หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

MIS-003 : Excel Version 2016-2019
 วิทยากร

P.Kkantarit

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญ :
         ระบบสารสนเทศต่างๆ คือ การจัดทาระบบข้อมูล รายงานผล นาเสนอประกอบตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งที่ใช้ในการบริหารองค์กร
         Office Skill การใช้งาน Word,PowerPoint, Excel ในรูปแบบต่างๆ พัฒนาโปรแกรมด้วย VBA บน Excel กราฟ วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล และ PivotTable ฯลฯ


 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

“ปูพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยงาน Excel ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นงานประจำวันที่อาจทำงานแบบผิดฝาผิดตัว อาทิเช่น ใช้ Excelเป็น Word หรือเป็นเพียงตารางกรอกข้อมูลหากผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและเข้าใจในการประยุกต์ใช้ Excel เพิ่มเติมขึ้น “ 


 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม 
 
 
 


 

 หัวข้อสัมมนา

แนะนำหลักสูตร (1วัน )

หัวข้อสัมมนา 

  • ความรู้พื้นฐานก่อนใช้งาน Excel การตั้งค่า Option หารเลือก Template ก่อนสร้าง แผ่นงานใหม่
  • การสร้าง Quick Access Toolbar (เมนูลัด)
  • ปุ่ม Keyboard Function ลัด
  • เรียนรู้ โโครงสร้างการใช้งาน Formular Function และการจัดการ Error ของผลลัพธ์ที่ได้ ของแต่ละชนิดข้อมูล

  - Number ชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลข

  - Text ชนิดข้อมูลที่เป็นข้อความ

  - Formula Logical ชนิดข้อมูลที่ประกอบด้วยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ หรือ Function ต่างๆ

  - Date ชนิดข้อมูลที่เป็น วันที่ เดือน ปี

  - Time ชนิดข้อมูลที่เป็น ชั่วโมง:นาที:วินาที 

  • เทคนิคพิเศษ การใช้คำสั่ง Go To  และ (Find & Select) เพื่อค้นหา หรือ ไปยังตำแหน่งนั้น เช่น

  - Comments  เลือกไปยังตำแหน่งที่มี Comments ไว้

  - Formula Logical เลือกไปยังตำแหน่งที่มีคำสั่งประกอบด้วยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ หรือ Function ต่างๆ

  - Constants เลือกไปยังค่าคงที่ ที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย เครื่องหมาย เท่ากับ (=)

  • การจัด Format Cell และ การจัดการตาราง เพื่อให้ การวิเคราะห์ข้อมูลจัดการและวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น
  • เทคนิคการ Filter ในตารางข้อมูล โดยใช้ เงื่อนไข
  • เทคนิคการ Sort ในตารางข้อมูล โดยใช้ เงื่อนไข
  • การ Remove Duplicate Data การจัดการ ข้อมูล ที่ซ้ำกันออกจากตารางข้อมูล Cleaning Data


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้ Excel แบบถูกต้อง

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ Excel


พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

มีพื้นฐานการใช้  Windows มาก่อน


ความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนรู้

1. ระบบปฏิบัติการ Windows 10 / Windows 8 / Windows 7

2. โปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้นไป แนะนำ ที่ 2016*หมายเหตุุ  - เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%    

                  - ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %เว็บสำเร็จรูป
×