Hotline : 092-835-2953
               092-775-5853
 
  📣 📢  Promotion +++ หลักสูตรด้านทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource ) อบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป  ลดทันที่ท่านละ 400 บาท +++ 📣 📢 "
หมวดหลักสูตร
ปฏิทินฝึกอบรม (Public Training)
ตารางอบรมประจำปี 2563
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

ประวัติวิทยากร

แผนที่โรงเเรม
หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (Quality System) 
     มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มีการเพิ่มข้อกำหนดในเรื่องของการทำความเข้าใจบริบทภายในองค์กร และบริบทภายนอกองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสของการเกิดปัญหา โดยผู้บริหารจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นการพูดถึงระบบพื้นฐานที่ดีที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงแนวทางการรองรับการถูก Audit เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงข้อกำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม 

เหมาะสำหรับ : หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องในส่วนงานระบบคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป 

ISO9001:2015 Internal Audit Using ISO 19011 Guidelines for Auditing
การตรวจติดตามภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งใน การตรวจติดตามภายในจะต้องเป็นการตรวจที่มุ่งเน้นกระบวนการไม่ใช่ตรวจตามข้อกำหนด หรือตามหน่วยงาน ซึ่งกระบวนการที่สำคัญมากคือกระบวนการที่สัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Oriented Process) นอกจากนี้ในกระบวนการตรวจติดตามภายในของ ISO9001:2015 นอกจากการตรวจติดตามระบบแล้ว ยังประกอบด้วยการตรวจที่มุ่งเน้นกระบวนการ

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำแนวทางการตรวจติดตามภายใน ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

IATF 16949 for Automotive Industry
"  IATF (International Automotive Task Force )ได้ประกาศข้อกำหนดใหม่ ISO/TS16949 และมีการเปลี่ยนชื่อเป็น IATF 16949:2016 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2016 โดยเน้นต้องประยุกต์ใช้ร่วมกับ ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า Customer specific requirements ( CSRs ) และ ยึดโครงสร้าง 10 ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ดังนั้นหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับอุตสาหกรรม "

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน

Measurement System Analysis
การวิเคราะห์ระบบการวัดเป็นกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่งในการบริหารกระบวนการและควบคุมคุณภาพใน สายการผลิต ทั้งนี้เนื่องจากในการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ซึ่งแน่นอนที่สุด ข้อมูลที่นำมาใช้ต้องถูกต้องและแม่นยำซึ่งการวิเคราะห์ระบบการวัดเป็นการพิจารณาถึงความถูกต้อง (Accuracy)

เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองโดยการน า MSA ไปประยุกต์ใช้

Failure Mode and Effect Analysis
การวิเคราะห์ผลกระทบและข้อบกพร่องเป็นเครื่องมือ ในการรวบรวมความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหา ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังใช้ เป็นเครื่องมือหนึ่งใน Measure Phase ของโปรแกรม Six Sigma เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการมากยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองโดยการน า FMEA ไปประยุกต์ใช้

Production Part Approval Process 4th Edition
กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วน เป็นกระบวนการในการอนุมัติผลิตภัณฑ์และชิ้นงานซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย เจเนอรัลมอเตอร์   ฟอร์ด มอเตอร์ และ ไครส์เลอร์ โดยที่กระบวนการดังกล่าวได้ถูกแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฉบับปัจจุบันได้ถูกแก้ไขตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2006 ในหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในหลักการของกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วน (PPAP) รวมถึงข้อกำหนดในการอนุมัติและการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนกับการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร วิศวกร ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ไปประยุกต์ใช้

Advance Product Quality Planning and Production Part Approval Process
กระบวนการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและการอนุมัติชิ้นส่วน เป็นกระบวนการซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย เจเนอรัลมอเตอร์ ฟอร์ด มอเตอร์ และ เดมเลอร์ไครส์เลอร์ โดยที่กระบวนการดังกล่าวได้ถูกแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง ในหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในหลักการของการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วน (PPAP) รวมถึงข้อกำหนดในการอนุมัติและการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนกับการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)   

