หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
ตารางอบรมประจำปี 2567
ของบริษั​ทเอสอาร์​ควอ​ลิตี้​เซ็นเตอร์
​(ไทยแลนด์) จำกัด​
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 125
เมื่อวาน 331
ทั้งหมด 226,344
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 125
เมื่อวาน 369
ทั้งหมด 257,846

PS-104 : การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

(Transportation and Distribution Management)


 วิทยากร

วิทยากร :อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์  
 - MBA Logistics Management  ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)
             เครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น  อุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม - อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(การบริหารงานและการจัดการภาคอุตสาหกรรม) และวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง ได้แก่ วิทยากรพิเศษกลุ่มหลักสูตรการบริหารจัดการการผลิต, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        ปัจจุบันการขนส่งและการกระจายสินค้ามีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขาย และการจัดจำหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งและการกระจายสินค้านับเป็นต้นทุนที่สำคัญ และกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสินค้าที่นำส่งซึ่งต้องดูแลและควบคุม รวมถึงความต้องการลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วและถูกต้องอยู่เสมอ จึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหากไม่สามารถบริหารจัดการที่ดีแล้ว องค์กรจะต้องประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีเทคนนิคต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งและกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด 

วัตถุประสงค์     

1. เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านขนส่งและกระจายสินค้าให้มากขึ้น
2. สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรในด้านการขนส่งและกระจายสินค้าให้มากขึ้น
3. เพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ และนำกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านขนส่งและกระจายสินค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. รู้วิธีการวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างเหมาะสม
6. รู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า
7. สามารถลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าได้เป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาการสัมมนา  :  1 วัน  เวลา 09.00 – 16.00 น.


รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

วันเสาร์ที่             16  ธันวาคม       2566           โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
วันศุกร์ที่              26 มกราคม        2567          โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
วันพฤหัสบดีที่      29 กุมภาพันธ์     2567          โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
วันพฤหัสบดีที่      28 มีนาคม         2567           โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
วันพฤหัสบดีที่      25 เมษายน       2567           โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
วันพฤหัสบดีที่      30 พฤษภาคม    2567          โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
วันพฤหัสบดีที่      27 มิถุนายน       2567          โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
วันพฤหัสบดีที่      25 กรกฎาคม     2567           โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
วันพฤหัสบดีที่      29  สิงหาคม     2567            โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
วันพฤหัสบดีที่      27 กันยายน      2567            โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
วันพฤหัสบดีที่      24 ตุลาคม        2567            โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
วันพฤหัสบดีที่      28 พฤศจิกายน  2567            โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 09.00 - 16.00 น.

 • การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และการใช้รถขนส่งการะจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปัญหาการขนส่งและแนวทางแก้ไข
 • ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการขนส่งและกระจายสินค้า
 • สาเหตุของการเดินรถเที่ยวเปล่าและการวางแผนการขนส่งและกระจายสินค้าล่วงหน้า
 • ตัวชี้วัดระดับคุณภาพการให้บริการด้านขนส่งและกระจายสินค้า
 • เทคนิคการบริหารการขนส่งและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
 • กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าแบบลีน (Lean Transportation & Distribution)
 • เทคนิคการลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้า
 • วิธีการต่าง ๆ ในการลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้า
 • การวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการรับและส่งสินค้า 
 • การจัดการเส้นทางและตารางเวลาในการขนส่งและกระจายสินค้า 
 • การเลือกเส้นทางการขนส่งและกระจายสินค้าที่เหมาะสมที่สุด (Routing)
 • กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า
 • Global Positioning Systems (GPS) ระบบบอกพิกัดตำแหน่ง (รถ) ด้วยดาวเทียม
 • Radio Frequency Identification (RFID) เทคโนโลยีการระบุหรือชี้เฉพาะโดยใช้คลื่นวิทยุ
 • Intelligent Transportation System (ระบบขนส่งอัจฉริยะ)

ค่าอบรม 

ท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Online ZOOM)
ท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท (Onsite Hotel)

*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน 
 ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

 • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×