Hotline : 092-835-2953
               092-775-5853
 
  📣 📢  Promotion +++ หลักสูตรด้านทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource ) อบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป  ลดทันที่ท่านละ 400 บาท +++ 📣 📢 "
หมวดหลักสูตร
ปฏิทินฝึกอบรม (Public Training)
ตารางอบรมประจำปี 2563
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

ประวัติวิทยากร

แผนที่โรงเเรม
หลักสูตรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ( Productivity Improvement )
Quality Objective Setting and Continual Improvement
ในการดำเนินการจัดทาระบบไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 หรือ IATF 16949 ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นการตั้ง Quality Policy และ Objective ขององค์กรซึ่งไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง แต่ท าไปเพื่อให้ได้การรับรองเท่านั ้น ซึ่ง ที่ถูกแล้วองค์กรต้องตั ้งนโยบายคุณภาพที่เหมาะกับองค์กรแล้วทำการแปร (Deploy) นโยบายนี้ไปเป็น Objective จากนั้นถึงกระจายไปยังแต่ละกระบวนการที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่ละหน่วยงานหรือกระบวนการต้องทำแผนการปรับปรุงเพื่อ ดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นความสัมพันธ์ของ Quality Policy & Objective KPI ของแต่ละกระบวนการ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำแนว ทางการตั้งนโยบายที่เหมาะกับองค์กร

Quality Control Circle for Productivity Improvement
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเป็นกิจกรรมกลุ่มคนขนาดเล็ก ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ทำงานเดียวกัน เพื่อดำเนินการ ในการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ในการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการแก้ไขปัญหารวมถึงสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรในด้านคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มผลผลิตแก่องค์กรโดยรวมอีกด้วย

เหมาะสำหรับ : ผู้ประสานงาน QCC สมาชิกกลุ่ม QCC ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองหรือมีแผนในการนำกิจกรรม QCC ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

Six Sigma Breakthrough Strategy for World Class Manufacturing
จากสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันที่รุนแรง องค์กรต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงดังกล่าวต้องเร็วกว่าคู่แข่ง ซึ่งในปัจจุบัน แค่เพียง ISO 9001 ไม่เพียงพอแล้ว Six Sigma เป็นแนวทางหนึ่งในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดหรือพลิกโฉมหน้า

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน ผู้แทนฝ่ายบริหารในระบบคุณภาพ รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

Advance Statistical Technique for Productivity Improvement
เทคนิคทางสถิติเป็นเครื่องมือในการ รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลและตีความหมายข้อมูล ซึ่งปัญหาที่ผ่านมาในการประยุกต์ใช้สถิติในองค์กรปรากฏว่า บุคลากรไม่สามารถนำสถิติที่ได้เรียนหรืออบรม มาประยุกต์ใช้ในการทางานได้ ทั้งนี้เนื่องจาก การเรียนการสอนแบบเดิมเป็นการเรียนโดยยึดเอาเครื่องมือทางสถิติเป็นแนวทางมากเกินไปแต่ไม่ได้พิจารณาถึงสภาพปัญหาจริงในอุตสาหกรรม ซึ่งหลักสูตรนี้ จะเป็นการสัมมนาโดยเน้นแนวทางการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการแก้ไขปัญหาในองค์กรโดยใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นสูงที่เหมาะสม

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองโดยการนำเทคนิคทางสถิติไปประยุกต์ใช้                
Statistical Problem Solving
การแก้ไขปัญหา เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน และวิศวกร ซึ่งหลายๆครั้ง มักจะแก้ไขปัญหาโดยอาศัยสำมัญสำนึก ซึ่งบางครั้ง อาจถูกบ้าง ผิดบ้าง แต่สิ่งที่ควรจะเป็นคือมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งหลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยอาศัยข้อเท็จจริง ซึ่งเครื่องมือทางสถิติเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล ตีความ และสรุปผล ทั้งนี้ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำแนวทางการแก้ไขปัญหาไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

