หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
ตารางอบรมประจำปี 2567
ของบริษั​ทเอสอาร์​ควอ​ลิตี้​เซ็นเตอร์
​(ไทยแลนด์) จำกัด​
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 120
เมื่อวาน 331
ทั้งหมด 226,339
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 120
เมื่อวาน 369
ทั้งหมด 257,841

PI-061 : การวางแผนและควบคุมการผลิตสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ

(Production Planning & Control for Professional)


 วิทยากร

วิทยากร :อ.โกศล  ดีศีลธรรม
เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการจัดการ  การพัฒนาผลิตภาพองค์กร เครื่องมือบริหารยุคใหม่ วิศวกรรมบำรุงรักษา วิศวกรรมคุณภาพ  รวมทั้งเป็นวิทยากรให้กับสถาบันต่าง ๆ โดยมีผลงานเขียนบทความให้กับนิตยสารหลายฉบับและผลงานหนังสือมากมาย อาทิ กลยุทธ์และกลวิธีการเพิ่มผลิตภาพ, สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วย TQM, เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยแนวคิดลีน, การจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม, การบริหารแบบโจิสติกส์, ลีนโลจิสติกส์,กระบวนทัศน์การวัดผลยุคใหม่,พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิถีไคเซ็น(LEAN KAIZEN WAYS) เป็นต้น

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

การวางแผนและควบคุมการผลิตมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานภาคธุรกิจ  โดยเฉพาะการกำหนดแนวทางดำเนินงานของธุรกิจระยะยาวและคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมปัจจัยทรัพยากร รวมทั้งแสดงสภาพธุรกิจว่ากำลังเป็นอย่างไร  ทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความสามารถการแข่งขัน 

วัตถุประสงค์ 

  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนกระบวนการวางแผนและควบคุมการผลิต รวมถึงความเชื่อมโยงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
  • คาดการณ์อุปสงค์เพื่อจัดเตรียมปัจจัยทรัพยากรการผลิต
  • การสร้างระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารการผลิต
  • การสร้างประสิทธิผลสายการผลิต
  • วินิจฉัยปัญหาการผลิตและสามารถใช้เครื่องมือ/เทคนิคสนับสนุนการตัดสินใจในการแก้ปัญหา

ผู้เข้าร่วมสัมมนา   : ผู้จัดการโรงงาน,วิศวกรการผลิต นักวางแผนการผลิตและหัวหน้างานเข้าร่วมสัมมนา   : ผู้จัดการโรงงาน,วิศวกรการผลิต นักวางแผนการผลิตและหัวหน้างาน

ระยะเวลาการสัมมนา  :             1     วัน  เวลา 09.00 – 16.00 น.


รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่2-วันจันทร์ที่         5 กุมภาพันธ์   2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online
รุ่นที่3-วันพฤหัสบดีที่    4 เมษายน     2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online
รุ่นที่4-วันพฤหัสบดีที่  13 มิถุนายน     2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online
รุ่นที่5-วันพุธที่           21 สิงหาคม     2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online
รุ่นที่6-วันอังคารที่        8 ตุลาคม       2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online
รุ่นที่7-วันจันทร์ที่         9 ธันวาคม      2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

-บทบาทและความสำคัญของแผนการผลิต
-ประเภทกิจกรรมการผลิต
-ความสัมพันธ์แผนการผลิตกับแผนธุรกิจ
-เทคนิคการพยากรณ์
-การบริหารอุปสงค์(Demand management)
-ระบบวางแผนทรัพยากรการผลิต(MRP)
-ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต(ERP)
-สารสนเทศการวางแผนกำลังการผลิต
-การประเมินรอบเวลาการผลิต
-ระบบควบคุมกิจกรรมการผลิต
-โครงสร้างต้นทุนการผลิต
-ปัญหาการจัดสรรต้นทุน
-แนวคิดต้นทุนคุณภาพ
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Breakeven analysis)
-การตัดสินใจจัดหาจัดซื้อ(Outsourcing)
-เทคนิคสนับสนุนการลดต้นทุน
-ประเด็นวินิจฉัยปัญหาการวางแผนและควบคุมการผลิต
-กรณีศึกษา 

ค่าอบรม
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็ น 3,745 บาท (Onsite Hotel)
ท่านละ 2,500 บาท + VAT 7% รวมเป็ น 2,675 บาท (Online ZOOM)

Promotion !!!!! หลักสูตร 3,900 บาท 2 ท่านละ 3,500 บาท

** อ้างอิงหมวดหลักสูตร ระบบ(QS) ผลิตภาพ(PI) ทรัพยากรมนุษย์(HR)

*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน 
 ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

** อ้างอิงหมวดหลักสูตร ระบบ(QS) ผลิตภาพ(PI) ทรัพยากรมนุษย์(HR) 
** ราคารวมใบรับรองการอบรม เฉพาะนิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ 
ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×