หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

HR-024 : การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (OBJECTIVES AND KEY RESULTS) 


 วิทยากร

P. Chisanakan

การศึกษา : ปริญญาโท:   สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 •วุฒิบัตรใบรับรองที่ปรึกษาประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
- MASTER TRAINER  หลักสูตร TWI-JR   (Training Within Industry for supervisor /How to treat person) / ศึกษาเรียนรู้ดูงานโรงเรียนผู้นำ CANAAN   และบริษัทซัมซุง ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

• รางวัล Thailand HR Journal 2008 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)   ประเมินสมรถนะที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านการจัดการทั่วไป                            

- ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียน โครงการ Train the Coach ของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) ของ ส.ส.ว. 

นักวินิจฉัยสถานประกอบการ,การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์  ด้วย “รูปแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas-BMC) การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร  /การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทั่วไป /ประเมินค่างาน/การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

- ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนรับรองโดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ   กระทรวงการคลัง-ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

 
 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        OKRS เป็นเครื่องมือการบริหารผลงานอย่างต่อเนื่องที่ทำให้พนักงานเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กร ผสมผสานกับเครื่องมือ BMC (Business Model Canvas ) ระบบประเมินผล ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเอง เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุผลสำเร็จ ช่วยพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดี ทำให้หัวหน้าและพนักงานยอมรับฟังซึ่งกันและกัน นำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีและส่งผลต่อความรู้สึกผูกกันของพนักงาน และเป็นเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์หลัก เป็นตัววัดผลเพื่อบอกให้รู้ว่าได้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นแล้ว ความโดดเด่นของ OKRs ถือเป็นตัวประสานระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยทุกระดับจะต้องกำหนด Objective ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงถึงกัน และกำหนดตัววัดผล หรือ Key Results ที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ตาม Objectives Mission & Vision

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม หัวข้อสัมมนา

ระยะเวลาการสัมมนา :  1  วัน   เวลา 09.00 – 16.00 น.

หัวข้อการสัมมนา      

09.00 – 09.30 น.

แนวคิดการบริหารผลงาน : MBOs , KPIs และ BSC  เหมือนหรือต่างกันอย่างไร


09.30 – 10.30 น.

ลักษณะ OKRs : 

• ความหมายของ OKRs 

• OKRs คืออะไร  ที่มาของ OKRs

• ความแตกต่างระหว่าง OKRs กับ KPIs

• ประโยชน์ของ OKRs /จุดเด่นของ OKRs


10.30 น. – 10.45 น.

Coffee Break รับประทานอาหารว่าง


10.45 น. – 12.00 น.

หลักการและวิธีการกำหนด และถ่ายทอด OKRs ในระดับต่างๆ

• เทคนิคการกำหนด Objective 

• แนวทางการกำหนด Objective การเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision 

• ฝึกปฏิบัติกำหนด Objective


13.00 – 14.30 น.

• ลักษณะการเก็บข้อมูล OKRs ของพนักงาน

• ฝึกปฏิบัติกำหนด Key Results

• แนวทางการจัดทำ Key Activities 

• ขั้นตอนการกำหนด OKRs Scoring และ OKRs Grading


14.30  – 14.45 น.  

Coffee Break รับประทานอาหารว่าง


14.45 – 16.-30 น.

• แนวทางการทำ  OKRs  Feedback / Coaching 

• การนำ OKRs ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

• แนวทางการทำ  OKRs  Recognition


รูปแบบการฝึกอบรม

•    บรรยาย  40  %         • เรียนรู้จาก  กิจกรรม,   เกม,   VDO   35%    • ทดลองปฏิบัติ  25 %
อัตราค่าอบรม :  

ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ที่จ่าย  3 %

ราคาสุทธิ

   ค่าสัมมนา 1 ท่าน

3,900

273

117

4,056

 สมัคร 3 ท่าน  ค่าสัมมนาท่านละ

3,500

245

105

3,640*หมายเหตุ : 1. เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ได้
                  2. ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


เว็บสำเร็จรูป
×