Hotline : 092-835-2953
               092-775-5853
 
  📣 📢  Promotion +++ หลักสูตรด้านทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource ) อบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป  ลดทันที่ท่านละ 400 บาท +++ 📣 📢 "
หมวดหลักสูตร
ปฏิทินฝึกอบรม (Public Training)
ตารางอบรมประจำปี 2563
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

ประวัติวิทยากร

แผนที่โรงเเรม
หลักสูตรด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ( Human Resources Management )
Supervisory Skill
การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่ว่าเป็นกันได้ง่ายๆ นอกจากจะต้องมีความรู้และประสบการณ์แล้ว คนที่เป็นหัวหน้างานยังต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากพนักงาน โดยที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือปัญหาอะไร การเรียนรู้เทคนิคของการเป็นหัวหน้างานย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อที่จะบริหารงานได้อย่างราบรื่น

เหมาะสำหรับ: หัวหน้างาน หรือผู้ที่เตรียมพร้อมเพื่อจะเป็นหัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

Problem Solving and Decision Making
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เป็นกระบวนการหนี่งที่สำคัญสำหรับผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงผู้บริหารระดับสูง ซึ่งนอกจากจะใช้ในการทำงานแล้ว ทักษะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจยังเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

Communicating Strategy and Team Building
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม การสร้างทีมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งบทบาทของ ผู้นำที่มีผลกระทบกับการสื่อสารต่อทีมงาน และให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่รวมทั้งเข้าใจถึงแนวทางในการ พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่สูงยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการหรือนโยบายขององค์กรได้ เช่นพนักงานร่วม กลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพด้วยกิจกรรม “QCC” อีกทั้งพนักงานได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง “การจัดการ ความรู้และชุมชนแนวปฏิบัติ” (Knowledge Management & Community of Practice) ว่ามีแนวคิดและแนวทาง อย่างไรในการดำเนินการ รวมทั้งมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาองค์กร 

เหมาะสำหรับ : พนักงานระดับหัวหน้างาน (Leader)

High Performance Leadership
การกำหนดทิศทางขององค์กรหรือแม้แต่การกำหนดเป้าหมายขององค์กรนั้นถือว่ายากพอแล้ว แต่การที่จะทำให้องค์กรนั้น ไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้นั้นยากยิ่งกว่า เพราะผู้ที่กำหนดเป้าหมายและผู้ที่ทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จเป็นคนละคนกันนั้นเอง ดังนั้นผู้ที่เป็นผู้นำทุกระดับในองค์กรทั้งหลายจะต้องมีเทคนิคและวิธีการที่จะรีดเอาผลงานออกมาจากลูกทีมทั้งหมด เพื่อให้เป้าหมายรวมขององค์กรที่กำหนดไว้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งเทคนิคต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานจริงจะนำมา อธิบายในหลักสูตรอบรม

เหมาะสำหรับ พนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการหรือผู้นำขึ้นไป

TEAM BUILDING & TEAM WORK
การสร้างทีมงานเพื่อเป้ าหมายร่วมกันขององค์กร ) การทำงานในยุคปัจจุบันมักจะต้องมีการแข่งขันกันที่ค่อนข้างรุนแรงจากภายนอก ทำให้หลายองค์กรต้องการความ ร่วมมือของบุคลากรที่อยู่ในองค์กรอย่างมาก แต่หลายๆ องค์กรก็มักที่จะประสบปัญหาการขัดแย้งภายในองค์กร ความ ไม่เข้าใจกัน และการเอาเปรียบซึ่งกันและกันของบุคลากรในองค์กร จนในที่สุดกลายเป็นปัญหาเรื่อรัง และทำให้องค์กรเริ่ม เกิดความเสียหายของบุคลากรในองค์กรขาดความสามัคคี และความร่วมมือกันของบุคลากรในองค์ จากปัญหาดังกล่าว จึงทำให้ ทำให้ผู้บริหารส่วนใหญ่เริ่มให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมมากขึ้น การทำงานเป็นทีม (TEAM WORK) เพื่อเป็นการสร้างพลังอำนาจที่จะต่อสู้กับการแข่งขันจากภายนอก และให้บุคลากรในองค์กรได้มีทิศทางเดียวกัน ตาม วัตถุประสงค์หลัก และเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่จะสอนให้บุคลากรในองค์กรได้รู้จัก ตนเองกับบทบาทในองค์กร การเสียสละ อดทน อดกลั้น ต่อการปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจ และยังเป็นการเสริมสร้างความ รักและความสามัคคีของบุคลากรในองค์กรให้เปรียบเสมือนกับเป็นบ้านหลังที่สองของพนักงาน 

