หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 85
เมื่อวาน 979
ทั้งหมด 277,518
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 96
เมื่อวาน 994
ทั้งหมด 315,436

PS-026 : การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน

(Lean Purchasing & Procurement)


 วิทยากร

วิทยากร :อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์  
 - MBA Logistics Management  ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)
             เครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น  อุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม - อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(การบริหารงานและการจัดการภาคอุตสาหกรรม) และวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง ได้แก่ วิทยากรพิเศษกลุ่มหลักสูตรการบริหารจัดการการผลิต, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

            การจัดซื้อและจัดหาแบบลีน คือการนำเอากลยุทธ์ต่าง ๆ มาประยุกต์กับงานด้านการจัดซื้อและจัดหา (Purchasing and Procurement) นั้นมีจุดประสงค์เพื่อลดความสูญเปล่าในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อ รวมถึงเพิ่มคุณค่าให้กับงานดังกล่าวได้เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น ซึ่งกิจกรรมด้านการจัดซื้อและจัดหานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านการผลิตและงานคลังสินค้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการผลิต ลดเวลาการผลิต ลดของเสีย ลดเวลา downtime ของเครื่องจักร สามารถเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ได้เป็นอย่างมาก ด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและจัดส่งได้ทันเวลาตามแผนการผลิตที่ได้วางไว้อย่างสม่ำเสมอ และยังสามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังประเภท Dead Stock ได้อย่างได้ผล อีกทั้งยังทำให้กิจกรรมด้านคลังสินค้ามีความคล่องตัวหรือช่วยให้เกิดการไหลของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปได้รวดเร็วขึ้นด้วยการสั่งซื้อสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสม

ระยะเวลาการสัมมนา  :  1 วัน  เวลา 09.00 – 16.00 น.


รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่5-วันพฤหัสบดีที่        18  เมษายน         2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่6-วันศุกร์ที่                17  พฤษภาคม     2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่7-วันศุกร์ที่                14  มิถุนายน        2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่8-วันพฤหัสบดีที่        11  กรกฎาคม       2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่9-วันพฤหัสบดีที่        15  สิงหาคม        2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่10-วันศุกร์ที่              20  กันยายน        2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่11-วันศุกร์ที่              18  ตุลาคม          2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่12-วันพฤหัสบดีที่      14  พฤศจิกายน    2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 09.00 - 16.00 น.

1. กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาแบบต่าง ๆ
2. กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจัดซื้อจัดหา
3. ความแตกต่างระหว่างการจัดซื้อและการจัดหา หลักการและประสิทธิภาพของทั้ง 2 แบบ
4. การจัดซื้อแบบ Just In Time และ Just in Case และ Just in Sequence in Production and Services
5. การเลือกใช้การจัดซื้อวิธีต่าง ๆ ให้เหมาะสม
6. ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการกำหนดค่า Stock levels
7. การบริหารสินค้าคงคลัง แบบ ABC (ABC Analysis)

พักเบรก 10 นาที (10.30-10.40) 

ช่วงที่ 2 (เวลา 10.40-12.00 น.)
8. ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Costs of inventory)
9. การกำหนดปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity) หรือ EOQ
10. การกำหนดปริมาณ Safety Stock หรือปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย

พักทานอาหารกลางวัน 1 ชม. (12.00-13.00 น.)

ช่วงที่ 3 (เวลา 13.00-14.30 น.)
9. การกำหนดจุด Re-Order Point จุดสั่งซื้อซ้ำ
10. ตารางและแผนการผลิตหลัก (Master Planning Schedule: MPS)

พักเบรก 10 นาที (14.30-14.40 น.)

ช่วงที่ 4 (เวลา 14.40-16.00 น.)
11. แผนความต้องการวัสดุ (Material Resource Planning: MRP)
12. การจัดทำ Supplier List และ Approved Vendor List (AVL)
13. วิธีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดลงอย่างเหมาะสม
14. Lean Inventory Solution (ระบบการจัดการสินค้าคงคลังแบบลีน) 

ลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการโรงงาน/ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

ค่าอบรม
ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat  7%   รวมเป็น 4,601 บาท (Hotel - Onsite) 
ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7%  รวมเป็น 3,531 บาท (Zoom - Online)

PROMOTION !! 
หลักสูตรจัดซื้อ อบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท 
อบรม 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท
อบรม 5 ท่าน ท่านละ 2,900 บาท หรือ 4 ท่านฟรี 1 ท่าน

วิธีการชำระเงิน        
1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )    
 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 
 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 
 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3
 
(พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย
โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน )  
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×