หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

HR-013 : เทคนิคการจัดการภายในโรงงานระดับหัวหน้างาน


 วิทยากร

วิทยากร : 
 
 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

      การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันทำให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้การผลิตประสบความสำเร็จก็คือ “หัวหน้างาน” เพราะหัวหน้างานที่ดีจะต้องทำให้เกิดการลดต้นทุน ลดความสูญเปล่า ลดความสูญเสีย และสร้างระบบที่เป็นมาตรฐาน ตลอดจนแนวคิดในการผลิตรวมถึงส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นระบบการผลิตที่ทำให้มองเห็นโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึ้นมุ่งเน้นการกำจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (7 Wastes) การใช้เครื่องมือและเทคนิคของระบบการผลิตทำให้สามารถบรรลุ Zero Defect, Zero Inventory, Zero Delay และ Zero Accident ได้ การใช้เทคนิคของระบบผลิตเพื่อวิเคราะห์คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Value) จะทำให้มองเห็นและสามารถกำจัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Non Value Added) ได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิต และสามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในระบบการผลิตหรือระบบงานที่ปฏิบัติอยู่ได้
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจเครื่องมือและเทคนิคของระบบการผลิต
3. เพื่อให้รู้และเข้าใจในองค์ประกอบของระบบการผลิต
4. เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงกิจกรรมที่มีคุณค่า และไม่มีคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์
5. เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงความสูญเปล่า (7 Wastes)

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป
ช่วงเวลาในการดำเนินการ : ใช้เวลาในการอบรม 1 วัน (9.00-16.00)
วิธีการอบรมสัมมนา : บรรยาย, ยกกรณีศึกษา

จำนวนผู้เข้าอบรม : ครั้งละ 25-30 คนขึ้นไป ต่อรุ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. รู้และเข้าใจในระบบการผลิต และสามารถนำแนวคิดไปใช้งานจริงได้
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคของระบบการผลิต
3. รู้และเข้าใจในองค์ประกอบของระบบการผลิต
4. รู้และเข้าใจถึงกิจกรรมที่มีคุณค่า และไม่มีคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์
5. รู้และเข้าใจถึงความสูญเปล่า (7 Wastes)


 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา      หมายเหตุุ 
1.เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้   2.ใบเสร็จสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


เว็บสำเร็จรูป
×