกินที่จำเป็นต้องค้นหาให้พบและขจัดมันออกไปจากระบบ เพื่อให้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดและรับมือความเร่งด่วนของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที


ติดต่อเรา : 
Tel. : 092-835-2953 , 092-775-5853 , 02-102-1898 
Fax : 02-569-6537
Web : www.ssrqualitycenter.com  
E-mail :  ssr.qualitycenter@gmail.com

บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 29/266 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสาม   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0135557007911
 
เว็บสำเร็จรูป
×