หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
ตารางอบรมประจำปี 2567
ของบริษั​ทเอสอาร์​ควอ​ลิตี้​เซ็นเตอร์
​(ไทยแลนด์) จำกัด​
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 113
เมื่อวาน 331
ทั้งหมด 226,332
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 113
เมื่อวาน 369
ทั้งหมด 257,834

QS-017 : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4M Change Control & Effective Implementation) 

 วิทยากร


คุณรมณีย์ กองแก้ว

              (B.S.,MIE.), Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certi. ประสบการณ์ร่วม 18 ปีในบริษัทชั้นนำที่ผลิตชุดประกอบโคมไฟชิ้นส่วนยานยนต์มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต, ระบบคุณภาพ, ลดต้นทุนการผลิต, DOE, การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนพัฒนา-ประเมิน-คัดเลือก Supplier, ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมฝ่ายผลิต และจัดซื้อ, คณะกรรมการ QCC ในการประเมิน และคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับองค์กร  เคยได้รับรางวัล Challenge Prize ในหัวข้อ “Reduce Production Lead Time ” บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ และเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กับโครงการภาครัฐ-เอกชน ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs, การส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG, โครงการให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบลีน เพื่อลดการใช้พลังงาน,โครงการเสริมจุดแข็ง แปลงประสบการณ์ ผ่านโมเดลธุรกิจ เป็นต้น

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        จากประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านๆมามักพบปัญหา และข้อผิดพลาด ต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้น  เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง แม้กระทั่งในชีวิตประจำวันของเราเอง  ยกตัวอย่างเช่น ปกติเราขับรถยนต์ ไปทำงานทุกวันๆ  โดยใช้เส้นทางนี้ซึ่งรถติดเป็นประจำๆ แต่พอเราเปลี่ยนลองค้นหาเส้นทางใหม่ๆ ไปทำงาน  ครั้งแรก เราอาจจะไม่คุ้นเคยเส้นทางนี้ก็อาจจะหลงทางได้ แต่ถ้าเราได้ศึกษาเส้นทางใหม่ๆ โดยละเอียด และเพิ่มเวลาเผื่อการหลงทางไว้แล้ว เราก็จะไปถึงจุดหมาย หรือที่ทำงานทันเวลา หรือใกล้เคียงกับเวลาที่เคยใช้  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการเดินทางครั้งแรกนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบให้กับเรา เนื่องจากเรามีการเตรียมพร้อมที่จะรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลง มีองค์ประกอบ 4M ได้แก่คน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Materials) และวิธีการ (Method) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 นี้จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสามารถควบคุม (Controlling) และบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เองผู้บริหารจึงต้องให้ความสำคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 4 ด้านนี้

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่5-วันศุกร์ที่          22 ธันวาคม   2566    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่6-วันจันทร์ที่       12 กุมภาพันธ์ 2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่7-วันศุกร์ที่         19  เมษายน   2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่8-วันพฤหัสบดีที่  20 มิถุนายน   2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่9-วันพุธที่           28 สิงหาคม   2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่10-วันอังคารที่    15 ตุลาคม     2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่11-วันจันทร์ที่      21 ธันวาคม   2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00 

1. การตีความข้อกำหนดการควบคุมเปลี่ยนแปลงแบบสากล และการประยุกต์ใช้
2. การวางแผนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงภายใน และภายนอก
3. การพิจารณาข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลง และเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและครอบคลุมกับข้อกำหนดลูกค้า
4. กลยุทธ์สำหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงการทำงาน (Comparing the period of work )  เมื่อเวลาเปลี่ยนไป  
5. หน้าที่และบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
6. แนวทางควบคุมการเปลี่ยนแปลงระหว่างหน่วยงาน 
7. การคัดเลือกบริษัท คู่ค้า , หุ้นส่วน , ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Partner selection ) ไห้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
8. สรุปประเด็น และอภิปราย การนำไปใช้
แนวทางการฝึกอบรม : ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ประกอบการทำ Workshop
ค่าอบรม
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็ น 3,745 บาท (Onsite Hotel)
ท่านละ 2,500 บาท + VAT 7% รวมเป็ น 2,675 บาท (Online ZOOM)
Promotion !!! ผู้อบรม 3 ท่าน 3,200 บาท , ผู้อบรม 5 ท่าน  2,900 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
Promotion !!!!! หลักสูตร 3,900 บาท 2 ท่านละ 3,500 บาท
** อ้างอิงหมวดหลักสูตร ระบบ(QS) ผลิตภาพ(PI) ทรัพยากรมนุษย์(HR) 
** ราคารวมใบรับรองการอบรม เฉพาะนิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ 
ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×