หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
📢📣 รับสมัครพนักงาน
📌พนักงานขาย และการตลาด​ (Partime)​ 1​ ตำแหน่ง
- ​มีประสบการณ์การทำงาน 
หรือรางวัลผลงาน​ มีconnection
ที่ดี มีรางวัลการันตี

สนใจติดต่อ ☎️/
092-835-2953,092-775-5853
ผู้ชม
วันนี้ 322
เมื่อวาน 401
ทั้งหมด 322,115
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 356
เมื่อวาน 433
ทั้งหมด 364,786

PS-102 : การจัดซื้อ จัดหาเชิงกลยุทธ์ ภายใต้แนวคิด ESG

(Strategic procurement under the ESG concept)

 วิทยากร

วิทยากร ::อ.วาณี โฉมระ 
ป.โท การจัดการและการจัดการระหว่างประเทศ, ป.ตรี บริหารธุรกิจ(สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์),ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ,  เชี่ยวชาญ และให้คำปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRM, HRD, (การสรรหา ว่าจ้าง กฎหมายแรงงาน  การปรับโครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์งาน), ความปลอดภัยอาชัวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน , การวัดและประเมินผลการจัดทำ KPI ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

      การดำเนินธุรกิจปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน นำมาซึ่งความเสี่ยงและโอกาส ดังนั้นธุรกิจต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนจึงเป็น “เรื่องสำคัญ” ที่ต้องบูรณาการและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทองค์กร ซึ่งทั้งภาคผลิตและภาคบริการต่างให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งไส และเป็นธรรม การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  มากขึ้น การสร้างความตระหนักให้คนในองค์กรจะนำไปสู่ความยั่งยืนและเกิดความรับผิดชอบร่วมกันในสังคม 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้เข้าใจหลัก ESG และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (Sustainable Procurement) การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
2 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส พร้อมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย .เพื่อให้สามารถกำหนดเกณฑ์ในการเลือกผู้รับบริการ
4.เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชน
4.เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ย่างมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่3-วันศุกร์ที่          17 พฤษภาคม       2567          โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่4-วันพฤหัสบดีที่  18 กรกฎาคม        2567           โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่5-วันพุธที่           18 กันยายน          2567           โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่6-วันอังคารที่      19 พฤศจิกายน     2567           โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่7-วันพฤหัสบดีที่  19 ธันวาคม          2567           โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

1.การจัดซื้อการจัดจ้างอย่างยั่งยืน
2.การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement or Green Purchasing )
   อะไรคือ E (Environment): Green Procurement การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสิ่งแวดล้อม   
   อะไรคือ S (Social) : Labor Practices & Human Rights การปฏิบัติด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชน  BCG (Bio-Circular-Green Economy)
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน- เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว                       
   อะไรคือ G (Governance ) : Business Ethics, Anti-Corruption รักษาจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อต้านการทุจริต
3. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Procurement และยั่งยืน
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แรงงาน และสิทธิมนุษยชน
5. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน 
 • การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มผู้ส่งมอบ/คู่ค้า ในเชิง ESG
 • การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้า เช่น แนวทางการประเมิน หรือประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หรือ CSR หรือ ESG (Environment, Social, Governance)
 • การจ้างแรงงาน 
 • การลดต้นทุนกิจการจากการจัดการสิ่งแวดล้อม
  - การพิจารณาจัดจ้างแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งคนไทยและต่างด้าว 
  - หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการจัดจ้าง ต่างด้าว และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. การประเมินบริษัทเพื่อวัดดัชนี DJSI ทั้ง 3 มิติ
    1) มิติด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic Dimension) : การกำกับบริหารดูแลกิจการด้านต่างๆ ได้แก่การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย การบริหารจัดการห่วงซ่อุปทาน หรือการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นต้น

   2) มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environ mental Dimension) : การรายงานข้อมูล นโยบายการจัดการผลกระทบ และการบริหารประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

  3) มิติด้านสังคม (Social Dimension) : การบริหารจัดการแรงงานที่มีความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือสังคม และการดูแลสุขภาพและสุขภาวะของพนักงานหลักการประเมินของ DJSI (Dow Jones Sustainability Index)  
8.Best Practice + Benchmarking
9. Work Shop สรุปการเรียนรู้และการวางแผนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามนโยบายขององค์กร


อัตราค่าอบรมสัมมนา

(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท

PROMOTION !! หลักสูตรจัดซื้อ อบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท อบรม 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท อบรม 5 ท่าน ท่านละ 2,900 บาท หรือ 4 ท่านฟรี 1 ท่าน

วิธีการชำระเงิน        
1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )    
 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 
 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 
 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3
 
(พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย
โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน )  
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

 • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×