หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

HR-014 : การบริหารคน เพื่อพัฒนางาน สู่การเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ ( Leader to Leadership) 


 วิทยากร

คุณพิทักษ์พงษ์ จัตุชัย 

- ปริญญาโท ; บริหารธุรกิจ (MBA) การจัดการอุสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิทยากรเชียวชาญด้านการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรมการผลิตและการพัฒนากิจกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตในองค์กร จากประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 15 ปี
 
 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

         ในปัจจุบันการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จภารกิจ 2 มิติของผู้นำคือ “ความสำเร็จของงาน” และ “ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน”  สำคัญที่สุดคือ การพัฒนาภาวะผู้นำ ที่สามารถนำพาองค์กรให้มีการขับเคลื่อนที่เท่าทันกับคู่แข่ง ฉะนั้นการที่จะมีผู้นำที่ดีได้นั้น ถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้บริหารจัดการโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่กระแสการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้กดดันให้ต้องนำพาทีมงานของตนฟันฝ่าอุปสรรคและความท้อแท้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรต่อไป 

         ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ้งเน้นการสร้างหัวหน้างานที่ตระหนักถึงสร้างการพัฒนาบุคลากร ด้วยการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณภาพและการทำงานเป็นทีมจากการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม
 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา      

1. แนวคิดพื้นฐานและความสำคัญเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นผู้นำ

2. แนวทางการองค์ความรู้ของผู้นำที่นำมาใช้ในการพัฒนางาน ในการเป็นหัวหน้างานที่ดี

3. หลักการสร้างความท้าทายด้วย “จิตสำนึก” ของภาวะผู้นำมืออาชีพ

• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหัวหน้างานมืออาชีพ

• ลักษณะของผู้นำประเภทต่างๆ 

• ทักษะสำคัญที่หัวหน้างานมืออาชีพต้องมี

4. กลยุทธ์ 4 ประการ ที่หัวหน้างานที่ดี ควรใช้สอนลูกน้องในสายการผลิต

• โมเดลหัวหน้างานแบบ GROW 

• แนวทางการเป็น (สุดยอด) หัวหน้างานที่ดี

• เคล็ดลับการสั่งงานลูกน้องให้ลงมือทำ อย่างตั้งใจ

• เทคนิคการตั้งคำถาม“ให้ลูกน้องอย่างทำ และหัวหน้าต้องทึ่ง”

5. วิธีการและเทคนิคในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองและปรับปรุงงาน

• ผู้นำกับการบริหารและการเปลี่ยนแปลง

• การสร้างความสัมพันธ์ของผู้นำ

6. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices)

7. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ


วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบเว็บสำเร็จรูป
×