หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 67
เมื่อวาน 979
ทั้งหมด 277,500
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 78
เมื่อวาน 994
ทั้งหมด 315,418

PS-017 : การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

 (Purchasing spare parts in maintenance) วิทยากร

วิทยากร :อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์ - MBA Logistics Management  
ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.) เครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น อุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม - อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(การบริหารงานและการจัดการภาคอุตสาหกรรม) และวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง ได้แก่ วิทยากรพิเศษกลุ่มหลักสูตรการบริหารจัดการการผลิต, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
               
 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

   การควบคุมอะไหล่หรือ Spare Parts Control ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้เหตุการณ์เครื่องจักรเสียที่รู้สาเหตุและวิธีแก้ไขต้องล้าช้าออกไปเนื่องจากไม่มีอะไหล่ที่จะนำมาใช้ได้ทันที เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่มาจากการควบคุมอะไหล่ โดยมีเป้าหมายการทำ Spare Parts Control คือ

- ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือ (Efficiency and Reliability) ของเครื่องจักรอุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บ ที่มีประสิทธิภาพ
- สร้างความมั่นใจให้กับงาน Breakdown Maintenance และงาน Preventive Maintenance ว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องการใช้อะไหล่เพื่อการซ่อม หรือเพื่อการบำรุงรักษา ต้องหาได้ในทันทีหรือใช้เวลาน้อยที่สุด
- ลดจำนวนอะไหล่คงคลังหรือ Spare Parts Inventory ให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนจม เพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บ และเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังประเภทอะไหล่ อุปกรณ์ (Spare parts)
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) อย่างได้ผล  
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness) ได้จากการเพิ่มเวลาการผลิตของเครื่องจักรด้วยการซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
4. เพื่อลดเวลาความสูญเสีย (Losses time) ที่เกิดจากเวลาการหยุดของเครื่องจักรที่ยาวนาน (Machine Break-down or Downtime)
5. เพื่อลดความสูญเปล่า (Wastes) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ด้วยการลดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าระหว่างการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
6. เพื่อลดของเสีย (Defects) ที่เกิดขึ้นก่อนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
7. เพื่อสามารถวางแผนการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างทันเวลาพอดี (Just in time Purchasing)
8. เพื่อให้มีปริมาณวัสดุเผื่อฉุกเฉิน (Safety Stock spare parts) ที่ต่ำอย่างเหมาะสม
9. เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามปริมาณและเวลาที่ลูกค้ากำหนดได้อย่างต่อเนื่อง
10. เพื่อลดเวลาการผลิต (Production cycle time) เพิ่มกำลังการผลิต (Capacity) และเพิ่มกำไร (Profit) ให้สถานประกอบการได้เพื่อสามารถผลิตสินค้าและส่งมอบได้ทันตามที่ลูกค้ากำหนด
11. เพื่อลดเวลาการรอคอยวัตถุดิบจาก Supplier ที่มี Lead time การส่งมอบที่ยาวนานได้
12. ลดเวลาการ Downtime ของเครื่องจักรที่เกิดจากการป้อนวัตถุดิบไม่ทันหรือไม่เพียงพอ
13. ลดปริมาณและต้นทุนสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูปลงได้
14. ลดต้นทุนการผลิตสินค้าจากการผลิตแบบ Just in time (JIT)
15. ลดต้นทุนการจัดซื้อ จัดหา
16. ลดความแปรปรวนของการผลิตและแผนการผลิตประจำวัน
17. ลดปริมาณสินค้า Safety Stock
18. ลดพื้นที่การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
19. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่5-วันพุธที่                3 เมษายน        2567     (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 /Online ZOOM
รุ่นที่6-วันอังคารที่           4 มิถุนายน        2567     (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 /Online ZOOM
รุ่นที่7-วันจันทร์ที่            5 สิงหาคม        2567     (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 /Online ZOOM
รุ่นที่8-วันศุกร์ที่              4 ตุลาคม          2567     (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 /Online ZOOM
รุ่นที่9-วันอังคารที่           5 พฤศจิกายน   2567     (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 /Online ZOOM


 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา  :  1  วัน  เวลา 09.00 – 16.00 น.

เวลา 09.00-10.30 น.

     1. การควบคุอะไหล่คืออะไร (Spare Parts Control) และเป้าหมายของการควบคุมอะไหล่
     2. ขั้นตอนการจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ
     3. ปัจจัยที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
     4. ประเภทของการซ่อมบำรุงรักษา
     5. การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)
     6. ความหมายของค่า OEE และ Loss time ของเครื่องจักร
     7. การจำแนกประเภทของวัสดุหรืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษา 
     8. การควบคุมสินค้าคงคลังและการแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC (ABC Analysis)

เวลา 10.45-12.00 น.

     9. วิธีการสั่งซื้ออะไหล่ 
   10. การจำแนกประเภทของวัสดุหรืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษา
   11. ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการกำหนดค่า Stock levels
   12. การกำหนดปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity) หรือ EOQ

เวลา 13.00-14.30 น.

  13. Safety Stock ปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย
  14. ตารางและแผนการผลิตหลัก (Master Planning Schedule: MPS)
  15.การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ MRP (Material Resource Planning)

เวลา 14.45-16.00 น.

  16. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงหรือการคัดเลือกคุณภาพของ Supplier
  17. กลยุทธ์การมีข้อตกลงในระยะยาวสำหรับงานจัดซื้อและจัดหา 
  18. วิธีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดลงอย่างเหมาะสม

วิธีการสัมมนา การบรรยาย ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

ระยะเวลา 1 วัน จำนวน  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

ค่าอบรม
ท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Online ZOOM)
ท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท (Onsite Hotel)

PROMOTION !! 
หลักสูตรจัดซื้อ อบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท 
อบรม 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท
อบรม 5 ท่าน ท่านละ 2,900 บาท หรือ 4 ท่านฟรี 1 ท่าน
วิธีการชำระเงิน        
1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )    
 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 
 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 
 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3
(พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย
โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน )  
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×