Total Quality Management Approach to TQA Total Quality Management
เป็นแนวคิดการบริหารเพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม แต่การเข้ามามีส่วนร่วมต้องมีการแบ่งว่าจะมีส่วนร่วมอย่างไร โดยในการมีส่วนร่วมนั้น ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการจัดทำและบริหารนโยบาย ผู้บริหารระดับกลางควรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพ โดยผ่านการบริหารแบบข้ามสายงาน ส่วนพนักงานระดับล่างควรมีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพ โดยผ่านการบริหารงานประจำวัน ซึ่งภายหลังจากดำเนินการแล้ว ควรมีการประเมินว่าระบบการบริหารเป็นอย่างไร ซึ่งในการประเมินประสิทธิผลนั้น รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) เป็นแนวทางการประเมินที่ดีมาก ดังนั้น หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางการบริหารในระดับต่างๆขั้นต้น รวมถึงแนวทางการประเมินโดยใช้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำแนวทางการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

Total Productive Maintenance Total Productive Maintenance
เป็นการบริหารการบำรุงรักษาโดยที่ให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม โดยหลักสูตรนี้เป็นการพูดถึง TPM ตามแนวทางของ JIPM ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกประยุกต์ใช้กับบริษัทต่างๆจำนวนมาก

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำแนวทางการบำรุงรักษาทั่วทั้งองค์กรไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

Lean Manufacturing for Automotive Industry
Lean Manufacturing หรือการปรับเรียบการผลิต เป็นเครื่องมือในการบริหารการผลิตในสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสายการผลิตที่ดี ต้องสามารถควบคุมได้ง่าย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์ประกอบในการปรับเรียบการผลิตจึงประกอบด้วย การควบคุมด้วยการมองเห็น การลดเวลาในการติดตั้งหรือปรับแต่งกระบวนการ รวมถึงการกาหนดมาตรฐานการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพรวมของ Lean Manufacturing และมีแนวทางในการนำเครื่องมือดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำแนว

Effective Corrective and Preventive Action in QMS
ในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรส่วนใหญ่ คือความสามารถในการแก้ไขปัญหาของบุคลากร ซึ่งบุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างความแตกต่างของ การแก้ไขปัญหา และการป้องกันปัญหา ทำให้การนาระบบต่างๆมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 QS-9000 Six Sigma TQM หรือระบบอื่นๆไม่มีประสิทธิผล เนื่องจากบุคลากรไม่มีความสามารถในการจัดการกับปัญหา ซึ่งแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ เช่น ปัญหาเกิดซ้าเกิดซาก หรือ ใบ CAR ไม่ได้รับการปิดเป็นจำนวนมาก เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การให้ความรู้และแนวทางแก่บุคลากรในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหา     จะเป็นแนวทางที่ช่วยให้องค์กรหลุดพ้นจากปัญหาเดิมๆ เพื่อที่จะมองไปข้างหน้าในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองเพื่อสามารถดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาอย่างมีประสิทธิผล
              
Effective Maintenance Management in QMS
การบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นกระบวนการที่สำคัญประการหนึ่งในระบบการผลิต ซึ่งเครื่องจักรเปรียบเสมือนเครื่องมือในการหากินของโรงงาน ถ้าเครื่องจักรไม่ดีก็จะทำให้การผลิตสะดุดหรือมีปัญหา ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบการคุณภาพและการส่งมอบ ดังนั้นหลักสูตรนี้จะพูดถึงระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรที่ได้รับหรือ กำลังขอการรับรองระบบคุณภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 QS-9000 และ IATF16949 เป็นต้น

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำแนวทางการบำรุงรักษาไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
   
Measuring Maintenance Objective by Using OEE
OEE (Overall Equipment Effectiveness) เป็นตัววัดประสิทธิผลที่ดีตัวหนึ่งของกระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่ง OEE จะเป็นการวัดภาพรวมของการบำรุงรักษา ซึ่งประกอบด้วยความพร้อมในการใช้งาน (Availability) ประสิทธิภาพเชิงสมรรถนะ (Performance) และอัตราส่วนทางคุณภาพ (Quality) ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบความหมายของ OEE รวมถึงการประยุกต์ใช้ภายในองค์กร

