หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ ภ.บ., น.บ.,  C.P.M.,A.P.P.,MCIPS 
กรรมการผูจัดการ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

 • ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมบริหารงานการจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (PSCMT) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อพฤศจิกายน 2531 และได้รับเลือกตั้งให้ดำรงต่ำแหน่งนายกสมาคมอย่างต่อเนื่องจนมาถึง มีนาคม 2550 รวม 13 สมัย อยู่ในต่ำแหน่งนายกสมาคมติดต่อกัน รวมทั้งสิ้นเป็นเวลาถึง 18 ปี 4 เดือน ปัจุบันเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ถาวร ของ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซํพพลายเชนแห่งประเทศไทย
 • เป็นคนไทยคนแรกและเพียงคนเดียว ที่ได้รับรางวัลเกียติคุณชั้นสูง Garner Themoin จากสหพันธ์ บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายนานาชาติ (IFPSM - Internaltional Federation of Purchasing & Supply Management) เพื่อชื่นชมในความเสียสละและทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการวิชาชีพจัดซื้อและซัพพลาย

 • เป็นคนไทยคนแรกและเพียงคนเดียว ที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์ จากสถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ ในพระบรมราชินูปภัมภ์ (CIPS - The Chartered Institute of Purchasing & Supply)

 • เป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับประกาศนียบัตรรังรองความสามารถด้านงานจัดซื้อ C.P.M (Certified Purchasing Manager) และ A.P.P (Accredited Purchasing Practitioner) จากสมาคมบริหารงานจัดซื้อแห่งชาติ (NAPM - National Association of Purchasing Management) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันสมาคมนี้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ISM (Institute for Supply Management)

 • ได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ของ APEC ( Asia-Pacific Economic Cooperation) รับผิดชอบในการร่วมพัฒนากรณีศึกษา CSR ในการจัดซื้อของกลุ่มสมาฃิก APEC

 • ได้รับประกาศนียบัตร ISO-9000 Lead Assessor จากสถานบัน IQC ประเทศอังกฤษ

 • เป็นคณะทำงานจัดทำระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซื้อ ชุดก่อตั้งแรกเริ่มของประเทศไทย

 • เป็นบรรณาธิการวารสารรายเดือน สองภาษา ไทย-อังกฤษ วิทยายุทรการจัดซื้อและบริหารพัสดุ (Purchasing, Logistics & Supply Chain Digest) โดยได้รับการสนับสนุนด้านเนื้อหาจากสมาคมบริหารงานจัดซื้อแห่งชาติ (NAPM - Nationnal Association of Purchasing Management) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอนพิเศษระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของหลายมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหิดล, เชียงใหม่, ขอนแก่น, ศิลปากร, เกษตรศาตร์, ศรีนคริยทรวิโรฒ, สุโขทัยธรรมาธิราช, เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ราชภัฏนครราชศรีมา, ราชภัฏอุดรธานี, ราชภัฏวลัยอลงกรณ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ (นิด้า) และสถานศึกษาของเอกชนอีกหลายแห่ง เช่น ม.กรุงเทพ , ม.ศรีปทุม, ม.หอการค้าไทย, ม.ธรุกิจบัณฑิต, Yonok MBA, อัสสัมชัญ, และอื่นๆ

 • เป็นวิทยากรให้สถาบันฝึกอบรมสัมมานาต่างๆมากกว่า 30 แห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • เป็นที่ปรึกษา สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS - Thai Logistics And Production Society)

 • เป็นที่ปรึกษา โครงการ Logistic Clinic ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


เว็บสำเร็จรูป
×