หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

QS-010 : การพัฒนาผู้ขายตามข้อกำหนด IATF16949

(Supplier Development in IATF16949)

       
 วิทยากร


คุณรมณีย์ กองแก้ว

M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certification , IATF 16949 : 2016 Requirement , IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit , Core Tools….etc. )

วิทยากรมีความเชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ในด้านการออกแบบการทดลองเพื่อแก้ไขปัญหางาน การออกแบบเอกสารให้เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ การสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต การปรับปรุงการทำงาน การแก้ไขและป้องกันปัญหา การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ  การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น QCC Activity  , Visual Control , QC 7 Tools , Why Why analysis และหลักสูตรอื่นๆ ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาร่วม 18 ปี ในบริษัทฯชั้นนำที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชุดประกอบโคมไฟ ในส่วนงานควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพการผลิตทั้งในองค์กรและ Supplier รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

การพัฒนาผู้ขายเป็นกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก ถ้าผู้ขายหรือผู้ส่งมอบมีระบบการดำเนินการที่ดี จะทำให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดี ทำให้องค์กรซึ่งเป็นลูกค้าจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ ดังนั้นองค์กรควรมีระบบในการพัฒนาผู้ขายซึ่งจะช่วยยกระดับของผู้ขายและผู้ส่งมอบให้มีระบบการบริหารที่ดี จากข้อดีตรงจุดนี้เอง ทำให้มาตรฐาน IATF16949 ได้กำหนดให้องค์กรมีการพัฒนาผู้ขาย

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม 

 
 
 

   
 

   
 
    


 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00 

      1.ความสำคัญของการพัฒนาผู้ขาย
     2.ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการพัฒนาผู้ขาย
     3.ข้อกำหนดในการพัฒนาผู้ขายที่ระบุใน IATF 16949
     4.การคัดเลือกและประเมิณผู้ขาย
     5.การวิเคราะห์ผลการประเมินผู้ขายเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา
     6.กระบวนการในการพัฒนาผู้ขาย
     7.การจัดทำแผนในการพัฒนาผู้ขาย
     8.การพัฒนาผู้ขายตามแผน
     9.การตรวจติดตามผู้ขาย

ท่านละ 2,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 2,675 บาท

*หมายเหตุ  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5 % ได้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


 
เว็บสำเร็จรูป
×