หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-071 : กระบวนการจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Procurement process for sustainable development)
 วิทยากร

วิทยากร :คุณรมณีย์ กองแก้ว : 
            M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certification , IATF 16949 : 2016 Requirement , IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit , Core Tools….etc. )
          วิทยากรมีความเชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ในด้านการออกแบบการทดลองเพื่อแก้ไขปัญหางาน การออกแบบเอกสารให้เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ การสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต การปรับปรุงการทำงาน การแก้ไขและป้องกันปัญหา การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ  การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น QCC Activity  , Visual Control , QC 7 Tools , Why Why analysis และหลักสูตรอื่นๆ ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาร่วม 18 ปี ในบริษัทฯชั้นนำที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชุดประกอบโคมไฟ ในส่วนงานควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพการผลิตทั้งในองค์กรและSupplier
 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

            กระบวนการจัดซื้ออย่างยั่งยืน(Sustainable Procurement) เป็นการเพิ่มคุณค่า(Value)ให้กับองค์กรด้วยการปรับปรุงกระบวนการที่ทำงานประสานกันโดยเริ่มตันแต่กระบวนการจัดซื้อ จัดหา การผลิต การเคลื่อนย้าย การขนส่ง การจัดเก็บ การจัดจำหน่าย การขาย รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนกระบวนการต่างๆให้สามารถดำเนินการประสานกันได้อย่างคล่องตัว  เป็นธรรม และโปร่งใส บนพื้นฐานระบบคุณภาพ หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาผู้ส่งมอบอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับปรุงข้อกำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐาน รองรับการตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอก และภายใน การสื่อสารข้อกำหนดกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการโดยเฉพาะผู้ส่งมอบการตรวจติดตามเพื่อพัฒนา (Supplier Development)


รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 11 - วันเสาร์ที่           29 เมษายน       2566             (เวลา 09.00 - 16.00 น.) ZOOM Online/โรงแรม

รุ่นที่ 12 - วันเสาร์ที่           27 พฤษภาคม   2566             (เวลา 09.00 - 16.00 น.) ZOOM Online/โรงแรม

รุ่นที่ 13 - วันพุธที่               7  มิถุนายน      2566             (เวลา 09.00 - 16.00 น.) ZOOM Online/โรงแรม
รุ่นที่ 14 - วันอังคารที่        18  กรกฎาคม    2566             (เวลา 09.00 - 16.00 น.) ZOOM Online/โรงแรม
รุ่นที่ 15 - วันพฤหัสบดีที่      3  สิงหาคม      2566             (เวลา 09.00 - 16.00 น.) ZOOM Online/โรงแรม
รุ่นที่ 16 - วันพุธที่             27  กันยายน      2566             (เวลา 09.00 - 16.00 น.) ZOOM Online/โรงแรม
รุ่นที่ 17 - วันอังคาร           17  ตุลาคม        2566             (เวลา 09.00 - 16.00 น.) ZOOM Online/โรงแรม
รุ่นที่ 18 - วันศุกร์               17  พฤศจิกายน 2566             (เวลา 09.00 - 16.00 น.) ZOOM Online/โรงแรม

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

1. ข้อกำหนดที่สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ เพื่อการตรวจติดตาม และพัฒนาผู้ส่งมอบ
2. การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนด้วยเทคนิค VA/VE
3. Supply Chain Management สำคัญอย่างไรต่อการจัดซื้อ
4. การควบคุมคุณภาพ การจัดซื้อวัตถุดิบ และ/หรือผลิตภัณฑ์ (Quality Control)
5. การคัดเลือก และประเมินผู้ขายอย่างเป็นระบบ (Supplier Evaluation)
6. แนวทางการเขียนข้อตกลง Supplier Agreement เพื่อลดความขัดแย้งเมื่อเกิดปัญหา 
7. จัดซื้อเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไร (New Product Development)
8. การร่างโครงการพัฒนาผู้ขาย ที่ถูกใจผู้บริหาร (Supplier Improvement Project)
9. แนวทางการกำหนดบริบทควบคู่ กับกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ (Strategy) โดยคำนึงคุณค่าสินค้าและบริการ (Value)
10. แนวทางการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพในงานจัดซื้อ (QCC Activity)
แนวทางการสัมมนา    :    บรรยายโดยเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์จากการประยุกต์ใช้จริง

ท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Online ZOOM) ท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท (Onsite Hotel) รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×