หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

MIS-002 : เริ่มต้นสู่ Excel ที่มีประสิทธิภาพ (Starting to Effective Excel)
 วิทยากร

P.Kkantarit

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญ :
         ระบบสารสนเทศต่างๆ คือ การจัดทาระบบข้อมูล รายงานผล นาเสนอประกอบตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งที่ใช้ในการบริหารองค์กร
         Office Skill การใช้งาน Word,PowerPoint, Excel ในรูปแบบต่างๆ พัฒนาโปรแกรมด้วย VBA บน Excel กราฟ วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล และ PivotTable ฯลฯ


 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

“ปูพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยงาน Excel ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นงานประจำวันที่อาจทำงานแบบผิดฝาผิดตัว อาทิเช่น ใช้ Excelเป็น Word หรือเป็นเพียงตารางกรอกข้อมูลหากผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและเข้าใจในการประยุกต์ใช้ Excel เพิ่มเติมขึ้น “ 


 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม 
 
 
 


 

 หัวข้อสัมมนา

แนะนำหลักสูตร (1วัน )

หัวข้อสัมมนา 

a. ส่วนประกอบ แทบ คำสั่งของ Microsoft Excel

i. ปิด เปิด บันทึกไฟล์ , แทรกลบแถวและคอลัมน์ , จัดข้อมูลกึ่งกลาง ชิดซ้าย ชิดขวา

ii. การวางแนวตัวข้อมูลในเซลล์ ขีดเส้นตาราง ปรับเปลี่ยนตัวอักษร ,ประเภทไฟล์ต่างๆ ใน Excel

b. การใช้คีย์ลัด เช่น Sum , การ Lock Cell โดยใช้เครื่องหมาย $ , เครื่องหมายของการคำนวณ + - * /

c. การกำหนดหน้าในการพิมพ์

i. การกำหนดบรรทัดด้านบนที่จะพิมพ์ซ้ำในทุกหน้า

ii. การกำหนดหัวกระดาษ (Header) และท้ายกระดาษ (Footer)

iii. การใส่เลขที่หน้าในเอกสารเวลาพิมพ์ 

iv. การแสดงวันที่ เวลาที่พิมพ์เอกสาร

d. การตรึงหน้าต่าง เพื่อความสะดวกในการทำงาน

e. กรอง (Filter) หรือเรียงลำดับข้อมูลตามเงื่อนไข

f. การทำให้ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน (Remove Duplicates)

g. การใช้สลับค่าจากแถวเป็นคอลัมน์ และจากคอลัมน์เป็นแถว (Transpose)

h. การเติมค่าในช่องว่างต่างๆ โดยใช้การค้นหาแบบพิเศษ (Goto Special)

i. ลำดับการคำนวณใน Microsoft Excel วงเล็บคูณ หาร บวก ลบ ซ้ายไปขวา

j. การจัดรูปแบบการแสดงผลของตัวเลข วันที่ (Format Cell)

k. ฟังก์ชัน  SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA

l. ฟังก์ชัน TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, WEEKDAY

m. การสร้างรายการให้เลือก Drop Down List ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation)

n. แสดงรูปแบบตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting

o. การจัดการเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน Excel ที่พบบ่อยๆ


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้ Excel แบบถูกต้อง

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ Excel


พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

มีพื้นฐานการใช้  Windows มาก่อน


ความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนรู้

1. ระบบปฏิบัติการ Windows 10 / Windows 8 / Windows 7

2. โปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้นไป แนะนำ ที่ 2016*หมายเหตุุ  - เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%    

                  - ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %เว็บสำเร็จรูป
×