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร วิศวกร ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการอนุมัติชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ไปประยุกต์ใช้
Statistical Process Control 
การควบคุมกระบวนการทางสถิติ เป็นเครื่องมือในการตรวจจับ และแก้ไขปัญหา ซึ่งในการตรวจจับปัญหานั้นเป็นการตรวจจับถึงความผันแปร (Variation) ที่ผิดปกติ ซึ่งแผนภูมิควบคุมเป็ นเครื่องมือที่จำเป็นในการตรวจจับปัญหาดังกล่าว ซึ่งเมื่อพบปัญหาแล้วจึงดำเนินการหาสาเหตุและแก้ไข ซึ่งในประเทศไทยจะพบปัญหาเสมอว่า มีแต่แผนภูมิควบคุมแต่เมื่อ พบเหตุการณ์ที่ออกนอกการควบคุมแล้วไม่รู้จะทำอย่างไร 

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองด้านการควบคุมกระบวนการ
 IATF 16949 Internal Audit by using Process Approach
การตรวจติดตามภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งใน IATF16949 การตรวจติดตามภายในจะต้องเป็นการตรวจที่มุ่งเน้นกระบวนการ ไม่ใช่ตรวจตามข้อกำหนด หรือตามหน่วยงาน ซึ่งกระบวนการที่สำคัญมากคือกระบวนการที่สัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Oriented Process) นอกจากนี้ในกระบวนการตรวจติดตามภายในของ IATF16949 นอกจากการตรวจติดตามระบบแล้ว ยังประกอบด้วยการตรวตรวจติดตามกระบวนการผลิต (Manufacturing Process Audit) และการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ (Product Audit) ด้วย

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำแนวทางการตรวจติดตามภายในไปประยุกต์ใช้
Supplier Development in IATF16949
การพัฒนาผู้ขายเป็นกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก ถ้าผู้ขายหรือผู้ส่งมอบมีระบบการดำเนินการที่ดี จะทำให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดี ทำให้องค์กรซึ่งเป็นลูกค้าจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ ดังนั้นองค์กรควรมีระบบในการพัฒนาผู้ขายซึ่งจะช่วยยกระดับของผู้ขายและผู้ส่งมอบให้มีระบบการบริหารที่ดี จากข้อดีตรงจุดนี้เอง ทำให้มาตรฐาน IATF16949 ได้กำหนดให้องค์กรมีการพัฒนาผู้ขาย

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจที่จะนำวิธีการพัฒนาผู้ขายไปดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร    
IATF 16949 เป็นมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐาน (Basic Requirement) ที่ ประยุกต์ใช้ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งในระบบบริหารดังกล่าวมีข้อก าหนดที่ส าคัญได้แก่ข้อกำหนดด้านการจัดซื ้อ ปัญหาที่เกิดขึ ้นคือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อไม่เข้าใจถึงข้อกำหนดของมาตรฐาน IATF 16949 ที่เกี่ยวข้องกับแผนกจัดซื ้อทำให้ เกิดปัญหาขึ ้นในการท างานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจติดตามภายใน หลักสูตรนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดซื ้อได้เข้าใจกระบวนการจัดซื ้อที่เกี่ยวข้องกับระบบ IATF 16949 

เหมาะสำหรับ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำแนวทางการจัดซื ้อไปประยุกต์ใช้ในระบบ IATF 16949
Intregrate Balance Scorecard into Management System
Balance Scorecard เป็นเครื่องมือในการดำเนินและวัดผลการดำเนินกลยุทธ์ ซึ่งทำให้องค์กรสามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประยุกต์ใช้ Balance Scorecard กับองค์กรที่มีระบบการบริหารคุณภาพที่เป็นพื้นฐาน เช่น ISO 9001, IATF16949 จะทำให้องค์กรมีการพัฒนาระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ช่วยให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในปัจจุบันและอนาคต                                        

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำแนวทางการประยุกต์ใช้ Balance Scorecard ในองค์กร   

ISO 14001 Requirement and Implementation
ISO 14001 เป็นระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรสอดคล้องกับกฏหมาย กฏระเบียบ รวมถึงมีการประเมินผลกระทบของการดำเนินการขององค์กรว่ามีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยวิศวกร รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