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำแนวทางการวัดผลการบำรุงรักษาโดยใช้ OEE ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

Root Cause Analysis Using Why-Why Technique
Why-Why Analysis เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์หรือปัญหาอย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอน ไม่ให้เกิดการตกหล่น ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ถึงต้นตอของปัญหาได้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดซ้ำ

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองหรือนำแนวทางการหาสาเหตุโดยใช้ Why-Why Analysis ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

Cost Reduction by TQM & Problem Solving
ด้วยการแข่งขันในปัจจุบันทำให้ทุกๆ องค์กรต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Quality Management) เป็ นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็ นระบบที่ลดต้นทุนด้วยการปรับปรุงที่ กระบวนการทำงาน และเป็นระบบที่สร้างมาตรฐานรวมถึงแนวคิดในการส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แต่จะนำระบบ ทีคิวเอ็มไปใช้ในองค์กรให้ตรงเป้าหมาย ตรงจุดที่จะช่วยลดต้นทุนได้อย่างไรนั ้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายจะต้องนำไปปฏิบัติกับเทคนิคในการแก้ปัญหา (Problem Solving) เพื่อให้การประยุกต์ใช้ที คิวเอ็มแล้วสามารถลดต้นทุนได้จริงๆ

เหมาะสำหรับ : พนักงานระดับ Staff, Engineer หรือหัวหน้างาน ขึ้นไป 

Cost Reduction by Lean System & Super Hoshin
ด้วยการแข่งขันในปัจจุบันทำให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) เป็ นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็นระบบการผลิตที่ลดต้นทุน ลดความสูญเปล่า และ เป็ นระบบที่สร้างมาตรฐาน แนวคิดในการผลิตรวมถึงส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แต่จะนำลีนไปใช้ในองค์กรให้ตรง เป้ าหมาย ตรงจุดที่จะช่วยลดต้นทุนได้อย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็ นอย่างยิ่ง ดังนั ้นเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายจะต้องนำไปปฏิบัติกับซุปเปอร์เข็มมุ่ง (Super Hoshin) เพื่อให้การประยุกต์ใช้ลีนแล้วสามารถลดต้นทุนได้จริงๆเหมาะสำหรับ :
พนักงานระดับ Staff, Engineer หรือหัวหน้างาน ขึ้นไป

Kaizen Activity
การฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคของการแข่งขันทางภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการให้ได้ผลของความสำเร็จและสามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ราคายุติธรรมไม่ใช่เป็ นสิ่งมหัศจรรย์และท าไม่ได้ หากทุก องค์กรมีความตั้งใจอย่างจริงจังกับปัญหา โดยมีปรัชญาการบริหารที่ว่า “คุณภาพไม่ดี ไม่ออกไป หากส่งออกไปต้องราคา ยุติธรรม และวิธีการที่ไม่ควรมองข้ามคือ การลดต้นทุน” 

เหมาะสำหรับ : พนักงานระดับ Staff, Engineer ขึ้นไป


Value Stream Mapping 
Value Stream Mapping คือ สายธารแห่งคุณค่า หรือขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนกระทั่งสิ้นสุด กระบวนการ (ต้นน้ำถึงปลายน้ำ) ซึ่งวัตถุประสงค์/เป้ าหมายของ VSM หลักๆ เพื่อระบุขั ้นตอนการท างานหลักๆ ใน กระบวนการ และเพื่อระบุความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในและระหว่างกระบวนการผลิต โดยวิธีการง่ายๆ เริ่มต้นจากการ เขียนกระบวนการท างานหลักจากซ้ายไปขวา ระบุข้อมูลจ าเป็ นเบื้องต้นโดยการเดินไปดูพื้นที่จริงและเก็บข้อมูล เช่น Cycle Time, Lead Time, Work In Process, Man, Shift and Available Time, PCS/Man และ Picture ต่างๆการ วิเคราะห์ด้วยเทคนิค Value Stream Mapping เป็ นเครื่องมือที่ถูกออกแบบเพื่อช่วยในการออกแบบวิธีการท างานใน สายการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและขณะเดียวกันก็สามารถปรับปรุงวิธีการท างานที่เป็ นอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ ้น ถือได้ว่า เป็ นกุญแจการบริหารแบบ Lean Production