เหมาะสำหรับ พนักงานทุกคนในองค์กร

     ในปัจจุบันการที่องค์กรจะมีประสบความสำเร็จภารกิจ 2 มิติของผู้นำคือ“ความสำเร็จของงาน” และ “ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน” สำคัญที่สุดคือ การพัฒนาภาวะผู้นำที่สามารถนำพาองค์กรให้มีการขับเคลื่อนที่เท่าทันกับคู่แข่ง ฉะนั้นการที่จะมีผู้นำที่ดีได้นั้นถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้บริหารจัดการ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่กระแสการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้กดดันให้ต้องนำพาทีมงานของตนฟันฝ่าอุปสรรคและความท้อแท้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแ
ปลงภายในองค์กรต่อไป 

     ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ้งเน้นการสร้างหัวหน้างานที่ตระหนักถึงสร้างการพัฒนาบุคลากรด้วยการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณภาพและการทำงานเป็นทีมจากการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นผู้นำที่สมบูรณ์มีศิลปะในการควบคุม และสั่งการ

เหมาะสำหรับ : พนักงานระดับหัวหน้างาน ขึ้นไป
     องค์กร หรือ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นมีองค์ประกอบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการมีสถานที่ๆ เหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือ สะอาด การตั้งราคาขายที่เหมาะสม การมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การทากิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ “บุคลากร”
ความพร้อมอย่างหนึ่งนั้นก็คือการฝึกอบรม หรือ การเพิ่มความรู้เพื่อสร้างทักษะให้กับบุคคลนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา วิธีการหนึ่งที่หลายๆ องค์กรนิยมใช้เป็นอย่างมากก็คือ “การสอนงาน หรือ On the job training” ที่ทาให้มีประสิทธิภาพทั้งการทางานที่ต่อเนื่อง และ การสร้างความรู้ความสามารถให้เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน

เหมาะสำหรับ : พนักงานระดับ Staff, Engineer หรือหัวหน้างาน ขึ้นไป
      Reporting and task follow-up techniques required by executives

     การจัดทำรายงานอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผนที่ชัดเจนในการปฏิบัติย่อมทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ หรือคาดไม่ถึง การเขียนรายงานที่ถูกใจหรือตรงตามความต้องการของผู้บริหาร ก็จะช่วยลดความขัดแย้ง หรือลดเวลาในการแก้ไขเอกสาร ทำให้ข้อมูลได้ถูกกลั่นกรองก่อนการนำมาใช้จริง รวมทั้งการรายงานที่มีประสิทธิภาพก็ควรจะให้เห็นความคืบหน้าของข้อมูลเป็นระยะๆ หากมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นก็จะทำให้แก้ไขปัญหาได้ทัน


เหมาะสำหรับ พนักงานทุกคนในองค์กร
     The development of staff skills, quality control and production professionally

     การที่องค์กรจะผลิตงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าหรือองค์กรได้นั้นจะต้องมีปัจจัยนำเข้าที่ดีมีคุณภาพซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลักๆ อย่าง คือ เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine) , วัตถุดิบ (Material) , วิธีการ (Method) และคน (Man)  และการที่จะได้งานหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพออกมาได้นั้นขึ้นอยู่กับส่วนงานของพนักงานควบคุมคุณภาพ และส่วนงานของพนักงานฝ่ายผลิต แม้คุณภาพจะเป็นความรับผิดชอบของทุกคนทุกส่วนงาน แต่ส่วนงานที่ใกล้ชิดกลับผลิตภัณฑ์ที่สุดจะเป็น ส่วนงานนี้ เพราะฉะนั้นองค์กรต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะการทำงานทั้งพนักงานควบคุมคุณภาพและพนักงานฝ่ายผลิตตั้งแต่การทำงานเริ่มต้นกระบวนการจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ (ต้นน้ำถึงปลายน้ำ)


