หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

PS-005 : การตรวจติดตามเพื่อพัฒนา Supplier 

(Supplier Development by Using Audit Aproach)


 วิทยากร

อ.รมณีย์ กองแก้ว
M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. 
: A18126/151/2016 Certi.,
IATF 16949 Requirement, IATF 16949 Internal Quality Audit , Core Tools, ISO9001, ISO 19011, ISO 14001 ….etc. )
         
         ประสบการณ์การทำงานร่วม 18 ปีในบริษัทชั้นนำที่ผลิตชุดประกอบโคมไฟชิ้นส่วนยานยนต์มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต, ระบบคุณภาพ, ลดต้นทุนการผลิต, DOE, การออกแบบฟอร์มการทำงาน, การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพ, การปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QCC 7 Tools, การวิเคราะห์ และตัดสินใจด้าย เทคนิค Why Why , การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนพัฒนา-ประเมิน-คัดเลือก Supplier, ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมของฝ่ายผลิต และฝ่ายจัดซื้อ, คณะกรรมการ QCC ในการประเมิน และคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับองค์กร
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับภาครัฐ-เอกชน ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs, การส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ของสสว.ร่วมกับทางสถาบันเหล็ก และเหล็กกล้า, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG, โครงการให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบลีน เพื่อลดการใช้พลังงาน,โครงการเสริมจุดแข็ง แปลงประสบการณ์ ผ่านโมเดลธุรกิจ เป็นต้น

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

          การพัฒนาผู้ขาย (Supplier)ถือเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการบริหารคุณภาพของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่จัดซื้อ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ Supplier มีระบบคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับ Supplier Manual ซืึงหรือข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ  ( Quality Management System Requirement ) ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรเพราะถือเป็นการประกันคุณภาพของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่จัดซื้อ จัดจ้าง ปัจจุบัน ที่นิยมทำกันคือการเข้าไปพัฒนา หรือเยี่ยมกระบวนการผลิตของผู้ขาย ( Supplier Quality Control visiting ) ด้วยการไปดำเนินการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพของผู้ขาย ซึ่งปัญหาก็คือผู้ดำเนินการตรวจ ( Auditor ) ไม่เข้าใจวิธีการตรวจที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ทำให้ไม่สามารถตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ขาดประสิทธิผลที่ดี หลักสูตรนี้จะเน้นการตรวจติดตามแบบเจาะลึกในแต่ละกระบวนการทั้งการถามและการสุ่มตัวอย่างเพื่อการพัฒนาผู้ตรวจติดตามให้มีศักยภาพสูงขึ้น และเข้าใจแนวทางการตรวจในแต่ละกระบวนการ 

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่19-วันพุธที่                24 พฤษภาคม  2566    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่20-วันพฤหัสบดีที่       22 มิถุนายน     2566    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่21-วันอังคารที่           25 กรกฎาคม    2566   (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่22-วันพุธที่                23 สิงหาคม     2566    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่23-วันศุกร์ที่              22 กันยายน      2566    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่24-วันพฤหัสบดีที่      19 ตุลาคม        2566    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่25-วันพฤหัสบดีที่        2 พฤศจิกายน  2566    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00

1. อะไรคือตรวจติดตามที่ก่อให้เกิดการพัฒนา

2. ข้อกำหนด และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ขาย 

3. ที่มา และความสำคัญของ Supplier Manual  

4. การกำหนดเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลผู้ขาย ( Supplier Evaluation ) และตัวอย่างการบันทึก

5. การคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ( Supplier Selection ) 

6. การจัดทำ และนำAVL ( Approval Vendor List ) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตัวอย่างแบบฟอร์ม

7. แผนควบคุม (Control Plan ) ในแต่ละกระบวนการผลิต พร้อมตัวอย่าง

8. วางโปรแกรมการตรวจ อย่างไร เมื่อผู้ขาย หรือSupplier มีมากมาย

9. การออกแบบ Check List โดยใช้แผนภูมิเต่า ( Process Approach ) และตัวอย่างแบบฟอร์ม

10. การเขียนรายงานการตรวจติดตาม

11. กรณีศึกษา การตรวจติดตามกระบวนการ โดยใช้แผนภูมิเต่า ได้แก่  รับคำสั่งซื้อ ( Purchasing Order ) ,การวางแผนการตรวจรับวัตถุดิบ ( Material Receiving ), การวางแผนการผลิต (Production Planning), การควบคุมการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration Process) การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ( Preventive Maintenance Process )


แนะแนวทางการฝึกอบรม : ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ประกอบการทำ Workshop


ค่าอบรม : (Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท
***หมายเหตุุ - ใบเสร็จค่าลงทะเบียนสามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×