" สวัสดี​ปีฉลู​ค่ะทุกท่าน​ ปี​นี้​ทางบริษัท​เอส​เอสอาร์​ ควอ​ลิตี้​ เซ็นเตอร์​ ( ไทยแลนด์​)​ และทีมงานมีปรับหลักสูตร​ใหม่​เป็น​แบบออนไลน์​สำ​หรับ​ เดือน​มกราคม​ และเดือน​ กุมภาพันธ์​ 2564" ​

หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

QS-023 : การตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย

(Supplier Development by Using Audit Aproach )

       
 วิทยากร


คุณรมณีย์ กองแก้ว

M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certification , IATF 16949 : 2016 Requirement , IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit , Core Tools….etc. )

วิทยากรมีความเชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ในด้านการออกแบบการทดลองเพื่อแก้ไขปัญหางาน การออกแบบเอกสารให้เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ การสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต การปรับปรุงการทำงาน การแก้ไขและป้องกันปัญหา การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ  การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น QCC Activity  , Visual Control , QC 7 Tools , Why Why analysis และหลักสูตรอื่นๆ ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาร่วม 18 ปี ในบริษัทฯชั้นนำที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชุดประกอบโคมไฟ ในส่วนงานควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพการผลิตทั้งในองค์กรและ Supplier รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

การพัฒนาผู้ขายถือเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการบริหารคุณภาพของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่จัดซื้อ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ขายมีระบบคุณภาพที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ Supplier Manual หรือข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ( Quality Management System Requirement ) ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรเพราะถือเป็นการประกันคุณภาพของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่จัดซื้อ ปัจจุบันการพัฒนาผู้ขาย ที่นิยมทำกันคือการเข้าไปพัฒนา หรือเยี่ยมกระบวนการผลิตของผู้ขาย ( Supplier Quality Control visiting ) ด้วยการไปดำเนินการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพของผู้ขาย ซึ่งปัญหาก็คือผู้ดำเนินการตรวจ ( Auditor ) ไม่ใช่ผู้ตรวจอาชีพทำให้ไม่สามารถตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ขาดประสิทธิผลที่ดี หลักสูตรนี้จะเน้นการตรวจติดตามแบบเจาะลึกในแต่ละกระบวนการทั้งการถามและการสุ่มตัวอย่างเพื่อการพัฒนาผู้ตรวจติดตามให้มีศักยภาพสูงขึ้น และเข้าใจแนวทางการตรวจในแต่ละกระบวนการ

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม


 รุ่นที่ - วันพฤหัสบดดีที่21-22 มกราคม 2564   เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
 รุ่นที่ - วันอังคารที่ 16-17มีนาคม 2564   เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
 รุ่นที่ - วันพฤหัสบดีที่ 27-28 พฤษภาคม 2564   เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
 รุ่นที่ - วันพฤหัสบดีที่  15-16  กรกฏาคม2564   เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
 รุ่นที่ - วันอังคารที่ 28-29 กันยายน 2564   เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
 รุ่นที่ - วันพุธที่24-25 พฤศจิกายน 2564   เวลา 09.00 - 16.00 น.  โรงแรมเชนต์เจมส์
      
      

     

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00 

วันที่ 1 :

1.     ข้อกำหนดในการพัฒนาผู้ขาย และ Supplier Manual  ( Requirement )

2.     การวัดผล และประเมินผลผู้ขาย ( Supplier Evaluation ) และตัวอย่างการบันทึก

3.     แนวทางการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ และเพื่อการพัฒนา ( Supplier Selection )

4.     การบันทึกผู้ขายรายใหม่ลง AVL ( Approval Vendor List ) และตัวอย่าง

5.     เทคนิคการออกแบบ Check List โดยใช้แผนภูมิเต่า ( Process Approach ) และตัวอย่างแบบฟอร์ม

6.     การตรวจติดตามกระบวนการรับคำสั่งซื้อ ( Purchasing Order )

7.     การตรวจติดตามการวางแผนการตรวจรับวัตถุดิบ ( Material Receiving )

8.     การตรวจติดตามกระบวนการวางแผนการผลิต ( Production Planning )

 

วันที่ 2 :

9.     การตรวจติดตามกระบวนการวางแผนการส่งมอบ ( Customer Delivery )

10.   การตรวจติดตามกระบวนการอนุมัติการผลิต ( Production Approval Process )

11.   การตรวจติดตามกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิต (Production quality Control Process)

12.   การตรวจติดตามกระบวนการผลิตตามแผนควบคุมกระบวนการ ( Process Control Plan )

13.   การตรวจติดตามกระบวนการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration Process)

14.   การตรวจติดตามกระบวนการฝึกอบรม ( Training Process)

15.   การตรวจติดตามกระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ( Preventive Maintenance Process  )

16.   การเสนอแนะแนวทางแก้ไข( Corrective & Preventive Suggestions )


ท่านละ 5,800 บาท + VAT 7% รวมเป็น 6,206 บาท

*หมายเหตุ  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5 % ได้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


 
เว็บสำเร็จรูป
×