ISO 14001 EMS Internal Audit
กิจกรรมการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับข้อกำหนดของการจัดการสิ่งแวดล้อมและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับกลาง เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย วิศวกร รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำแนวทางการตรวจติดตามภายในของการจัดการสิ่งแวดล้อม ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
Environmental Aspect and Impact Assessment
กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 คือการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นกิจกรรมในการจัดลำดับความสำคัญและกำหนดโปรแกรมการจัดการและปรับปรุงกระบวนการที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งถ้าองค์กรมีการประเมินผลกระทบที่ถูกต้องและเหมาะสมจะทำให้องค์กรสามารถสร้างระบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมด้วย

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับกลาง เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัญ วิศวกร รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

Environmental Legal and Regulation Requirement
ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆมีความสำคัญมาก ผู้ประเมินและผู้ที่ทำหน้าที่บริหารด้านสิ่งแวดล้อมจึงจำเป็นต้องทราบกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เพื่อสามารถจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับกลาง เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย วิศวกร รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

กระบวนการวางแผนที่ดีย่อมนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้น ซึ่งการวางแผนให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจะต้องทำความเข้าใจกับ 4M ได้แก่ ปัจจัยด้านคน (Man) ปัจจัยด้านเครื่องจักร (Machine) ปัจจัยด้านวัตถุดิบ (Materials) และปัจจัยด้านวิธีการ (Method) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 นี้จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยเฉพาะ หากลดต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุด สามารถควบคุม (Controlling) และบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เองผู้บริหารจึงต้องให้ความสำคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 4 ด้านนี้ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบจะได้มี ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับข้อกำหนด เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผลภายใต้กระแส 4C 

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง และ ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
     เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้ที่ซึ่งต้องการความเข้าใจในมาตรฐาน FSSC 22000 อย่างลึกซึ้งเพื่อให้สามารถนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล หลักสูตร 2 วันนี้ได้มีการอธิบายข้อกำหนดของมาตรฐานISO22000/FSSC22000 ในแต่ละประเด็นเชิงลึกเพื่อให้องค์กรสามารถนำความรู้ความเข้าใจเพื่อใช้ในการจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยทางด้านอาหารขององค์กร

เหมาะสำหรับ : พนักงานระดับ Staff, Engineer หรือหัวหน้างาน ขึ้นไป
     ความคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยงในมาตรฐาน IATF16949 เมื่อมีความเข้าใจอย่างเหมาะสมในบริบทขององค์กรและความต้องการหลักของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม โดยใช้แผนภูมิเต่า (Process Approach) จะทำให้องค์กรสามารถระบุเหตุการณ์และและโอกาสของความเสี่ยงได้ โดยคำนึงถึงลำดับความสำคัญได้ (Priority) จากการวิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมือ QC ได้แก่ PFMEA เป็นต้น ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการจัดการที่มีแบบแผนตามวงจร Deming Cycle (Plan-Do-Check-Act (PDCA))
     KPI (Key Performance Indicator) ถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นความสัมพันธ์ของ Quality Policy & Objective /KPI ของแต่ละกระบวนการ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธะกิจ (Mission) กลยุทธ์ (Strategic) ที่ผู้บริหารระดับสูงกำหนดไว้ และการปฏิบัติงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายนั้น ปัญหาหลักเกิดจากการวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่ขาดประสิทธิภาพ และไม่มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่งปัญหาดังกล่าว ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้กำหนด KPI ผู้เขียนแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ควรมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) โดยใช้วงจร PDCA เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ดี และมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
     การจัดซื้อที่สอดคล้องตามข้อกำหนดคุณภาพ การพัฒนาผู้ขายถือเป็นกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก ถ้าผู้ขายหรือผู้ส่งมอบมีระบบการดำเนินการที่ดี จะทำให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดี ทำให้องค์กรซึ่งเป็นลูกค้าจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ ดังนั้นองค์กรควรมีระบบในการพัฒนาผู้ขายซึ่งจะช่วยยกระดับของผู้ขายและผู้ส่งมอบให้มีระบบการบริหารที่ดี จากข้อดีตรงจุดนี้เอง ทำให้มาตรฐาน IATF16949 ได้กำหนดให้องค์กรมีการพัฒนาผู้ขาย
     ISO 9001 ซึ่ง เป็นมาตรฐานขั้น พื้นฐานของระบบบริหารคุณภาพ (Basic Requirement) ที่ประยุกต์ใช้ทุกอุตสาหกรรมไม่ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่ง ในระบบบริหารดังกล่าวมีข้อกำหนดที่สำคัญ ได้แก่ ข้อกำหนดด้านการจัดซื้อ ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ อาจจะไม่เข้าใจข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ แผนกจัดซื้อ ทำให้ เกิดปัญหาในการทำงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจติดตามภายใน หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ตลอดจนผู้บริหารสามารถเข้าใจกระบวนการจัดซื้อ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบบริหารคุณภาพ แนวทางการเขียนบริบท ภายใน และ ภายนอก การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานจัดซื้อ และการนำไปใช้

