หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน พฤษภาคม 2564

วันที่จัดอบรม

ระบบคุณภาพ (Quality System)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

. 4 .. 64

QS-026 การปิดประเด็นข้อบกพร่องและการป้องกันปัญหา

.รมณีย์

2,900.00

. 7 .. 64

QS-029 : ข้อกำหนด ISO 9001 และเทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

.รมณีย์

3,900.00

. 11-12 .. 64

QS – 005  : การวิเคราะห์ผลกระทบและข้อบกพร่อง ( 2 วัน )

P.Songphong

5,800.00

. 12 .. 64

QS-027 : การจัดการเชิงบูรณาการตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ

.รมณีย์

3,900.00

. 12-13 .. 64

QS-024 : การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015    ( 2 วัน )

.พรประภา

5,800.00

. 18 .. 64

QS – 003  :  ข้อกำหนด IATF 16949 และการนำไปใช้งาน

.รมณีย์

2,900.00

. 19-20 .. 64

QS – 013  : ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการนำไปใช้  ( 2 วัน )

.พรประภา

5,800.00

พฤ. 20 .. 64

QS-012 : เทคนิคการออกแบบ Check List เพื่อการตรวจติดตามที่มีประสิทธิภาพ

.รมณีย์

5,800.00

. 21 .. 64

QS-001 : ข้อกำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 2015 และการนำไปใช้

.รมณีย์

2,900.00

. 24 .. 64

QS-002 : แนวทางการบริหารการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด ISO 19011

.รมณีย์

2,900.00

พฤ. 27-28 .. 64

QS-023 : การตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย   ( 2 วัน )

.รมณีย์

5,800.00

In-House Training Only

QS – 004  : การวิเคราะห์ระบบการวัด

.ทรงพล

In-House Training Only

In-House Training Only

QS – 009 : การตรวจติดตามภายในที่มุ่งเน้นกระบวนการ และการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์

.รมณีย์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-017 : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ

.รมณีย์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-019 : เทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

.รมณีย์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-015 : เทคนิคการบริหารจัดการงานเอกสาร และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

.รมณีย์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-016 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพสำหรับองค์กร

.รมณีย์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-025 ประเด็นสิ่งแวดล้อมในระบบ ISO 14001:2015

.พรประภา

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-028 การจัดการความรู้ตามข้อกำหนด ISO 30401:2018 และการนำไปใช้

.รมณีย์

In-House Training Only

เว็บสำเร็จรูป
×