หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

HR-008 : เทคนิคการทำรายงานและการติดตามงานที่ผู้บริหารต้องการ (Reporting and task follow-up techniques required by executives)  

 วิทยากร

คุณรมณีย์ กองแก้ว 
M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certification , IATF 16949 : 2016 Requirement , IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit , Core Tools….etc. )

วิทยากรมีความเชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ในด้านการออกแบบการทดลองเพื่อแก้ไขปัญหางาน การออกแบบเอกสารให้เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ การสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต การปรับปรุงการทำงาน การแก้ไขและป้องกันปัญหา การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ  การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น QCC Activity  , Visual Control , QC 7 Tools , Why Why analysis และหลักสูตรอื่นๆ ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาร่วม 18 ปี ในบริษัทฯชั้นนำที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชุดประกอบโคมไฟ ในส่วนงานควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพการผลิตทั้งในองค์กรและSupplier

 
 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

           การจัดทำรายงานอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผนที่ชัดเจนในการปฏิบัติย่อมทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ หรือคาดไม่ถึง การเขียนรายงานที่ถูกใจหรือตรงตามความต้องการของผู้บริหาร ก็จะช่วยลดความขัดแย้ง หรือลดเวลาในการแก้ไขเอกสาร ทำให้ข้อมูลได้ถูกกลั่นกรองก่อนการนำมาใช้จริง รวมทั้งการรายงานที่มีประสิทธิภาพก็ควรจะให้เห็นความคืบหน้าของข้อมูลเป็นระยะๆ หากมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นก็จะทำให้แก้ไขปัญหาได้ทัน


 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ - วันพุธที่        23     มีนาคม      2565            (เวลา 09.00 - 16.00 น.)          ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา      

เวลา 09.00 – 12.00 น.(เบรค 10.30-10.45)

* ความสำคัญของการเขียนรายงาน และการรายงานต่อผู้บริหาร รวมถึงการติดตามงาน

* การออกแบบรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

* การเขียนรายงานที่มีประสิทธิภาพ

* รูปแบบการรายงานและการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ


เวลา 13.00 – 16.00 น.(เบรค 14.30-14.45)

* ทักษะการติดตามงานด้วยการเขียนแผนภูมิ Gantt chart 

* การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ได้ตามเป้าหมาย

* เทคนิคการสื่อสารเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ

* การควบคุมการทำงานเพื่อลดความขัดแย้ง


ลักษณะการบรรยาย

บรรยายและถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop)  


ท่านละ 2,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 2,140 บาท


*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %เว็บสำเร็จรูป
×