หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

HR-032 :  การจัดการ ตามแนวทาง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

สำหรับสถานประกอบการ 

 วิทยากร

Lecturer : C.Wanee

Education : 
ปริญญาโท การจัดการและการจัดการระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาชีพที่เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา 
(1) ด้านวางแผนกลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRM, HRD, การสรรหา, ว่าจ้าง ,กฎหมายแรงงาน ,  การพัฒนาทรัพยากร, Safety  ,  การลดต้นทุนและบริหารการผลิต , การวัดและประเมินผลการจัดทำ KPI 
 (2) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 (3) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 (4) ด้านการตลาด ( online &offline Marketing )
 (5) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 
 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตราขึ้นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแนวโน้มเกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำความผิดต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม
 หัวข้อสัมมนา

ระยะเวลาในการฝึกอบรม:   1  วัน 09.00-16.00 น.  ( 6 ชั่วโมง )

หัวข้อการสัมมนา      

* เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?
* ข้อมูลส่วนบุคคล ที่กฎหมายคุ้มครองมีอะไรบ้าง ?
* ข้อมูลใดที่ต้องคุ้มครอง หรือ ไม่คุ้มครอง ต่างกันอย่างไร ?
* ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?
* บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
* บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?
* การบริหารจัดการสำหรับองค์กรที่มีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างตามกฎหมายนี้
* ลูกค้า  คู่ค้า ผู้มาติดต่อ ต้องทำอย่างไร
                  • การปฏิบัติ ด้านข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า และ ผู้มาติดต่อจัดซื้อ  ,ฝ่าย Admin , รปภ , ผู้รับเหมา
* แนวปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
                 • การแต่งตั้ง คณะกรรมการ
                 • การกำหนดหน้าที่
                 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ของการเก็บข้อมูล
* หน้าที่นายจ้างต่อสิทธิเรียก เก็บรักษา ใช้ ข้อมูลของพนักงาน  ได้ทุกกรณีหรือไม่ ?
                • แนวปฏิบัติ นโยบาย / ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
                • แนวปฏิบัติ นโยบาย / ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า  คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน
                • แนวปฏิบัติในการออกแบบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
* ถาม ตอบ

วิธีการฝึกอบรมและสัมมนา การบรรยาย  การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และการอภิปรายกลุ่ม
เว็บสำเร็จรูป
×