เหมาะสำหรับ พนักงานในสวนงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิต
" การสื่อสาร " เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงานของทุกหน่วยงาน ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของ การสื่อสาร นั้น ประกอบไปด้วยผู้ที่สื่อสารและผู้ที่รับข้อมูล ซึ่งองค์กรที่มีการเจริญเติบโตนั้นมีการพัฒนาระบบ การสื่อสาร ให้มี ประสิทธิภาพ เพราะ การสื่อสาร นั้นสามารถเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของการเจริญการหน้าให้องค์กรนั้น ถ้าองค์กรนั้นมีวิธี การสื่อสาร อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและ การสื่อสาร " จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานของพนักงานโดยอาศัยหลักของการทำงานร่วมกันเพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาทีมงานให้เข้าใจถึงความคิด แนวทางการปฏิบัติของการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ และ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ไต้กับงานของตนเอง และทำให้ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น คุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของการทำงานร่วมกัน
การที่พนักงานคนหนึ่งๆจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่และอย่างเต็มความสามารถได้นั้น องค์กรไม่เพียงที่จะต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้ตรงกับความต้องการของงานเท่านั้น หากแต่ยังต้องทำให้มั่นใจได้ว่า พนักงานผู้นั้นมีจิตสำนึกที่ดีต่องานที่รับผิดชอบอีกด้วย กล่าวคือ เป็นพนักงานที่รู้ว่าอะไรควรทำและอะไรควรเว้น ทำในสิ่งที่ควรทำให้มีความถูกต้องมากที่สุด เห็นปัญหาแล้วไม่นิ่งดูดาย โดยพยายามที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาด้วยการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองอย่างเต็มที่

     หลักสูตรนี้จึงมีความมุ่งหมายที่สร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ รู้ในสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ รู้ถึงผลที่ตามมาจากการทำงานที่ไม่มีคุณภาพ และรู้ในความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเพิ่มคุณค่าให้แก่ตนเองในขณะที่อายุงานหรือค่าตอบแทนของตนเองเพิ่มขึ้นAgH
ปัจจุบันหลายๆองค์กรมีคนทำงานที่มีฝีมือดี ทั้งก่งและฉลาด (ทางความคิด) แต่มักติดปัญหาด้านการแสดงออกทาง อารมณ์อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อสัมพันธภาพ บรรยากาศการทำงานภายในทีมงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การเรียนรู้และข้าใจอารมณ์ของคนเรา จะช่วยให้เรามองเห็นวิธีการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ เลือกแสดงออกโดยใช้พฤติกรรมที่ไม่ดีน้อยลง หรือใช้พฤติกรรมที่เป็นบวกมากขึ้น ก็จะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิผล ที่สูงขึ้น การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็จะดีขึ้น ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงและฝึกฝนได้ ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง แนวความคิดของเราเสียใหม่ เพื่อให้การกระทำเปลี่ยนไปและนำมาซึ่งความสุขที่มีต่อตนเองและความสุขทั่วทั้งองค์กร
ในปัจจุบันการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จภารกิจ มิติของผู้นำคือ ความสำเร็จของงาน” และ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน”  สำคัญที่สุดคือ การพัฒนาภาวะผู้นำ ที่สามารถนำพาองค์กรให้มีการขับเคลื่อนที่เท่าทันกับคู่แข่ง ฉะนั้นการที่จะมีผู้นำที่ดีได้นั้น ถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้บริหารจัดการโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่กระแสการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้กดดันให้ต้องนำพาทีมงานของตนฟันฝ่าอุปสรรคและความท้อแท้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรต่อไป
การที่องค์กรได้กำหนดมาตรฐานของความเป็นมืออาชีพและการมีจริยธรรมถือเป็นหลักปฏิบัติที่ดี (good practices) ในการปฏิบัติงานสำหรับการเป็นพนักงานที่ดีขององค์กร ซึ่งจรรยาบรรณพนักงานไม่เพียงแต่วางกรอบในเรื่องมาตรฐานดังกล่าวเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมหลักขององค์กรที่นั้นการให้พนักงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณพนักงานซึ่งครอบคลุมการกระทำในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เวลาในการทำงานต่างๆ ดังนั้นไม่ว่าท่านจะกระทำการใดๆ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ
การที่พนักงานคนหนึ่งๆจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่และอย่างเต็มความสามารถได้นั้น องค์กรไม่เพียงที่จะต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้ตรงกับความต้องการของงานเท่านั้น หากแต่ยังต้องทำให้มั่นใจได้ว่า พนักงานผู้นั้นมีการสร้างเสริมความรู้ความสามารถสำหรับงานที่รับผิดชอบอีกด้วย กล่าวคือ เป็นพนักงานที่รู้ว่าอะไรควรทำเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและอะไรไม่ควรทำเพราะจะเกิดผลเสียต่อคุณภาพงาน โดยทำเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพมากที่สุด เมื่อเห็นปัญหาแล้วไม่นิ่งดูดาย โดยพยายามที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาด้วยการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองอย่างเต็มที่ หากองค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันเนื่องมาจากขาดการสร้างเสริมความรู้ความสามารถด้านคุณภาพให้กับพนักงานผลที่ตามมาก็จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงโอกาสในการปรับปรุง

ssrqualitycenter.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×