Hotline : 092-835-2953
               092-775-5853
 
  📣 📢  Promotion +++ หลักสูตรด้านทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource ) อบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป  ลดทันที่ท่านละ 400 บาท +++ 📣 📢 "
หมวดหลักสูตร
ปฏิทินฝึกอบรม (Public Training)
ตารางอบรมประจำปี 2563
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

ประวัติวิทยากร

แผนที่โรงเเรม
ผู้ชม
วันนี้ 156
เมื่อวาน 241
ทั้งหมด 199,734
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 170
เมื่อวาน 268
ทั้งหมด 250,911


 *** สามารถคลิ๊กเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดที่ชัดเจนได้ที่ภาพ *** 
หลักสูตรแนะนำ 2563

  
 "เรามีทีมวิทยากร มีความสามารถในการถ่ายทอดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุก ความเพลิดเพลิน แบบได้สาระ การเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย และง่ายต่อการจดจำเนื้อหาหลักสูตร"

"ทุกหลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง"
การตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย 

(Supplier Development by Using Audit Aproach)

     ผู้ขายที่ผลิตวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพนั้นมีมากมาย  แต่ผู้ขายที่มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้นมีไม่ทุกรายด้วยเหตุนี้เองทางองค์กรจึงต้องมีกระบวนการในการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย เพื่อนำไปสู่่การปรับปรุง และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการบริหารจัดการระบบคุณภาพที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้าซึ่งการบริหารจัดการระบบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลที่ที่ดีทั้งทางตรง และทางอ้อม

     ดังนั้นการช่วยให้ผู้ขายมีระบบคุณภาพที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และองค์กรโดยยึดหลักปฏิบัติตามคู่มือ (Supplier Manual) ขององค์กรและข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System Requirement) ที่นิยมทำกันคือการเข้าไปพัฒนา หรือเยี่ยมกระบวนการผลิตของผู้ขาย (Supplier Quality Visit) ด้วยการไปตรวจติดตาม โดยการทวนสอบความสอดคล้องของข้อกำหนดรวมถึงการไปให้คำชี้แนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพ แต่ปัญหาก็คือผู้ดำเนินการตรวจติดตาม (Auditor) ไม่ใช่ผู้ตรวจมืออาชีพ ทำให้ไม่สามารถตรวจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (Efficiency) ทำให้ขาดซึ่งประสิทธิผล ( Effectiveness ) ที่ดี


              จิตสำนึกด้านคุณภาพ  ( Quality Awareness )

     The 7 New QC Tools เป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ เพื่อใช้ในการวางแผนและป้องกัน รวมถึงการบริหารจัดการในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและยุ่งยากจนทำให้มองเห็นสภาพการณ์ของปัญหาได้ชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากการใช้ QC 7 Tools ที่นำไปใช้ได้กับปัญหาขั้นพื้นฐาน

     ดังนั้น การเรียนรู้เครื่องมือต่างๆใน 7 New QC Tools จึงเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเป็นผู้บริหารของหน่วยงานหรือองค์กร จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้ก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และเข้าใจในหลักการและเทคนิคของ The 7 New QC Tools อย่างถ่องแท้และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือใช้ในการบริหารองค์กรได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด


การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

(Managing Vendors and Value Added Assessment)

     ทุกกิจการจำเป็นต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า “กิจการจะดีหรือจะดับ ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่กิจการนั้นติดต่ออยู่” หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์ และการประเมินผลงานก่อนจะตัดสินใจซื้อและหลังจากซื้อแล้ว ถ้าคัดเลือกและประเมินอย่างไม่มีระบบการจัดซื้อก็จะเต็มไปด้วยปัญหา

     นอกจากจะแนะนำให้นักจัดซื้อรู้จักวิธีคัดเลือก วิธีไปเยี่ยมและตรวจสอบ รวมไปถึงการประเมินผลงานแล้ว หลักสูตรนี้จะให้แนวคิดว่าของอย่างใดควรซื้อรายเดียวหรือซื้อควบกันไปสองเจ้า ควรซื้อจากต่างประเทศหรือในประเทศ ควรซื้อจากผู้ผลิตหรือจากนายหน้า ฯลฯ

     ท่านจะได้รับฟังแนวคิดที่ใหม่ทันสมัยและถูกต้อง ซึ่งนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงทันที และผ่านการพิสูจน์ว่าประสบผลสำเร็จมาแล้วหลายสิบรุ่น

 


  • ยิ่งอบรมมากยิ่งเสียภาษีน้อยค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง200%
  • ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา 

 แผนที่ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)
code

ssrqualitycenter.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×