หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

HR-021 : เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร (Train the Trainer) 

 วิทยากร

P.Thongpunchang / K. Rommanee

นักเขียนและที่ปรึกษอิสระ ด้นการบริหารงานอุตสาหกรรม(Manufacturing Management) และการจัดการปฏิบัติการ (Operation Management) บรรยายให้กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และบริษัทชั้นนำต่างๆ

ประวัติการศึกษา
ㆍปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคในโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ คณะบริหารรุกิดุษฎีบัณฑิต สขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (Doctor of Business Administration : Program in Industrial Business and Human Resource Development (D.B.A.))
ㆍปริญญาโท สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)คณะรัฐปะสานศาสตร์สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
ㆍปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง   คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการวิจัยและตำเนินงาน

 
 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        ปัจจัยที่สำคัญหนึ่งที่ทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย คือ การที่หน่วยงานมีผู้สอนงาน ( Trainer ) ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เหมาะสม เพื่อถ่ายทอด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ   

        ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องมีการสร้างผู้สอนงาน ( Trainer ) ภายในองค์กร เพื่อสร้างหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแต่ละหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป     

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม


 


 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา      

1. ภาพรวมของการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

2. การประยุกต์ใช้เกมส์ ประกอบการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจ

3. การจัดลำดับเนื้อหา ให้เหมาะสมวัตถุประสงค์ และผู้เรียน

4. การสร้างบรรยากาศในการเรียน

5. เทคนิคการกระตุ้นผู้เรียน ด้วยกิจกรรมต่างๆ

6. เทคนิคการนำเสนอให้น่าสนใจ อย่างมืออาชีพ

7. การจัดทำสไลด์ ประกอบการสอนให้น่าสนใจ และไม่น่าเบื่อ

8. เทคนิคการใช้น้ำเสียง แววตา ท่าทาง และภาษากาย ประกอบการบรรยาย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการบรรยาย

9. การใช้  ดนตรี และภาพยนต์ ประกอบการบรรยาย

10.เทคนิคการตอบคำถาม


ลักษณะการบรรยาย

บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง 


*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %เว็บสำเร็จรูป
×