หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

MIS-004 : PivotTable
 วิทยากร

P.Kkantarit

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญ :
         ระบบสารสนเทศต่างๆ คือ การจัดทาระบบข้อมูล รายงานผล นาเสนอประกอบตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งที่ใช้ในการบริหารองค์กร
         Office Skill การใช้งาน Word,PowerPoint, Excel ในรูปแบบต่างๆ พัฒนาโปรแกรมด้วย VBA บน Excel กราฟ วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล และ PivotTable ฯลฯ


 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

      หลายต่อหลายองค์กรลงทุนไปกับการนำระบบ ERP หรือนำ Software ต่างๆ เข้ามาใช้ เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาเพื่อจะทำให้การบริหารองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น หวังการนำไปสู่การแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจที่ดีเยี่ยมยิ่งขึ้น
      แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาจากการนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลเพื่อนำไปใช้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สามารถมองเห็นได้ง่าย สามารถนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันทียังเป็นข้อจำกัดทั้งงบประมาณและเวลาที่นำมาใช้ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงนำเสนอแนวคิดและการสรุปข้อมูลออกรายงานทางด้านการเงินและด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินที่องค์กรจำเป็นนำมาใช้บริหารติดตามการทำงาน
      หากผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคและเข้าใจในการประยุกต์ใช้ Excel เพิ่มเติมขึ้น เรียนรู้เครื่องต่างๆ ของ Excel ที่จะนำมาใช้ในการทำทั้ง PivotTable, PivotChart


 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม 
 
 
 


 

 หัวข้อสัมมนา

แนะนำหลักสูตร (1วัน )

หัวข้อสัมมนา 

    การกำหนดข้อตรวจสอบข้อมูล 

การอำนวยความสะดวกที่ให้ผู้อื่นกรอกข้อมูลเข้ามา

    ฐานข้อมูลง่ายๆ บน Excel

    ขั้นตอนการเตรียมฐานข้อมูลของตนเอง

แนวคิด วิธีออกแบบฐานข้อมูล

ฟังก์ชันที่จำเป็นต้องใช้  Vlookup  ฟีเจอร์และการทำงาน ของ Excel ที่จำเป็นต้องใช้ Define Name   Table

    การสร้าง PivotTable  Report

    PivotTable คืออะไร

การสร้าง PivotTable จากตารางข้อมูลที่เตรียมไว้ใน Excel

การวางตำแหน่งของ PivotTable   เช่นวางไว้ที่เดียวกับข้อมูล  ย้ายไปวางที่ชีทใหม่

การปรับปรุงข้อมูลเมื่อแก้ไขข้อมูล 

    การจัดทำรูปแบบรายงานต่างๆ

การจัดทำรูปแบบรายงานต่างๆ ด้วย PivotTable  Report

การเลือกรายการบางรายการให้แสดง

การทำสร้างกลุ่มของรายการ เช่น สรุปยอดจากวันที่ เป็นรายเดือน เป็นรายไตรมาส และเป็นรายปี การแสดงรายการที่มียอดสูงสุดหรือยอดต่ำสุด 3, 5, 10 อันดับ

การสรุปผลต่างๆ แบบผลรวมแบบปกติ  แบบผลรวมแบบยอดสะสม  การเปรียบเทียบ % of Total

    ลงลึกกับการใช้งาน PivotTable

การแสดงรายละเอียดได้ (Drill Down) กับข้อมูลที่สรุปรายงานมา

การกำหนดไม่ให้ผู้ใช้สามารถแสดงรายละเอียดได้ (Drill Down)

การปรับข้อมูลแล้วไม่ให้รูปแบบรายงานเปลี่ยนแปลง เช่น ขนาดคอลัมน์เปลี่ยนเว็บสำเร็จรูป
×