หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

HR-020 : การสร้างภาวะผู้นำที่ลูกน้องรักและทำงานด้วยใจ (Leadership that subordinates love and work by heart) 


 วิทยากร

Y. Rojanakorn  / K. Rommanee


- ปริญญาโท คณะจิตวิทยา เอกจิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
- วิทยากรผู้เชียวชาญด้านบุคลิกภาพ และจิตวิทยาการทำงาน  
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) 
- คณะกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีจากประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 15 ปีการพัฒนากิจกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตในองค์กร จากประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 15 ปี

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        ผู้นำ คือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อให้บริหารงาน บริหารคน ก็ควรต้องใช้ หัวใจในการทำงานมากกว่าใช้อำนาจตามตำแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อผลของงานที่องค์กรคาดหวังการที่จะเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักเคารพ และทำงานให้แบบทุ่มเททั้งแรงกายและใจในการทำงาน นั้นไม่ใช่จะเป็นกันง่ายๆ ต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ หลายๆ ด้าน เพราะการที่จะเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ ได้นั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ ในการครองใจลูกน้อง เช่น การสร้างขวัญ และกำลังใจ โดยการชื่นชมผลงานของลูกน้องด้วยความจริงใจ ไม่ใช่ชมแต่ปาก แต่สีหน้าและแววตาเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยา ควรใช้ทั้งพระเดช พระคุณ มีลูกล่อ ลูกชน ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างาน จะต้องมี ความรู้ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการบริหารจัดการทั้งงาน และคน ซึ่งพูดง่ายๆ ก็คือ เก่งงาน เก่งคน และที่สำคัญใช้คนให้เป็น ( Put the right man on the right job ) เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา      

1. พฤติกรรมและลักษณะนิสัยแห่งความล้มเหลวของหัวหน้างาน

2. ประเมินความสามารถของตนเอง เพื่อเรียนรู้ตนเอง จุดอ่อน จุดแข็ง

3. การวิเคราะห์ และพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อเป็นพนักงานที่ทุกคนรัก

4. การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  ของหน่วยงาน และลูกน้องรัก

5. การรับรู้ความคาดหวังจากลูกน้อง และหน่วยงาน และนำไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ

6. การเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ประสบความสำเร็จ ทั้งหัวหน้า ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงาน

7. การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงาน

8. การแก่ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ 

9. เทคนิคการสื่อสาร และการสร้างสัมพันธ์ในองค์กร

10. การลดความขัดแย้งในองค์การ และการสร้างทีม

11. ทักษะในการสื่อสาร ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร 


ลักษณะการบรรยาย

                บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง *หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %เว็บสำเร็จรูป
×