เหมาะสำหรับ : พนักงานระดับ Staff, Engineering ขึ้นไป 

Management techniques in factor
การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันทำให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด สิ่งที่เป็ นปัจจัยที่ท าให้การ ผลิตประสบความส าเร็จก็คือ “ หัวหน้างาน ” เพราะหัวหน้างานที่ดีจะต้องทำให้เกิดการลดต้นทุน ลดความสูญเปล่า ลด ความสูญเสีย และสร้างระบบที่เป็ นมาตรฐาน ตลอดจนแนวคิดในการผลิตรวมถึงส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นระบบการผลิตที่ทำให้มองเห็นโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึ ้นมุ่งเน้นการก าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ได้สร้าง มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (7 Wastes) การ ใช้เครื่องมือและเทคนิคของระบบการผลิตท าให้สามารถบรรลุ Zero Defect, Zero Inventory, Zero Delay และ Zero Accident ได้ การใช้เทคนิคของระบบผลิตเพื่อวิเคราะห์คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Value) จะท าให้มองเห็นและ สามารถก าจัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Non Value Added) ได้

เหมาะสำหรับ : พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป

กิจกรรมข้อเสนอแนะ หรือ ไคเซ็น เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้เสนอแนวคิด เพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น รวมถึงเป็นการลดความสูญเปล่าต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น การลดของเสียในกระบวนการผลิต การลดปริมาณสินค้าในคลังสินค้าที่มีมากเกินไป ลดเวลาการปฏิบัติงาน ลดเวลาการว่างงาน ลดการขนย้าย ลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่ได้คือ คุณภาพ(Quality) สินค้าที่เพิ่มขึ้น ของเสียที่ลดลง ( Defect Down / % Yield สูงขึ้น ) การส่งมอบทันเวลา (Delivery on-time )  ต้นทุนที่ลดลง (Cost Down) ความปลอดภัย ( Safety) ที่สูงขึ้น เป็นต้น 

เหมาะสำหรับ : พนักงานระดับ Staff, Engineer หรือหัวหน้างาน ขึ้นไป
Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน  เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแปรของกระบวนการด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย คือ 3.4 Sigma จากการใช้เครื่องมือตั้งแต่ Define - Measure - Analyze - Improve - Control (DMAIC) อีกทั้งยังสร้างความท้าทายของบุคลากรทุกตำแหน่งและทุกหน่วยงานในองค์กรที่ต้องเร่งพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของตนให้สูงขึ้น สร้างความแตกต่างทางคุณภาพจากคู่แข่ง ซึ่งนวัตกรรมของการบริหารงานเช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยนำพาความสำเร็จและต่อยอดก้าวสู่องค์กรแบบ Lean Six Sigma อย่างเป็นระบบต่อไป
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมต้องมีทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทักษะในการแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ   มาปรับใช้ในการบริหารงานที่ตนเองดูแลรับผิดชอบในระดับต่างๆ ไปปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ถึงแม้จะเป็นหลักสูตรขั้นแรกแต่ก็บรรจุเนื้อหาที่ครบถ้วนในเรื่องของ Six Sigma และเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริงทั้งจากการอบรมภาค ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ กรณีศึกษาและทำแบบทดสอบ จะเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาสร้างขีด

