หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

HR-034 :  เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิผล (Effective teaching techniques)
 วิทยากร

P. Chisanakana

การศึกษา : 
                   ปริญญาโท:   สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

• วุฒิบัตรใบรับรองที่ปรึกษาประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

- MASTER TRAINER  หลักสูตร TWI-JR   (Training Within Industry for supervisor /How to treat person) / ศึกษาเรียนรู้ดูงานโรงเรียนผู้นำ CANAAN   และบริษัทซัมซุง ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

• รางวัล Thailand HR Journal 2008 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)   ประเมินสมรถนะที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านการจัดการทั่วไป                            

- ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียน โครงการ Train the Coach ของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) ของ ส.ส.ว.
 วิทยากรที่ปรึกษา และเป็น SP ทีมที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  โครงการ  DIP Star , โครงการปรับแผนธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ,HCME, CF, MDICP,TF  /

นักวินิจฉัยสถานประกอบการ,การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์  ด้วย “รูปแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas-BMC) การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร  /การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทั่วไป /ประเมินค่างาน/การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

- ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนรับรองโดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ   กระทรวงการคลัง-ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

     หลักสูตรทักษะการสอนงาน   มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ และให้เทคนิคต่าง ๆ  ที่เข้าใจได้ง่ายซึ่งเทคนิคที่นิยมกันแพร่หลายคือการสอนงานหน้างาน (OJT : on the Job Training) ให้ผู้ปฏิบัติงานทำตามขั้นตอนหรือวิธีการในการปฏิบัติงานทีละขั้นตอน โดยผู้สอนคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานออกมาตามเป้าหมาย   แต่ในบางครั้งเมื่อสอนไปแล้วผู้สอนขาดทักษะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน ซึ่งก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง  จึงจำเป็นต้องอาศัยหลักการสอนแนะ (Coaching)  ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทาง และกระตุ้นให้ผู้รับการสอนแนะได้ดึงเอาศักยภาพของตัวเองมาใช้ในการเรียนรู้ ปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการด้วย  ซึ่งหัวหน้างานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้  มีทักษะ ในเรื่องการ OJT  และ การ  coaching  ถือได้ว่าเป็นบทบาทหนึ่งในการปฏิบัติงาน  ซึ่งทั้งนี้ผู้เรียนจะได้รู้เรียนรู้และปฏิบัติการ สอนงานที่ถูกต้อง 4 ขั้นตอน ความรู้และทักษะ 5 ข้อสำหรับผู้บังคับบัญชาและผู้ที่มีหน้าที่สอนงาน 

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการสอนงาน OJT
• เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและการแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน
• เพื่อวางแผนการสอนและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตรงตามความต้องการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : โฟร์แมน -หัวหน้างาน- ผู้จัดการ

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม
 หัวข้อสัมมนา

ระยะเวลาในการฝึกอบรม:   2  วัน  09.00-16.00 น.  ( 6 ชั่วโมง )

หัวข้อการสัมมนา      

Day 1 (09.00-10.45 น.)
• แนวคิดในการพัฒนาบุคลากร
• ความรู้และทักษะ  5  ข้อของผู้บังคับบัญชา
• ความหมายและความสำคัญในการสอนงาน
• คุณสมบัติของผู้สอนงาน
• รูปแบบในการสอนงาน
• เมื่อใดที่ต้องมีการสอนงาน 
• ปัญหาที่ทำให้การสอนงานล้มเหลว

 10.45 – 12.00 น.
• หลักวิธีการสอนงาน  4  ขั้นตอน
    -  การเตรียมการสอน
    -  การอธิบายการทำงาน
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13.00 – 16.00 น.
• หลักวิธีการสอนงาน  4  ขั้นตอน (ต่อ)
    - ให้ลองทำดู
    -  ตรวจสอบหลังการสอน
• การวางแผนการสอน
 
 14.45 – 16.00 น.
• Workshop  ฝึกปฏิบัติการเขียนใบแบ่งขั้นตอนงาน (จากหน้างานจริง) การสร้างสื่อการสอน

Day 2 (09.00-12.00 น.)
 • ฝึกปฏิบัติการสอนด้วยงานจริง

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
 • ฝึกปฏิบัติการสอนด้วยงานจริง
• วิทยากรให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาเป็นรายบุคคล
• การติดตามผลหลังการสอน
• เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สรุปสาระความรู้

หมายเหตุ :  เบรกเช้า  10.30-10.45 น.    บ่าย 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  12.00-13.00 น.
  • วิธีการ/รูปแบบแนวทาง
• การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
• การบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม เกม   กรณีศึกษาและ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติ
  • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
• ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง
• ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสอนและการแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน
• ผู้เข้าอบรมวางแผนการสอนและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตรงตามความต้องการ
   เว็บสำเร็จรูป
×