หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-058 : กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ
Modern Purchasing Strategy
 วิทยากร

วิทยากร :อ. กมลทิพย์ จันทรมัส B.A. (Econ.), X-MBA คณะทำงาน Logistics Clinic สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

วัตถุประสงค์และประโยชน์
• รู้จักการจัดซื้อและการสรรหาที่มีการวางแผนกลยุทธ์ตรงเป้าหมาย เป้าประสงค์ขององค์กร
• สามารถนำหลักการและนำไปประยุกต์ ใช้ในงานจัดซื้ออย่างป็นระบบ มีการวางแผนการทำงาน
•สามารถนำความรู้และเทคนิคมากำหนดกลยุทธ์มากำหนดรูปแบบให้ทำงานสอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• เพิ่มพูนความรู้งานจัดซื้อให้สอดคล้องกับการทำงานด้านการบริหารสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
• หลักสูตรนี้หมาะสมกับจัดซื้อระดับกลางและระดับสูง

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 24 - วันศุกร์ที่              16 มิถุนายน      2566 - แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
รุ่นที่ 25 - วันพฤหัสบดีที่      13 กรกฎาคม     2566 - (เวลา 09.00 - 16.00 น.) ZOOM Online
รุ่นที่ 26 - วันจันทร์ที่           21 สิงหาคม       2566 - แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
รุ่นที่ 27 - วันศุกร์ที่             15 กันยายน       2566 - (เวลา 09.00 - 16.00 น.) ZOOM Online
รุ่นที่ 28 - วันพฤหัสบดีที่     19 ตุลาคม         2566 - แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
รุ่นที่ 29 - วันศุกร์ที่             17 พฤศจิกายน  2566 - (เวลา 09.00 - 16.00 น.) ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

• บทบาทและความสำคัญของต้นทุนขององค์กรในโลกแห่งการแข่งขันแบบ 4.0 (Industry 4.0)

• เป้าหมายสำคัญและจรรยาบรรณในงานจัดหาและจัดซื้อของนักจัดหาและจัดซื้อที่ดี

• ประเภทและต้นทุนการสั่งซื้อชนิดต่างๆ เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของนักจัดซื้อ

• การกำหนดรูปแบบการจัดซื้อด้วย ABC Analysis (Pareto) อย่างเป็นระบบและเหมาะสม

• การวางแผนงานในการจัดการงานจัดซื้อตามหลัก 6Rs.

• ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานจัดซื้อที่ไม่มีประสิทธิภาพ

• เทคนิคกระบวนการจัดซื้อ (purchasing Process) กับการรักษาระดับคลังสินค้า (Inventory)

• กลยุทธ์การตัดสินใจการสั่งซื้อต่อกระบวนการผลิต (Production) เพื่อลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรม

• การวางแผนดำเนินการจัดซื้อ (Purchasing Action Plan) อย่างมีประสิทธิภาพ

• เทคนิคการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาในงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

• ความสัมพันธ์ระหว่าง BOM, MRP, MRP II, ERP, Logistic and Supply Chain

• สรุปการเรียนรู้และถาม-ตอบ


(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953

เว็บสำเร็จรูป
×