หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-033 : เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง
Purchasing & Procurement Contracts
 วิทยากร

วิทยากร :อ. สุชาติ ประเสริฐสม LL.B., Dip. in A.C., Adv. C.P.S. ประธานที่ปรึกษากิตตมศักดิ์ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย อดีตอุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

      เป็นความจำเป็นของนักจัดซื้อทุกคนต้องรู้หลักกฎหมายซื้อขายเพื่อซื้อสินค้าและบริการและสัญญาว่าจ้าง ความรับผิด ชอบของผู้ซื้อเองและผู้ขาย หลักฐานการซื้อขายเพื่อการฟ้องบังคับคดี การรับโอนกรรมสิทธิ์ สินค้าที่ซื้อ การตรวจรับหรือปฏิเสธการรับมอบสินค้า ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ผู้ขายอาจไม่ส่งมอบสินค้าเลยหรือส่งมอบล่าช้า ไม่ถูกต้อง ผู้ซื้อต้องกำหนดข้อสัญญาลดความเสี่ยง ระบุค่าปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฏหมายและเรียกค่าเสียหายให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งปวง ตลอดจนการออกใบสั่งซื้อที่มีเงื่อนไขรัดกุม 
     หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายซื้อขายได้สามารถร่างข้อตกลงสัญญาซื้อขายและตรวจร่างสัญญาซื้อขาย ระบุเงื่อนไขที่สำคัญและจำเป็นในสัญญา หรือในใบสั่งซื้อได้ รู้หลักกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นำมาปฏิบัติ เช่น คำสั่งซื้อ และตอบรับทางแฟกซ์ อีเมล์ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการต่างๆ

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 36 - วันอังคารที่           16 พฤษภาคม     2566 - ZOOM Online /  โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 37 - วันพฤหัสบดีที่       15 มิถุนายน        2566 - ZOOM Online /  โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 38 - วันอังคารที่           18 กรกฎาคม      2566 - ZOOM Online /  โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 39 - วันพุธที่                16 สิงหาคม        2566 - ZOOM Online /  โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 40 - วันพฤหัสบดีที่       14 กันยายน        2566 - ZOOM Online /  โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 41 - วันอังคารที่           17 ตุลาคม          2566 - ZOOM Online /  โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 42 - วันพุธที่                15 พฤศจิกายน   2566 - ZOOM Online /  โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 43 - วันพฤหัสบดีที่       14 ธันวาคม        2566 - ZOOM Online /  โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของนักจัดซื้อ

• ความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย   

• ความผูกพันของใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา   

• การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินค้า   

• การตรวจรับและการปฏิเสธไม่รับสินค้า   

• การกำหนดค่าปรับที่ถูกต้องรัดกุมและสอดคล้องกับหลักกฏหมาย

• การเรียกร้องค่าเสียหายกรณีผู้ขายผิดสัญญา จะเรียกร้องได้มากน้อยเพียงใด เมื่อใด   

• การตีความข้อสัญญา   

• แนวทางการร่างสัญญาจัดซื้อและว่าจ้าง 

• ตัวอย่างเงื่อนไขที่จำเป็นต้องระบุในสัญญา ระยะยาว 3-5 ปี   

• อะไรคือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลทางกฎหมายอย่างไร  

• การติดตามสัญญาและบริหารสัญญา   

• วิธีระงับข้อโต้แย้ง ข้อพิพาทหลายวิธี เลือกวิธีที่เหมาะสม   

• การเลือกใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

• ตัวอย่างสัญญาซื้อสินค้าและบริการทั้งฉบับ  

• ถามตอบปัญหา


(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท 

รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953

เว็บสำเร็จรูป
×