หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

PS-077 : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
(Strategic Risk Management Purchasing and Supply Management)


 วิทยากร

อ.ธีรทูล แก้วเครือคำ
C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

            การทำงานจัดซื้อจัดหามีปัจจัยความเสี่ยงหลายด้าน นักจัดซื้อจึงต้องมองให้ครอบคลุมตลอดทั้งซัพพลายเชน หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ความเสี่ยงประเภทต่างๆ อีกทั้งจะเข้าใจที่มาของความเสี่ยงและสามารถเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อรับมือและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดทั้งซัพพลายเชน เพื่อให้กิจการของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่    23 กุมภาพันธ์   2566      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 21 - วันพฤหัสบดีที่    30 มีนาคม       2566      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 22 - วันศุกร์ที่            28 เมษายน     2566      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 23 - วันศุกร์ที่            26 พฤษภาคม 2566       แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 24 - วันพฤหัสบดีที่    29 มิถุนายน     2566      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 25 - วันศุกร์ที่           21 กรกฎาคม    2566      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 26 - วันศุกร์ที่           25 สิงหาคม      2566      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 27 - วันพฤหัสบดีที่   28 กันยายน      2566      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 28 - วันศุกร์ที่           27 ตุลาคม        2566      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 29 - วันศุกร์ที่           24 พฤศจิกายน  2566     แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online


 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น.

 * ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับความเสี่ยง (Misunderstanding on the Risk)

* นิยามที่ถูกต้องของความเสี่ยง (Risk Definition) 

* ความหมายที่ถูกต้องของการบริหารความเสี่ยง (What is Risk Management)

* หลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Principle and Process in Risk Management)

* ขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Steps in Strategic Risk Management)

* หลักการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)             

* ประเภทความเสี่ยง (Types of Risk)                    

* ทฤษฏีความเสี่ยง (Risk Theory)                                

* การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

* การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยง (Tools for Risk Assessment) 

* กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงในสินค้าและบริการแต่ละประเภท (Strategic Risk Management in Various Types of Products and Services) 

* การบริหารความเสี่ยงของการจัดซื้อในซัพพลายเชน (Purchasing Risk Management in Supply Chain)

* ตัวการที่สร้างความเสี่ยงในงานจัดซื้อจัดหา (Causes of Risk in Purchasing and Supply)

* แนวโน้มความเสี่ยงของงานจัดซื้อและซัพพลายในอนาคตอันใกล้ (Future Trends of Risk in Purchasing and Supply)

* การสรุปและวัดผลสำเร็จในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Success Performance Report)(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7%  รวมเป็น 3,531 บาท
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7%    รวมเป็น 4,601 บาท

Promotion !! อบรม 3 ท่านขึ้นไป มอบส่วนลดท่านละ 400 บาท

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×