เหมาะสำหรับ :
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

หลักการและเหตุผล
ทุกองค์กรในภาคอุตสาหกรรมย่อมมุ่งเน้นระบบการจัดการและ การผลิตที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นและการยืนยันความสามารถในการทำงานให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก จากปรัชญาการบริหารจัดการแบบวิถีแห่งโตโยต้า (The Toyota Way) การกำจัดความสูญเสีย (Waste) ต่างๆ ด้วยหลัก 3MUs ออกจากกระบวนการทำงานหรือการผลิตให้หมดสิ้นไปคือ MUDA (ความสูญเปล่า) , MURI (ภาระงานเกินกำลัง) , MURA (ความไม่สม่่าเสมอ) เพื่อให้สินค้าหรือบริการมีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ำ จะเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของการดำเนินการทางด้านธุรกิจให้อยู่รอดและประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี จึงเป็นบทบาทและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่างๆ ให้ช่วยกันทำให้กำจัดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในองค์กรออกไป
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมต้องมีทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทักษะในการประยุกต์เครื่องมือและเทคนิคด้านคุณภาพกับการปฏิบัติงาน และการสร้างมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละขั้นตอนจากแนวคิดการ

เหมาะสำหรับ :
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

จากการแข่งขันสูงทางธุรกิจในปัจจุบันบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นหลายแห่งได้นำเอาปรัชญาการควบคุมคุณภาพของสินค้าแบบของเสีย (Defect) เป็นศูนย์ (Zero Defect) มาใช้ คือความท้าทายในแง่ของการปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นเพื่อมุ่งสู่การผลิตในอัตราของเสียที่เป็นศูนย์ (0) หรือไม่มีของเสียเลยให้จงได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำไรที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ต่ำลงขององค์กร ทั้งยังยิ่งสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าอีกด้วย 
ดังนั้นการให้ความตระหนักและเข้าใจในศาสตร์ของหลักการควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาดและป้องกันความผิดพลาดจากการทำงาน (Mistake-Proofing) ที่ต้นเหตุก่อนเกิดของเสียด้วยเครื่องมือและเทคนิคในการดักจับความผิดพลาด (Poka-Yoke) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบ ที่เน้นถึงการตรวจสอบ 100% วิธีนี้จะเน้นรวมถึงการที่เมื่อกระบวนการผลิตมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ความผิดปกติจะต้องได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีจึงถือเป็นกุญแจสำคัญอย่างมากที่สามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ถูกต้อง มีความสะดวกและรวดเร็ว มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรในการบริหารและควบคุมคุณภาพการผลิตทั่วทั้งองค์การ (TQM) อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

เหมาะสำหรับ : - สำหรับผู้ที่ทำงานในโรงงาน ระดับพนักงานทั่วไป จนถึงระดับผู้บริหาร
ในการดำเนินงานในองค์กรทั่วไปนั้น เราต้องยอมรับว่าครึ่งหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรทั้งหมด มาจากปัญหาทางด้านมาตรฐานทางเทคนิคและปัญหาทางด้านคุณภาพ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งของทุกองค์กรที่ต้องเข้าไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดดังกล่าวนั้นอย่างเร่งด่วน ซึ่งหนึ่งในเครื่องที่สามารถเข้าไปช่วยดำเนินการแก้ไขและหาสาเหตุของปัญหาได้อย่างเป็นระบบคือ ระบบการควบคุมคุณภาพ (QCC) ด้วยการพัฒนาการปฏิบัติงานระบบ QC Story โดยการใช้ PDCA อย่างจริงจังแล้วนั้น องค์กรจะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่มีผลลัพธ์และประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างแน่นอน
ดังนั้นหลักสูตรนี้มีความมุ่งหวังในการให้ความรู้และความเข้าใจกับพนักงานในองค์กรให้สามารถประยุกต์เครื่องมือคุณภาพต่างๆ มาใช้กับกิจกรรม QCC ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่างๆอย่างเป็นระบบภายในหน่วยงานด้วยตัวบุคคลากรเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จากการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานให้เกิดความผูกพันที่ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาในองค์กรด้วยพนักงานเอง

