หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

PS-102 : การจัดซื้อ จัดหาเชิงกลยุทธ์ ภายใต้แนวคิด ESG

(Strategic procurement under the ESG concept)

 วิทยากร

วิทยากร ::อ.วาณี โฉมระ 
ป.โท การจัดการและการจัดการระหว่างประเทศ, ป.ตรี บริหารธุรกิจ(สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์),ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ,  เชี่ยวชาญ และให้คำปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRM, HRD, (การสรรหา ว่าจ้าง กฎหมายแรงงาน  การปรับโครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์งาน), ความปลอดภัยอาชัวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน , การวัดและประเมินผลการจัดทำ KPI ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

      การดำเนินธุรกิจปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน นำมาซึ่งความเสี่ยงและโอกาส ดังนั้นธุรกิจต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนจึงเป็น “เรื่องสำคัญ” ที่ต้องบูรณาการและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทองค์กร ซึ่งทั้งภาคผลิตและภาคบริการต่างให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งไส และเป็นธรรม การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  มากขึ้น การสร้างความตระหนักให้คนในองค์กรจะนำไปสู่ความยั่งยืนและเกิดความรับผิดชอบร่วมกันในสังคม 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้เข้าใจหลัก ESG และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (Sustainable Procurement) การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
2 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส พร้อมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย .เพื่อให้สามารถกำหนดเกณฑ์ในการเลือกผู้รับบริการ
4.เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชน
4.เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 6 - วันศุกร์ที่           16 มิถุนายน        2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่ 7 - วันพุธที่            12 กรกฎาคม      2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่ 8 - วันศุกร์ที่           11 สิงหาคม        2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่ 9 - วันศุกร์ที่            8 กันยายน         2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่10 - วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม           2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่11 - วันอังคารที่       7 พฤศจิกายน     2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

1.การจัดซื้อการจัดจ้างอย่างยั่งยืน
2.การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement or Green Purchasing )
   อะไรคือ E (Environment): Green Procurement การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสิ่งแวดล้อม   
   อะไรคือ S (Social) : Labor Practices & Human Rights การปฏิบัติด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชน  BCG (Bio-Circular-Green Economy)
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน- เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว                       
   อะไรคือ G (Governance ) : Business Ethics, Anti-Corruption รักษาจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อต้านการทุจริต
3. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Procurement และยั่งยืน
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แรงงาน และสิทธิมนุษยชน
5. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน 
 • การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มผู้ส่งมอบ/คู่ค้า ในเชิง ESG
 • การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้า เช่น แนวทางการประเมิน หรือประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หรือ CSR หรือ ESG (Environment, Social, Governance)
 • การจ้างแรงงาน 
 • การลดต้นทุนกิจการจากการจัดการสิ่งแวดล้อม
  - การพิจารณาจัดจ้างแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งคนไทยและต่างด้าว 
  - หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการจัดจ้าง ต่างด้าว และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. การประเมินบริษัทเพื่อวัดดัชนี DJSI ทั้ง 3 มิติ
    1) มิติด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic Dimension) : การกำกับบริหารดูแลกิจการด้านต่างๆ ได้แก่การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย การบริหารจัดการห่วงซ่อุปทาน หรือการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นต้น

   2) มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environ mental Dimension) : การรายงานข้อมูล นโยบายการจัดการผลกระทบ และการบริหารประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

  3) มิติด้านสังคม (Social Dimension) : การบริหารจัดการแรงงานที่มีความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือสังคม และการดูแลสุขภาพและสุขภาวะของพนักงานหลักการประเมินของ DJSI (Dow Jones Sustainability Index)  
8.Best Practice + Benchmarking
9. Work Shop สรุปการเรียนรู้และการวางแผนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามนโยบายขององค์กร


อัตราค่าอบรมสัมมนา

(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท

รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

 • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×