หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

PS-015 : การจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Environmentally Friendly Procurement)


 วิทยากร

วิทยากร : อ.รมณีย์ กองแก้ว  M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certification, IATF 16949 Requirement, IATF 16949 Internal Quality Audit , Core Tools, ISO9001, ISO 19011,14001 ….etc. )

ด้วยประสบการณ์การทำงานร่วม 18 ปีในบริษัทชั้นนำที่ผลิตชุดประกอบโคมไฟชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยากรมีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพในกระบวนการผลิต, ระบบคุณภาพ, ลดต้นทุนการผลิต, DOE, การออกแบบฟอร์มการทำงาน, การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพ, การปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QCC 7 Tools, การวิเคราะห์ และตัดสินใจด้าย เทคนิค Why Why ,การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนพัฒนา-ประเมิน-คัดเลือก Supplier, ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม, คณะกรรมการ QCC อีกกว่า 10 ปี และในปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับภาครัฐ-เอกชน ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs, การส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ของสสว.ร่วมกับทางสถาบันเหล็ก และเหล็กกล้า, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG ,โครงการให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบลีน เพื่อลดการใช้พลังงาน,โครงการเสริมจุดแข็ง แปลงประสบการณ์ ผ่านโมเดลธุรกิจ เป็นต้น

 รายละเอียดคอร์ส

แนะนำหลักสูตร


การจัดซื้อไม่เพียงแต่จะพิจารณาคุณภาพ ราคา และการส่งมอบ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างทั่วๆไป แต่จะพิจารณาถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงขั้นตอนการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน เป็นการลดปัญหาที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายจัดซื้อควรต้องเรียนรู้หลักการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคู่ค้าธุรกิจ หรือ Supplier เพื่อสร้างเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความเป็นธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ดังนั้นพนักงานหรือผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้แนวทางในการดำเนินการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เป็นมาตรฐาน


วัตถุประสงค์


  1. สามารถนำเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมและองค์กรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักในด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  4.  เพื่อให้เกิดการสร้างตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 4 - วันพฤหัสบดีที่    1 มิถุนายน        2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่ 5 - วันพฤหัสบดีที่    6 กรกฎาคม      2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่ 6 - วันพุธที่             9 สิงหาคม        2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่ 7 - วันพฤหัสบดีที่    7 กันยายน        2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่ 8 - วันพุธที่             3 ตุลาคม          2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่ 9 - วันอังคารที่        7 พฤศจิกายน    2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่ 10 - วันพุธที่           6 ธันวาคม         2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00 

เนื้อหาการบรรยาย

1)     อะไรคือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally friendly procurement)

2)     ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมต่อภาคการผลิตและบริการ

3)     ระเบียบปฎิบัติด้านสิ่งแวดล้อม กับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4)     ภาพรวมระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Environmentally friendly procurement ”

-       Life Cycle                       -   การอนุรักษ์พลังงาน

-       ระบบบริหารจัดการ             -   อื่นๆ

 

5)     ข้อกำหนด และแนวทางในการเขียนคู่มือจัดซื้อจัดจ้างแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally friendly procurement)

6)     การเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- สินค้าฉลากสีเขียวคืออะไร 

- หมวดหมู่สินค้า/บริการที่ควรรู้ เป็นต้น

 

7)     แนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในมุมมองที่ปรึกษา

8)     Workshop / ถาม-ตอบ / Pre-Test Post-Test


อัตราค่าอบรมสัมมนา (Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท

* หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตรใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953เว็บสำเร็จรูป
×