เหมาะสำหรับ :
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจขจัดความสูญเสีย (Waste) ที่มีอยู่ในกระบวนการผลิตให้หมดไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญของบุคคลากรและมีอิทธิพลยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและการเติบโตต่อไปได้ ซึ่งการที่จะให้บุคคลากรมีความสามารถและมีศักยภาพในการค้นหาอาการหรือสาเหตุรากเหง้าจากปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นรากเหง้าแล้วทำการแก้ไขปัญหาได้ดีด้วยตนเอง (Autonomous) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างครบถ้วนและป้องกันกลับมาเกิดซ้ำอีกนั้นคือ 5 Why Analysis ประกอบกับหลักการทำงานแบบ 5 Gen มาใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ ยิ่งทำให้สารมารถเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรในการวิเคราะห์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในยุคที่การแข่งขันทางด้านธุรกิจที่รุนแรงดังเช่นในปัจจุบัน
ดังนั้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้นั้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Quality Tools) ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงอย่าง 5 Why Analysis และ 5 Gen

เหมาะสำหรับ :
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

กระบวนการวางแผนการผลิตภาพรวม (Aggregate Planning) นับว่าเป็นกระบวนการแรกและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีข้อกำหนดจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้องค์กรสามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ให้การดำเนินงานเกิดต้นทุนต่ำที่สุดและสามารถควบคุม (Controlling) การผลิตให้ได้ประสิทธิภาพของงานที่ออกมามากที่สุดด้วยเหตุนี้ผู้บริหารต้องมุ่งเน้นความสำคัญและให้เป็นเครื่องมือในการจัดการที่นำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางและในการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการด้าน กำลังคน เครื่องจักร วัตถุดิบ และการประเมินวัดผลในอนาคตเพื่อดำเนินการผลิตและการจัดตารางการผลิต (Scheduling) ให้สามารถควบคุมไปตามที่วางแผนไว้ ทั้งในเชิงคุณภาพ ปริมาณ และเวลาพอดี (Just In Time) โดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำสุดอย่างแท้จริง
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการวางแผนภาพรวมควรนำเทคนิคต่างๆ  มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นที่การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการที่สำคัญยิ่งที่ ซึ่งถือเป็นเคล็ดลับที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

เหมาะสำหรับ :
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

QC 7 Tools เป็นกลุ่มเครื่องมือทางสถิติที่ใช้งานอย่างง่ายสำหรับการปรับปรุงคุณภาพและการบริหารจัดการ 7 ชนิด เพื่อที่สามารถนำมาช่วยในการแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนากระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในองค์กรธุรกิจของญี่ปุ่นและแพร่หลายไปสู่องค์กรอื่นๆ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาในเชิงคุณภาพและเชิงการจัดการที่ใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในการสืบค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาและสาเหตุที่อย่างมีตรรกะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานนำมาสู่การเพิ่มผลผลิต (Productivity) และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) จึงทำให้ผู้แก้ไขปัญหาสามารถกำหนดมาตรการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีสัมฤทธิผล
ดังนั้นหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการทำให้มีกิจกรรมให้เกิดทักษาในการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools) มาปฏิบัติงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานและทำให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสูงสุดในในการดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบันได้อีกด้วย

เหมาะสำหรับ :
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

การสร้างทีมคุณภาพ (Quality Improvement Term) จากแนวคิดพื้นฐานและเป้าหมายดำเนินกลุ่มกิจกรรม Quality Control Circle (QCC) ของ JUSE (1980) ได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่จะให้องค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องและบรรลุผลไว้ 3 ประการดังนี้ คือ 1.การสนับสนุนให้เกิดการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงานและพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการทำงาน  2.การเคารพต่อความเป็นมนุษย์ของบุคลากร และ 3.การสร้างสรรค์โอกาสให้พนักงานได้แสดงออกซึ่งความสามารถอย่างเต็มที่ โดยพยายามดึงความสามารถที่ซ้อนเร้นอยู่อย่างไม่จำกัดออกมาใช้ประโยชน์ (กิตติศักดิ์ พลายพานิชเจริญ ;2541) ซึ่งการนำเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools) มาใช้ร่วมกับรูปแบบของกลุ่มกิจกรรม QC Story อย่างเป็นระบบด้วยมุ่งสู่การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ต่อไป
ดังนั้นหลักสูตรนี้มีความมุ่งหวังในการให้ความรู้และความเข้าใจกับพนักงานในองค์กรให้สามารถประยุกต์เครื่องมือคุณภาพต่างๆ มาใช้กับ กิจกรรม QCC ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่างๆอย่างเป็นระบบภายในหน่วยงานด้วยตัวบุคคลากรเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

