หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
ตารางอบรมประจำปี 2567
ของบริษั​ทเอสอาร์​ควอ​ลิตี้​เซ็นเตอร์
​(ไทยแลนด์) จำกัด​
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 94
เมื่อวาน 331
ทั้งหมด 226,313
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 94
เมื่อวาน 369
ทั้งหมด 257,815

PS-005 : การตรวจติดตามเพื่อพัฒนา Supplier 

(Supplier Development by Using Audit Aproach)


 วิทยากร

อ.รมณีย์ กองแก้ว

          (B.S.,MIE.), Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certi. ประสบการณ์ร่วม 18 ปีในบริษัทชั้นนำที่ผลิตชุดประกอบโคมไฟชิ้นส่วนยานยนต์มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต, ระบบคุณภาพ, ลดต้นทุนการผลิต, DOE, การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนพัฒนา-ประเมิน-คัดเลือก Supplier, ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมฝ่ายผลิต และจัดซื้อ, คณะกรรมการ QCC ในการประเมิน และคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับองค์กร  เคยได้รับรางวัล Challenge Prize ในหัวข้อ “Reduce Production Lead Time ” บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ และเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กับโครงการภาครัฐ-เอกชน ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs, การส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG, โครงการให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบลีน เพื่อลดการใช้พลังงาน,โครงการเสริมจุดแข็ง แปลงประสบการณ์ ผ่านโมเดลธุรกิจ เป็นต้น

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

          การพัฒนาผู้ขาย (Supplier)ถือเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการบริหารคุณภาพของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่จัดซื้อ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ Supplier มีระบบคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับ Supplier Manual ซืึงหรือข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ  ( Quality Management System Requirement ) ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรเพราะถือเป็นการประกันคุณภาพของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่จัดซื้อ จัดจ้าง ปัจจุบัน ที่นิยมทำกันคือการเข้าไปพัฒนา หรือเยี่ยมกระบวนการผลิตของผู้ขาย ( Supplier Quality Control visiting ) ด้วยการไปดำเนินการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพของผู้ขาย ซึ่งปัญหาก็คือผู้ดำเนินการตรวจ ( Auditor ) ไม่เข้าใจวิธีการตรวจที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ทำให้ไม่สามารถตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ขาดประสิทธิผลที่ดี หลักสูตรนี้จะเน้นการตรวจติดตามแบบเจาะลึกในแต่ละกระบวนการทั้งการถามและการสุ่มตัวอย่างเพื่อการพัฒนาผู้ตรวจติดตามให้มีศักยภาพสูงขึ้น และเข้าใจแนวทางการตรวจในแต่ละกระบวนการ 

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่26-วันอังคารที่          2 มกราคม      2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่27-วันพฤหัสบดีที่     1 กุมภาพันธ์    2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่28-วันจันทร์ที่           4 มีนาคม       2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่29-วันพุธที่               3 เมษายน      2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่30-วันศุกร์ที่              3 พฤษภาคม  2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่31-วันอังคารที่          4 มิถุนายน      2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่32-วันพฤหัสบดีที่      4 กรกฎาคม    2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่33-วันจันทร์ที่            5 สิงหาคม     2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่34-วันพุธที่               4 กันยายน      2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่35-วันศุกร์ที่              4 ตุลาคม        2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่36-วันอังคารที่           5 พฤศจิกายน 2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00

1. อะไรคือตรวจติดตามที่ก่อให้เกิดการพัฒนา

2. ข้อกำหนด และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ขาย 

3. ที่มา และความสำคัญของ Supplier Manual  

4. การกำหนดเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลผู้ขาย ( Supplier Evaluation ) และตัวอย่างการบันทึก

5. การคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ( Supplier Selection ) 

6. การจัดทำ และนำAVL ( Approval Vendor List ) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตัวอย่างแบบฟอร์ม

7. แผนควบคุม (Control Plan ) ในแต่ละกระบวนการผลิต พร้อมตัวอย่าง

8. วางโปรแกรมการตรวจ อย่างไร เมื่อผู้ขาย หรือSupplier มีมากมาย

9. การออกแบบ Check List โดยใช้แผนภูมิเต่า ( Process Approach ) และตัวอย่างแบบฟอร์ม

10. การเขียนรายงานการตรวจติดตาม

11. กรณีศึกษา การตรวจติดตามกระบวนการ โดยใช้แผนภูมิเต่า ได้แก่  รับคำสั่งซื้อ ( Purchasing Order ) ,การวางแผนการตรวจรับวัตถุดิบ ( Material Receiving ), การวางแผนการผลิต (Production Planning), การควบคุมการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration Process) การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ( Preventive Maintenance Process )


แนะแนวทางการฝึกอบรม : ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ประกอบการทำ Workshop


ค่าอบรม : (Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท
***หมายเหตุุ - ใบเสร็จค่าลงทะเบียนสามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×