เหมาะสำหรับ : 
การพัฒนาผู้ขายถือเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการบริหารคุณภาพของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่จัดซื้อ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ขายมีระบบคุณภาพที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ Supplier Manual หรือข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ( Quality Management System Requirement ) ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรเพราะถือเป็นการประกันคุณภาพของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่จัดซื้อ ปัจจุบันการพัฒนาผู้ขาย ที่นิยมทำกันคือการเข้าไปพัฒนา หรือเยี่ยมกระบวนการผลิตของผู้ขาย ( Supplier Quality Control visiting ) ด้วยการไปดำเนินการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพของผู้ขาย ซึ่งปัญหาก็คือผู้ดำเนินการตรวจ ( Auditor ) ไม่ใช่ผู้ตรวจอาชีพทำให้ไม่สามารถตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ขาดประสิทธิผลที่ดี หลักสูตรนี้จะเน้นการตรวจติดตามแบบเจาะลึกในแต่ละกระบวนการทั้งการถามและการสุ่มตัวอย่างเพื่อการพัฒนาผู้ตรวจติดตามให้มีศักยภาพสูงขึ้น และเข้าใจแนวทางการตรวจในแต่ละกระบวนการ
การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015 เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถดำเนินการตรวจติดตาม ได้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2015 ในมุมมองของผู้ตรวจติดตามมืออาชีพ 
โดยการบรรยายขั้นตอนการดำเนินการตรวจติดตาม การปิดสรุป การปิดประเด็นปัญหาที่ตรวจพบ พร้อมการฝึกปฏิบัติ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจ โดยละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ในการกำหนดและประเมินประเด็นสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects and Impacts) และมุมมองด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ สำหรับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร   ตลอดจนทราบแนวทางการกำหนดมาตรการในการควบคุมประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

การแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด(CAR) จะแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วจบ ปิดปัญหา   ซึ่งจากที่กล่าวมาจึงต้องมาทำความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติการแก้ไข ข้อบกพร่อง (CAR) ความเข้าใจในข้อกำหนดและการมีวิธีการนำไปประยุกต์ที่ต่างกันของแต่ละองค์กร ย่อมส่งผลให้แต่ละองค์กรได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน หลักสูตรฝึกอบรมนี้ ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ การบูรนาการของทั้ง  ระบบ และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร


ในการนำระบบการจัดการเชิงบูรนาการมาปฏิบัติ การมองภาพรวมโดยพิจารณา ตั้งแต่ระดับบนลงมายังระดับล่าง ซึ่งมีพื้นฐานจากการชี้บ่งข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียและข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการ รวมถึงการจัดการให้ระบบเอกสารและขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆมาอยู่ในแนวทางเดียวกัน การนำข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการต่างๆมาพิจารณา และวางรูปแบบที่มั่นใจว่าจะสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันได้เป็นการบูรนาการของทั้ง  3 ระบบ และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) เป็นการทำในสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากทรัพยากรทางความรู้ที่มีอยู่ การบูรนาการเทคโนโลยีและกลไกต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อสนับสนุนกระบวนการ ระบบการดักจับความรู้  ระบบการแบ่งปันความรู้ ระบบการใช้ความรู้การสร้างองค์ความรู้ในอนาคต จะเน้นองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัตินำไปใช้ได้จริง
Back

ssrqualitycenter.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×