หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

HR-007 : ทักษะการสอนงาน (On the job training)    วิทยากร


 
 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

      องค์กร หรือ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นมีองค์กรที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการมีสถานที่ๆ เหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือ สะอาด การตั้งราคาที่เหมาะสม การมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การทำกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ "บุคลากร"

       ความพร้อมอย่างหนึ่งนั้นก็คือการฝึกอบรม หรือ การเพิ่มความรู้ เพื่อสร้างทักษะให้บุคคลนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา วิธีการหนึ่งที่หลายๆ องค์กรนิยมใช้เป็นอย่างมากก็คือ "การสอนงาน หรือ On the job training" ที่ทำให้มีประสิทธิภาพทั้งการทำงานที่ต่อเนื่อง และ การสร้างความรู้ ความสามารถให้เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม


  หัวข้อสัมมนา

ระยะเวลาการสัมมนา  :   6 ชั่วโมง

หัวข้อการสัมมนา        

1. การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำการสอนงาน สิ่งสำคัญที่สุดของการสอนงานก็คือผู้ที่จะทำการสอนงานนั่นเองที่จะต้องเตรียมตนเองให้พร้อมทั้ง

 • การทำความรู้จักผู้ที่จะรับการสอนงาน (Trainee) ผ่าน Resume
 • จุดเด่น จุดด้อยในประสบการทำงานของผู้ที่จะรับการสอนงาน (Trainee)
 • จำนวนงานผู้ที่จะรับการสอนงาน (Trainee) จะต้องรับผิดชอบ (Job Description)
 • จัดเรียงความสำคัญของงานที่จะทำการสอนให้กับผู้ที่จะรับการสอน (Trainee) หรือการจัดทำ Job priority
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จจากการเรียนรู้ (KPI's)
 • วิธีการสอนงานโดยแยกตามงานแต่ละงาน (Training method)

2. ทักษะการสอนงาน

 • ทักษะการนำเสนอ (Trainer Skill)
 • การวางเนื้อหาในการนำเสนอ (Training content)
 • การเลือกใช้สื่อประกอบการสอน (Training tools)
 • การสอนงานโดยวิธีการนำเสนอผ่าน Power Point (Presentation skill)
 • การสอนงานโดยวิธีการสาธิต (Demonstration Skill)
 • ฝึกการนำเสนอทั้งแบบเดี่ยว (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการอบรม) และแบบกลุ่ม

3. ทักษะการโค้ชเพื่อสร้างแรงจูงใจ

 • ทักษะการตั้งคำถาม (Questioning skill)
 • ทักษะการสร้างแรงจูงใจ (Motivation skill)


เหมาะสำหรับ

       พนักงานระดับ staff, Engineer หรือหัวหน้างาน ขึ้นไป


ลักษณะการบรรยาย

        บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริงเว็บสำเร็จรูป
×