หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

PS-061: การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Inventory and Warehouse Management for Effectiveness)


 วิทยากร

คุณพิทักษ์พงษ์ จัตุชัย

     วิทยากรผู้เชียวชาญด้านการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรมการผลิตและการพัฒนากิจกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตในองค์กร 
จากประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 15 ปี
- ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท เพอร์เฟค เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด
- ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท เอบีพี อินเตอร์เทค จำกัด
- อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(การบริหารงานและการจัดการภาคอุตสาหกรรม)
- วิทยากรพิเศษกลุ่มหลักสูตรการบริหารจัดการการผลิต, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- วิทยากรพิเศษกลุ่มวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกลุ่มวิชาการจัดการด้านคุณภาพ, 
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

           การควบคุมและจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจ  เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้รักษาโอกาสในการขายสินค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด แต่หากภายใต้กระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน การบริหารจัดการควบคู่ไปกับการซื้อ (Purchasing) นั้นอย่างมีหลักเกณฑ์จะช่วยในการรักษาระดับสินค้าคงคลังไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป เพราะกระทบโดยตรงกับต้นทุน  ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory) และจัดการคลังสินค้า (Warehouse) ที่มีประสิทธิภาพ จะมีการวางแผนตั้งแต่การซื้อ การออกแบบระบบจัดเก็บ และเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสมหลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้  ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะนำมาซึ่งประสิทธิผลอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ - วันพุธที่                17 พฤษภาคม     2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่ - วันพฤหัสบดีที่       15 มิถุนายน        2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่ - วันอังคารที่           18 กรกฎาคม       2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่ - วันศุกร์ที่               18 สิงหาคม        2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่ - วันอังคารที่            19 กันยายน       2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่ - วันพุธที่                 18 ตุลาคม         2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่ - วันพฤหัสบดีที่        16 พฤศจิกายน  2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online
รุ่นที่ - วันพุธที่                 20 ธันวาคม       2566           โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 / Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00

1. บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้า Industry 4.0  และทำไมต้องมีคลังสินค้า ?

2. ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

3. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

4. ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ของสินค้าคงคลัง ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

5. ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIs) ในการจัดการสินค้าคงคลัง

6. ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

7. แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (Unnecessary Stock) ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต 

• การค้นหาปัญหาและสาเหตุ

• การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ

• แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

8. กลยุทธ์และการตัดสินใจในการสั่งซื้อเพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังพร้อมฝึกภาคปฏิบัติ

• การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC Analysis

• การบริหารคลังสินค้าด้วยแนวคิด Stock Keeping Units (SKUs)

• เทคนิคกำหนดปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity ; EOQ)

• วิธีการกำหนดรอบการสั่งซื้อ (Lead Time) และจุดสั่งซื้อเพิ่ม (Re-Order Point ; ROP)

• วิธีการสั่งซื้อบนเงื่อนไขและกำหนดแบบมีส่วนลด (Quantity Discounts)

• การกำหนด Safety Stock และการเติมสินค้า (Replenishment) ให้ทันท่วงที (Just In Time)

9. การออกแบบและรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (Materials Handling System) ในคลังสินค้า

10. การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (Error Picking) และการเติมสินค้า (Replenishment) ในคลังสินค้า

11. บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ Warehouse และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centers; DC)

12. การปรับข้อมูลสินค้าคงคลัง (Inventory Adjustment) และการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

13. ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

14. เทคนิคการแก้ไขปัญหาในคลังสินค้าเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

15. ปัจจัยและความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าคงคลัง, คลังสินค้า, ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

16. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ


(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท

รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×