หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-049Z : พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
Basic in Spare Part and Maintenance Service Purchasing
 วิทยากร

วิทยากร :อ.ปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA, ACSP™

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

          งานจัดซื้อในด้านอุตสาหกรรมจะครอบคลุมหลายส่วน ได้แก่ จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต (Raw Material), วัสดุหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ (Packaging), งานก่อสร้าง/ต่อเติมขยายโรงงาน (Construction) และงานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Maintenance) สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร แน่นอนว่าต้องมีการจัดหาอะไหล่ (Spare Part) เพื่อเตรียมเก็บไว้ และการจัดซื้อฉุกเฉินเมื่อเครื่องเสีย รวมไปถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาซ่อม บำรุง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องจักร ซึ่งหากวางแผนดำเนินการร่วมกับฝ่ายซ่อมบำรุงไม่ดี ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น การมีอะไหล่ไม่เพียงพอ การซื้ออะไหล่/จ้างที่มีราคาสูง อันเนื่องมาจากขาดการวางแผนการสั่งซื้อ หรือความเร่งด่วนในการซ่อม และการทุจริต ถ้าหากนักจัดซื้อที่รับผิดชอบในส่วนงานด้านงานซ่อมบำรุงนี้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานอันประกอบไปด้วย การจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ การบริหารอะไหล่คงคลัง วงรอบการสั่งซื้อ รวมถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาทำงานซ่อมบำรุงแล้วจะสามารถยกระดับขึ้นมารับผิดชอบงานในส่วนนี้ได้อย่างเป็นมืออาชีพ และสามารถช่วยให้บริษัทลดต้นทุนได้ด้วย

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 22 - วันเสาร์ที่        24 มิถุนายน       2566 - โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 23 - วันเสาร์ที่        26 สิงหาคม       2566 - โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 24 - วันเสาร์ที่        28 ตุลาคม         2566 - โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

-  ความรู้พื้นฐานงานซ่อมบำรุง (Basic Concept in Maintenance Work)

-  การจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง (Purchasing in Spare Part)

-  ข้อมูลที่จำเป็นในการขอ/สั่งซื้อ (Basic requirement/Specification)

-  การทำสัญญายืนราคาอะไหล่ (Spare Part Price Agreement/Consignment)

-  การบริหารอะไหล่คงคลังเบื้องต้น (Spare Part Management)

-  การวางแผนการสั่งซื้อ (Material Requirement Planning – MRP)

-  การสั่งซื้ออะไหล่ จากต่างประเทศ (Purchasing Spare Part form Oversea)

-  การจ้างงานซ่อมบำรุง (Purchasing in Maintenance Service)

-  กระบวนการงานซ่อมบำรุง / ใบสั่งซ่อม (Work Order)

-  ประเภทของงานซ่อมบำรุง

-  การทำสัญญางานซ่อมบำรุง (Service Agreement)

-  การคิดราคางานจากกระบวนการทำงาน (Activity Base Costing-Cost Plus)

-  โปรแกรมสำหรับระบบงานจัดซื้อในงานซ่อมบำรุง(Purchasing Software in Maintenance Work)

- กรณีศึกษาการทุจริตของงานซ่อมบำรุง (Maverick Buying Case Study in Maintenance Work)


อัตราค่าอบรมสัมมนา

(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×