" สวัสดี​ปีฉลู​ค่ะทุกท่าน​ ปี​นี้​ทางบริษัท​เอส​เอสอาร์​ ควอ​ลิตี้​ เซ็นเตอร์​ ( ไทยแลนด์​)​ และทีมงานมีปรับหลักสูตร​ใหม่​เป็น​แบบออนไลน์​สำ​หรับ​ เดือน​มกราคม​ และเดือน​ กุมภาพันธ์​ 2564" ​

หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

QS-024 : การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015 

( ISO 14001:2015 Internal Audit )

       
 วิทยากร


 Constructor : B.Pornprapa

• Bachelor of Science Chulalongkorn University
• Master of Environmental Engineering – Kasertsart University 
• Consultant and auditing in the areas of ISO 9001,  ISO 14001, TIS/OHSAS 18001
• Successfully completed the ISO 9001, ISO 14001, and TIS/OHSAS 18001  Registered Assessor / Lead Assessor courses

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถดำเนินการตรวจติดตาม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยจะมีการสรุปข้อกำหนด ISO 14001:2015 ในมุมมองของผู้ตรวจติดตาม และบรรยายขั้นตอนการดำเนินการตรวจติดตามและฝึกปฏิบัติ  

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

 รายละเอียด


รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม รุ่นที่  - วันพฤหัสบดีที่ 21-22มกราคม 2564  เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
 รุ่นที่  - วันพุธที่ 24-25มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
 รุ่นที่  - วันพุธที่ 12-13พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
 รุ่นที่  - วันพุธที่   7-8กรกฏาคม 2564  เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
 รุ่นที่  - วันอังคารที่ 21-22กันยายน 2564  เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
 รุ่นที่  - วันพฤหัสบดีที่ 25-26พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
      
      

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00 

1.    การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

-   ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจติดตามภายใน

-   หลักการและขั้นตอนการตรวจติดตาม

 

2.     การทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของ ISO14001: 2015 ในมุมมองของผู้ตรวจติดตามภายใน

 

3.     เทคนิคการตรวจติดตามภายใน เกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

-   บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้าทีมและสมาชิกในทีมผู้ตรวจติดตาม

-   เทคนิคการรวบรวม และทบทวนเอกสารที่สำคัญก่อนการตรวจติดตาม

-   การใช้แนวทาง PDCA และ Input – process – output ในการตรวจติดตามภายใน

-   เทคนิคการจัดทำ Audit Check-lists ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

Workshop: การจัดทำ Check-lists

·       การดำเนินการตรวจติดตาม          

-       การเปิดการประชุม

-       การค้นหา และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

-       การเขียนรายงานข้อบกพร่อง ในการปิดการประชุม

กรณีศึกษา : การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับข้อบกพร่อง

·       การเขียนรายงานการตรวจติดตาม

-   เทคนิคการเขียนรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย

-   ข้อควรระวังในการเขียนรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

    กรณีศึกษา : การเขียนรายงานการตรวจติดตาม

·       การติดตามผลและการปิดสรุป

-   เทคนิคการติดตามผลและปิดสรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิผล 

ท่านละ 5,800 บาท + VAT 7% รวมเป็น 6,206 บาท

*หมายเหตุ  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5 % ได้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


 
เว็บสำเร็จรูป
×