หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 289
เมื่อวาน 571
ทั้งหมด 255,009
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 359
เมื่อวาน 412
ทั้งหมด 291,078

QS-039 :VDA 6.5 การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน VDA 

(VDA 6.5 Product Audit According to VDA standards )    

 วิทยากร


คุณรมณีย์ กองแก้ว


          (B.S.,MIE.), Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certi. ประสบการณ์ร่วม 18 ปีในบริษัทชั้นนำที่ผลิตชุดประกอบโคมไฟชิ้นส่วนยานยนต์มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต, ระบบคุณภาพ, ลดต้นทุนการผลิต, DOE, การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนพัฒนา-ประเมิน-คัดเลือก Supplier, ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมฝ่ายผลิต และจัดซื้อ, คณะกรรมการ QCC ในการประเมิน และคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับองค์กร  เคยได้รับรางวัล Challenge Prize ในหัวข้อ “Reduce Production Lead Time ” บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ และเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กับโครงการภาครัฐ-เอกชน ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs, การส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG, โครงการให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบลีน เพื่อลดการใช้พลังงาน,โครงการเสริมจุดแข็ง แปลงประสบการณ์ ผ่านโมเดลธุรกิจ เป็นต้น


 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        The Verband der Automobilindustrie (Automobile Industry Association -VDA) เป็นผู้จัดทำVDA 6.5 Product Auditซึ่งมีเป้าหมาย คือการพัฒนากระบวนตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Audit) ที่ให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเน้นการป้องกันข้อบกพร่องและการลดการผันแปรและของเสียในห่วงโซ่อุปทาน VDA 6.5มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แนวทางทั่วไปสำหรับระบบการจัดการการตรวจสอบ สำหรับองค์กรด้านการผลิตและบริการด้านยานยนต์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศความน่าเชื่อถือและคุณภาพตลอดจนระดับการบริการสูงสุด

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มผลผลิตผ่านการระบุพื้นที่ที่มีปัญหาในระหว่างการตรวจสอบซึ่งสามารถช่วยลดหรือกำจัดเวลาหยุดทำงานและลดการสูญเปล่าในระหว่างกระบวนการผลิต

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคต่างๆไปสร้างแนวทางเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่2-วันพุธที่               20 ธันวาคม       2566    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่3-วันศุกร์ที่             19 มกราคม       2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่4-วันอังคารที่         19 มีนาคม         2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่5-วันอังคารที่         14 พฤษภาคม    2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่6-วันศุกร์ที่             26 กรกฎาคม     2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่7-วันพฤหัสบดีที่     26 กันยายน      2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่8-วันพุธที่              27 พฤศจิกายน  2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่9-วันอังคารที่         24 ธันวาคม       2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00 ( พักเบรค 10.30-10.45 , 14.30-14.45 น.)

1. บทนำ และ นิยามคำศัพท์
2. วัตถุประสงค์และขอบเขตการใช้งานคู่มือ VDA 6.5
3. ผังการดำเนินการการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Audit)
4. Program การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
5. การวางแผน (Planning) การถ่ายทอด (Deploy) การเข้าตรวจ (Conduct the Audit) การรายงานผลต่อที่ประชุมและ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Top Management Review and Continuous Improvement)
6. การดำเนินการการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Audit) เป็นการตรวจสอบที่เชื่อมโยงระหว่างการตรวจสอบระบบ และ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผลิตภัณฑ์
7. การรายงานผลกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์
8. การดำเนินการแก้ไข
9. คุณสมบัติของนักวางแผนการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบ VDA 6.5
10. เอกสารสำหรับอ้างอิง ตัวอย่างการวางแผน การทำ Product Audit แบบประเมิน Product Audit
11. สรุปประเด็นการเรียนรู้      
Post-test 


กลุ่มเป้าหมาย :สำหรับผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบ และบุคลากรในกิจกรรมการตรวจสอบวัดและทดสอบภายในองค์กรรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าอบรม
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็ น 3,745 บาท (Onsite Hotel)
ท่านละ 2,500 บาท + VAT 7% รวมเป็ น 2,675 บาท (Online ZOOM)

PROMOTION !!
อบรมครบ 3 ท่านเพียงท่านละ 3,200 บาท / อบรมครบ 10 ท่านเพียงท่านละ 2,900 บาท              
ตารางอบรมระบบคุณภาพ/ ผลิตภาพ/ HR  ประจำปี 2567  (Public Training 2024 )              


วิธีการชำระเงิน        
1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )    
 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 
 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 
 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3
 
(พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย
โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน )  
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×