หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 86
เมื่อวาน 979
ทั้งหมด 277,519
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 97
เมื่อวาน 994
ทั้งหมด 315,437
PS-080 : การจัดการคลังสินค้า/บริหารการจัดส่ง และควบคุมสต็อก ยุค 5.0
Warehousing/Distribution/Inventory Management & control for 5.0
 วิทยากร

วิทยากร :อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย ที่ปรึกษาธุรกิจบริหารงานด้านโลจิสติกส์หลากหลายองค์กร อาจารย์พิเศษปริญญาโท MBA – Logistics & Supply Chain Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตผู้บริหารระดับสูง (Executive Business Director) ศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด(DKSH) / หน่วยธุรกิจอุปโภคบริโภค

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
*** (หลักสูตร 1 วัน - เข้มข้นทั้งเนื้อหาสาระและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมภาพและวีดีโอตัวอย่างจริง 
ประกอบการบรรยายมากมายตลอดหลักสูตร)***

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 71 วันพฤหัสบดีที่     4    เมษายน         2567            โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

รุ่นที่ 72 วันเสาร์ที่          27    เมษายน         2567            โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

รุ่นที่ 73 วันพฤหัสบดีที่     9    พฤษภาคม     2567            โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

รุ่นที่ 74 วันเสาร์ที่          25    พฤษภาคม     2567            โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

รุ่นที่ 75 วันพฤหัสบดีที่     6    มิถุนายน        2567            โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

รุ่นที่ 76 วันเสาร์ที่          22    มิถุนายน        2567            โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26  

รุ่นที่ 77 วันพฤหัสบดีที่   13    กรกฎาคม      2567            โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26  

รุ่นที่ 78 วันเสาร์ที่          25    กรกฎาคม      2567           โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

รุ่นที่ 79 วันพฤหัสบดีที่   10    สิงหาคม        2567           โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

รุ่นที่ 80 วันเสาร์ที่          22    สิงหาคม        2567           โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

รุ่นที่ 81 วันพฤหัสบดีที่   14    กันยายน        2567           โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

รุ่นที่ 82 วันเสาร์ที่          16    กันยายน        2567          โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

รุ่นที่ 83 วันพฤหัสบดีที่     5    ตุลาคม          2567          โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

รุ่นที่ 84 วันเสาร์ที่          17    ตุลาคม          2567          โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26  

รุ่นที่ 85 วันพฤหัสบดีที่     9    พฤศจิกายน   2567           โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

รุ่นที่ 86 วันเสาร์ที่          21    พฤศจิกายน   2567           โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

รุ่นที่ 87 วันพฤหัสบดีที่     7    ธันวาคม        2567           โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

รุ่นที่ 88 วันเสาร์ที่          19    ธันวาคม        2567           โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26  

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

* คลังสินค้า...เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ

   - ทำไมต้องมีคลังสินค้า   

   - วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการคลังสินค้า

   - การวัดผลงานในการจัดการคลังสินค้า

   - ความรับผิดชอบหลักในระดับปฏิบัติการ    

   - ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

* ขั้นตอนและเทคนิคการจัดการสต็อกสินค้าแบบมืออาชีพ

   - สิ่งสำคัญในการจัดการ Stock   

   - ผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการ Stock

   - ABC Analysis - Pareto’s 80/20 Rule

* การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า

   - การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

   - การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

   - การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

   - เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิกจ่ายออกจากคลัง

   - การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้า และการจัดการกับกองเก็บ     

         + ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการออกแบบคลังสินค้า     

         + ข้อมูลพื้นฐานประกอบการออกแบบคลังสินค้า     

         + หลักการ Use of Cube       

         + การกำหนดความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิผล     

         + วิธีการคัดเลือกระบบจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างถูกต้อง

   - แนวคิดวางผังและการไหลของสินค้า (Warehouse Layout and Flow)     

         + ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการไหลของสินค้า  (การรับ, การจัดเก็บ, การเลือกหยิบ, การเติมเต็มสินค้า การจ่าย)       

         + หลักการ Length of Flow

   - หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า

   - เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO       

         + Live Storage Systems, Very Narrow Aisle

   - หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า

   - จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์

   - การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต็อคสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

* Warehouse Management System (WMS)

   - WMS – IT Infrastructure

   - WMS – Real Time Radio Frequency / Barcode

   - กรณีศึกษาการใช้ WMS ในงานจริง

* การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ

   - เทคนิคหลากหลายในการเช็คสต็อก

   - วิธีการวัดความแม่นยำจากการตรวจเช็ค

   - การนำ Inventory Tag มาช่วยในการเช็คสต็อก 

* เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง

   - วิธีการสอบทวนสต็อก (Stock Verification)    

   - วิธีสอบสวนเพื่อหาสาเหตุแห่ง Discrepancies

* วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)

* ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ

ค่าอบรม
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7%     รวมเป็น 4,601 บาท

PROMOTION !! 
หลักสูตรจัดซื้อ อบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท 
อบรม 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท
อบรม 5 ท่าน ท่านละ 2,900 บาท หรือ 4 ท่านฟรี 1 ท่าน

วิธีการชำระเงิน        
1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )    
 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 
 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 
 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3
 
(พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย
โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน )  
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×