เหมาะสำหรับ :
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

จากแนวคิดพื้นฐานและเป้าหมายของการควบคุมคุณภาพ (Quality control) สินค้าเพื่อลดและป้องกันการเกิดของเสียเป็นเทคนิคที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ที่สามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการทำงานให้ดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุและขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างการพัฒนาบุคลากร ด้วยการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณภาพและการทำงานเป็นทีมจากการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ้งเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพกับพนักงาน ให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาและสามารถการแสดงความรู้ความในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างไม่มีขีดจำกัด ด้วยการใช้กลยุทธ์ดำเนินการไม่ให้มีผลกระทบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าควบคู่กันไป ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรในการพัฒนาการบริหารและควบคุมการผลิตให้มีขีดความสามารถการแข่งขันในยุคปัจจุบันอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

เหมาะสำหรับ :
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

“ปัญหา”เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับทุกคน ทุกองค์กร จนแยกออกจากกันไมได้เพราะปัญหาอาจกล่าวได้ว่าเป็นทั้งอุปสรรค์และสิ่งท้าทายในการสร้างโอกาสในการทางานหรือแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ กลุ่มคนที่มีผลกระทบกับปริมาณ คุณภาพต้นทุน การส่งมอบ ความปลอดภัย หรือสิ่งแวดล้อมขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้น คือ พนักงานหน้างาน (Operators, Worker) และหัวหน้างาน (Leader, Foreman, Supervisor) หากองค์กรได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะและเทคนิคการวิเคราะห์ให้คนเหล่านั้นมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจที่หน้างานอย่างเป็นระบบเบื้องต้นได้เองนั่น ก็จะเป็นประโยชน์ในการทางานและจะยังผลให้การทางานในกระบวนการผลิตลื่นไหลอย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและทากาไรขององค์การ
ดังนั้นการพัฒนาให้พนักงานมีความสามารถและไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจที่หน้างานและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการทางานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนลดความสูญเสียต่างๆทาให้ลดต้นทุนในการผลิตลงทั้งยังทาให้พนักงานเคารพความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันสร้างบรรยากาศในการทางานให้มีชีวิตชีวา จึงถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรในการบริหารอย่างยั่งยืนอีกด้วย

เหมาะสำหรับ :
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

5ส ถือเป็น “ระบบ” พื้นฐานหลักที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมขีดความสามารถขององค์กรภายใต้กระแสการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ,ราคา, ความรวดเร็วในการให้บริการต่างๆ ซึ่งการทำระบบ  5ส จึงถือได้ว่า เป็นส่วนสำคัญแรกเริ่มในการยกระดับองค์กรให้สูงขึ้นได้เป็นกิจกรรมพื้นฐานของการบริหารคุณภาพการปรับพื้นที่ปฏิบัติงานเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีให้เกิดในการทำงานทั้งยังจัดเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่นำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเพราะจะทำให้ช่วยลดปัญหาความสูญเปล่าต่างๆออกไปทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านคุณภาพรวดเร็วมีมาตรฐานมีความปลอดภัยและส่งผลถึงการลดต้นทุนในที่สุด
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นถ่ายทอดการดำเนินระบบ 5ส. ที่ใช้เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ ด้วยการสร้างทัศนคติที่ดีและให้ถือเป็นกิจวัตรประจำวันของพนักงานที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งหากสามารถนำไปประยุกต์ใช้ควบคู่กันกับดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ แล้วนั้น ก็จะยิ่งทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป

