หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
ตารางอบรมประจำปี 2567
ของบริษั​ทเอสอาร์​ควอ​ลิตี้​เซ็นเตอร์
​(ไทยแลนด์) จำกัด​
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 143
เมื่อวาน 331
ทั้งหมด 226,362
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 143
เมื่อวาน 369
ทั้งหมด 257,864

PI-006 : การบริหารจัดการ 4M เพื่อความมีประสิทธิผลของโครงการ

(Effective Project Management with 4M)


 วิทยากร

วิทยากร :อ.โกศล  ดีศีลธรรม

       เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการจัดการ การบำรุงรักษา การพัฒนาผลิตภาพองค์กร เครื่องมือบริหารยุคใหม่ เคยได้รับรางวัล “Sustainability Mentor(Generalist & Specialist) 1st Runner Up 2019 Award “ มีผลงานเขียนบทความให้กับนิตยสารหลายฉบับและผลงานหนังสือ เช่น กลยุทธ์และกลวิธีการเพิ่มผลิตภาพ, สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วย TQM, เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยแนวคิดลีน, การจัดการบำรุงรักษา, การบริหารแบบโจิสติกส์, ลีนโลจิสติกส์,กระบวนทัศน์การวัดผลยุคใหม่,พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิถีไคเซ็น(LEAN KAIZEN WAYS) ร่วมเสนอผลงานวิจัยร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศที่ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ  ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโครงการณ์ภาครัฐ-เอกชน,สถาบันศึกษา
      วิทยากร :อ.รมณีย์ กองแก้ว (B.S.,MIE.), Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certi. มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต, ระบบคุณภาพ, ลดต้นทุนการผลิต, DOE, การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนพัฒนา-ประเมิน-คัดเลือก Supplier, ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมฝ่ายผลิต และจัดซื้อ, คณะกรรมการ QCC ในการประเมิน และคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับองค์กร  เคยได้รับรางวัล Challenge Prize ในหัวข้อ “Reduce Production Lead Time ” บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ และเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กับโครงการภาครัฐ-เอกชน ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs, การส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG, โครงการให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบลีน เพื่อลดการใช้พลังงาน,โครงการเสริมจุดแข็ง แปลงประสบการณ์ ผ่านโมเดลธุรกิจ 

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        การบริหารโครงการ(Project Management) คือ การประยุกต์ใช้หลักการ แนวปฏิบัติ กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงทักษะความรู้เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นผู้จัดการโครงการยุคใหม่จำเป็นต้องมีความรอบรู้และทักษะต่าง ๆ เพื่อวางแผนโครงการและแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญระหว่างดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางและกระบวนการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
2. เข้าใจแนวคิดการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
3. ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
4. ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการ เป้าหมายและวางแผนดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เรียนรู้เทคนิคการบริหารและควบคุมโครงการให้ทันตามกำหนด รวมถึงการประเมินผลโครงการ


รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

วันอังคารที่         29  สิงหาคม      2566             โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online
วันพฤหัสบดีที่       7 กันยายน       2566            โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online
วันพฤหัสบดีที่       5 ตุลาคม         2566            โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online
วันพฤหัสบดีที่       9 พฤศจิกายน   2566            โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อสัมมนา

1. บทบาทการบริหารโครงการ
2. องค์ประกอบโครงการ
3. วงจรบริหารโครงการ
4. การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์(Strategic Project Management)
    - SPM หลักการ/แนวทางดำเนินการ
    - Project Feasibility : วิเคราะห์ประเด็น การจัดการ การตลาด การเงิน เทคนิค/วิศวกรรม, สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ, etc.
    -  เทคนิคการบริหารโครงการ เน้นการประยุกต์บริหารโครงการ/ฝึกปฏิบัติ/คำนวณ

5. ประเด็นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ(Project Feasibility Study)
6. กิจกรรมบริหารโครงการ
7. ปัจจัย 4M สนับสนุนการดำเนินการ
8. การประเมินผลโครงการ
9. เทคนิคการบริหาร/ควบคุมโครงการ
    - แกนต์ชาร์ต(Gantt Chart)
    - PERT/CPM(Program Evaluation and Review Technique/Critical Paths Method)
    - การวิเคราะห์ข่ายงาน(Network Analysis)
    - เทคนิคเร่งรัดโครงการ

10. ปัจจัยสู่ความสำเร็จการบริหารโครงการ
11. แนะนำเครื่องมือสเปรดชีตการบริหารโครงการ
12. Workshop

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ นักวางแผน ผู้ควบคุมงานและผู้สนใจทั่วไป    


ท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Online ZOOM)
ท่านละ 4,300 บาท + Vat 7%  รวมเป็น 4,601 บาท (Onsite Hotel)

Promotion !!!!! หลักสูตร 3,900 บาท 2 ท่านละ 3,500 บาท
** อ้างอิงหมวดหลักสูตร ระบบ(QS) ผลิตภาพ(PI) ทรัพยากรมนุษย์(HR)

*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน 
 ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

** อ้างอิงหมวดหลักสูตร ระบบ(QS) ผลิตภาพ(PI) ทรัพยากรมนุษย์(HR) 
** ราคารวมใบรับรองการอบรม เฉพาะนิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ 
ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953
 
เว็บสำเร็จรูป
×