หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

HR-015 : การพัฒนา EQ เพื่อความสุข และความสำเร็จในงาน (Developing EQ for happiness and job success) 







 วิทยากร

คุณรจนกร ยิ่งชล 

- ปริญญาโท คณะจิตวิทยา เอกจิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยากรผู้เชียวชาญด้านบุคลิกภาพ และจิตวิทยาการทำงาน  อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) คณะกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีจากประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 15 ปี

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        ปัจจุบันหลายๆองค์กรมีคนทำงานที่มีฝีมือดี ทั้งก่งและฉลาด (ทางความคิด) แต่มักติดปัญหาด้านการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อสัมพันธภาพ บรรยากาศการทำงานภายในทีมงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

        การเรียนรู้และข้าใจอารมณ์ของคนเรา จะช่วยให้เรามองเห็นวิธีการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ เลือกแสดงออกโดยใช้พฤติกรรมที่ไม่ดีน้อยลง หรือใช้พฤติกรรมที่เป็นบวกมากขึ้น ก็จะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิผล ที่สูงขึ้น การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็จะดีขึ้น ความฉลาดทางอารมณ์  (EQ) เป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงและฝึกฝนได้ ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง แนวความคิดของเราเสียใหม่ เพื่อให้การกระทำเปลี่ยนไปและนำมาซึ่งความสุขที่มีต่อตนเองและความสุขทั่วทั้งองค์กร


 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม




 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา      

1. ภาพรวมความหมายและความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์

2. กรรมชาติของ EQ ในตัวรา การตระหนักรู้ในอารมณ์

3. EQ กับ ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน 

- ต่อตัวเราเอง

- ต่องานของเรา

- ต่อลูกค้า

- ต่อเพื่อนร่วมงาน

- ต่อองค์กร

4. เทคนิคกลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

5. วิธีการและเทคนิคในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองและปรับปรุงงาน

• ผู้นำกับการบริหารและการเปลี่ยนแปลง

• การสร้างความสัมพันธ์ของผู้นำ

5. การแก้ปัญหาแบบคนมี EQ

6. ลักษณะนิสัยผู้มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ สูงเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

7. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ



วิธีการอบรม

- ใช้การบรรยาย
- กิจกรรมเกมส์ กิจกรรมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Adult learning)
- ผู้ข้าอบรมมี่ส่วนร่วม ระดมสมองแลกเปลี่ยนความติดเห็น และฝึกปฏิบัติ



เว็บสำเร็จรูป
×