เหมาะสำหรับ :
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป


ในปัจจุบันท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจหลายๆองค์กรต่างพยายามมุ่งสู่ผลกำไรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญซึ่งแนวทางลำดับหนึ่งที่ทุกองค์กรสามารถดำเนินการได้ทันที คือการลดต้นทุน (Cost reduction) โดยเน้นการให้ความสำคัญกับระบบกำจัดความสูญเสียหรือความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (waste) ในกระบวนการทำงานนำมาสู่การเพิ่มผลผลิต (Productivity) และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement )เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย
ดังนั้นหลักสุตรนี้มุ่งเน้นการทำให้มีกิจกรรมการกระกระตุ้นจิตสำนึกที่จะช่วยลดต้นทุนจากความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการนี้ออกไปจากองค์กร ด้วยหลักพื้นฐานจากการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools) มาปฏิบัติงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแนวคิดระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) ที่ประสบความสำเร็จแล้วในปัจจุบันนั้นเอง ทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานและทำให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสูงสุดในในการดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบันได้อีกด้วย

เหมาะสำหรับ :
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

ทุกองค์กรในภาคอุตสาหกรรมย่อมมุ่งเน้นระบบการจัดการและ การผลิตที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นและการยืนยันความสามารถในการทำงานให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก จากปรัชญาการบริหารจัดการแบบวิถีแห่งโตโยต้า (The Toyota Way) การกำจัดความสูญเสีย (Waste) ต่างๆ ด้วยหลัก 3MUs ออกจากกระบวนการทำงานหรือการผลิตให้หมดสิ้นไปคือ MUDA (ความสูญเปล่า) , MURI (ภาระงานเกินกำลัง) , MURA (ความไม่สม่่าเสมอ) เพื่อให้สินค้าหรือบริการมีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ำ จะเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของการดำเนินการทางด้านธุรกิจให้อยู่รอดและประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี จึงเป็นบทบาทและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่างๆ ให้ช่วยกันทำให้กำจัดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในองค์กรออกไป
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมต้องมีทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทักษะในการประยุกต์เครื่องมือและเทคนิคด้านคุณภาพกับการปฏิบัติงาน และการสร้างมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละขั้นตอนจากแนวคิดการออกแบบระบบคุณภาพแบบโตโยต้า  (Toyota Production System) ที่ประสบความเสร็จเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

เหมาะสำหรับ :
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

ปัญหาการทำงานในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากการไม่เข้าใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการที่ต่อจากการทำงานของกระบวนการเราเอง เพราะคิดอย่างเดียวว่าเราต้องทำงานให้เร็วหรือเราไม่รู้ว่าต้องทำงานแข่งกับอะไรบ้าง ดังนั้นการเรียนรู้ถึงที่มาที่ไปและเป้าหมายของการทำงานในกระบวนการของตัวเองจึงมีความสำคัญต่อการทำงานของกระบวนการที่เรารับผิดชอบอยู่และสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อกระบวนการเราเองและกระบวนการถัดไปและยังทำให้ทั้งบริษัทมีกำไรที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

เหมาะสำหรับ :
- พนักงานระดับ Staff, Engineer หรือหัวหน้างาน ขึ้นไป
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเป็นกิจกรรมกลุ่มคนขนาดเล็ก ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ทำงานเดียวกัน เพื่อดำเนินการ ในการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ในการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการแก้ไขปัญหารวมถึงสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรในด้านคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มผลผลิตแก่องค์กรโดยรวมอีกด้วย

เทคนิคการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเป็นทักษะที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและการเติบโตเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Why-Why Analysis Technique , Cause and Effect Diagram และ 8D Report เป็นเทคนิคที่ทำให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ทำให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไข และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการได้อย่างต่อเนือง ซึ่งการที่จะให้บุคคลากรมีความสามารถและมีศักยภาพในการค้นหาสาเหตุรากเหง้าจากปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และทำการแก้ไขปัญหาได้ อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว มีเครื่องมือที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับกันว่าสามารถใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างครบถ้วนและป้องกันกลับมาเกิดซ้ำอีกนั้นคือ ระบบของ Why-Why Analysis Technique , Cause and Effect Diagram และ 8D Report มาใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ ทำให้ขีดความสามารถของบุคคลากรเพิ่มขึ้น วิเคราะห์ปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับในยุคการแข่งขันทางธุรกิจแบบ อุตสาหกรรม 4 ( Industrial 4.0 )

Back

ssrqualitycenter.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×